KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 37 by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 37 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Дубенко, О. М.; Dubenko, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 224-229., 2007)
  Розглянуто особливості захисту прав громадян в адміністративному судочинстві в Україні. Рассмотрены особенности защиты прав граждан в административном судопроизводстве в Украине. The features of protection of citizens' ...
 • Ковальова, І. В.; Kovalova, I. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 36-40., 2007)
  Розкрито взаємодію та взаємозв’язок права і моральності через призму переконань М. К. Ренненкампфа, видатного українського правознавця другої половини ХІХ ст., на тлі поглядів інших відомих науковців – попередників автора ...
 • Акіменко, Д. О.; Akimenko, D. O.; Конціялов, О. В.; Kontsiialov, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 156-162., 2007)
  Розкрито тактичне прогнозування при проведенні спеціальних операцій. Досліджено вплив умілого прогнозування на виконання завдань у різноманітних обставинах. Раскрыто тактическое прогнозирование при проведении специальных ...
 • Заяць, Д. Д.; Zaiats, D. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2196-6301 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 47-53., 2007)
  Досліджено проблеми ситуацій слідчих дій, систематизовано ці ситуації за різними підставами. Вивчено окремі їх види, особливо проблемного (складного) характеру. Розроблено відповідні криміналістичні рекомендації. Исследовано ...
 • Василенко, В. М.; Vasulenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9313-861Х (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 268-273., 2007)
  Розглянуто та визначено місце ветеринарної міліції в системі підрозділів ОВС, які виконують адміністративні функції. Рассмотрено и определено место ветеринарной милиции в системе подразделений ОВД, выполняющих административные ...
 • Батожська, О. В.; Batozhska, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 338-344., 2007)
  Визначено поняття "договір зберігання транспортних засобів". Определено понятие "договор хранения транспортных средств". The concept of "storage contract for vehicles" is defined.
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 257-263., 2007)
  Розглянуто адміністративну процедура як самостійну гарантію прав і свобод громадян через наявність в її елементах положень, які містять правові заходи та способи, що забезпечують реалізацію, охорону і захист прав, свобод ...
 • Алтуніна, О. М.; Altunina, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 182-189., 2007)
  Висвітлено делеговані функції і повноваження органів місцевого самоврядування. Розкрито їх сутність, особливості та види. Освещены делегированные функции и полномочия органов местного самоуправления. Раскрыта их сущность, ...
 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Федоров, В. В.; Fedorov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8233-5554; Чміль, О. М.; Chmil, O. M.; Пальваль, Є. А.; Palval, Ye. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 162-169., 2007)
  Розкрито критерії співвідношення ефективності застосування вогнепальної зброї та особистої безпеки працівників міліції. Встановлено закономірності та надано рекомендації при використанні вогнепальної зброї в службово-оперативній ...
 • Шаша, І. К.; Shasha, I. K.; Сазонов, О. Г.; Sazonov, O. H.; Лемешко, О. М.; Lemeshko, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 169-176., 2007)
  Розкрито фактори, що впливають на виникнення дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв транспортних засобів. Раскрыты факторы, влияющие на возникновение дорожно-транспортных происшествий по вине водителей транспортных ...
 • Марцеляк, О. В.; Martseliak, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 73-84., 2007)
  Викладено аналіз існуючих у світі різновидів виборчих систем в аспекті використання світового досвіду у вітчизняній практиці державотворення. Изложен анализ существующих в мире видов избирательных систем в аспекте ...
 • Перова, О. В.; Perova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 376-383., 2007)
  Розглянуто правочини, що порушують публічний порядок, як беззаперечно недійсні. Рассмотрены сделки, нарушающие общественный порядок, как беспрекословно недействительные. Considerations that violate public order are ...
 • Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 307-312., 2007)
  Розглянуто зобов’язальні правовідносини за Цивільним кодексом України. Рассмотрены обязательственные правоотношения по Гражданскому кодексу Украины. The legal obligations under the Civil Code of Ukraine are considered.
 • Колесніков, В. В.; Kolesnikov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 144-146., 2007)
  Розглянуто правове регулювання оперативно-розшукової діяльності при розслідуванні злочинів, пов’язаних з пожежами. Рассмотрено правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, ...
 • Маєвська, А. В.; Maievska, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 312-318., 2007)
  Обгрунтовано концепцію встановлення тягаря власності як одного із елементів змісту права власності взагалі. Обоснована концепция установления бремени собственности как одного из элементов содержания права собственности ...
 • Передерій, О. С.; Perederii, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4898-876X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 32-36., 2007)
  В статті висвітлено особливості правового регулювання діяльності поліції країн континентальної правової сім'ї. В статье освещены особенности правового регулирования деятельности полиции стран континентальной правовой ...
 • Бродовський, В. В.; Brodovskyi, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 251-257., 2007)
  Розглянута інформаційно-аналітична робота в діяльності дільничих інспекторів міліції щодо попередження правопорушень. Рассмотрена информационно-аналитическая работа в деятельности участковых инспекторов милиции по ...
 • Бондаренко, Д. О.; Bondarenko, D. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 344-349., 2007)
  Розкрито правове регулювання набуття прав власності на майно боржника, виставленого на аукціоні (публічних торгах). Раскрыто правовое регулирование приобретения прав собственности на имущество должника, выставленного на ...
 • Самойлов, М. О.; Samoilov, M. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 359-367., 2007)
  Розглянута проблематика спадкування нерухомого майна у міжнародних договорах України про правову допомогу в цивільних справах. Рассмотрена проблематика наследования недвижимого имущества в международных договорах Украины ...
 • Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 274-280., 2007)
  Встановлено особливості, що притаманні окремим обмеженням права на житло. Виявлено різноманітні обмеження майнових прав фізичних осіб щодо житла; проаналізувано аспекти, що властиві окремим обмеженням майнових прав фізичних ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account