KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 37 by Title

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 37 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Марцеляк, О. В.; Martseliak, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 73-84., 2007)
  Викладено аналіз існуючих у світі різновидів виборчих систем в аспекті використання світового досвіду у вітчизняній практиці державотворення. Изложен анализ существующих в мире видов избирательных систем в аспекте ...
 • Єгупенко, В. В.; Yehupenko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 118-123., 2007)
  Розкрито використання криміналістичних рекомендацій при розгляді справ у цивільному судочинстві. Раскрыто использование криминалистических рекомендаций при рассмотрении дел в гражданском судопроизводстве. The use of ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 91-97., 2007)
  Досліджено миротворчу діяльність в СНД з урахуванням геополітичних особливостей держав-учасниць Співдружності за участю України, яка стала активним учасником миротворчості.
 • Алтуніна, О. М.; Altunina, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 182-189., 2007)
  Висвітлено делеговані функції і повноваження органів місцевого самоврядування. Розкрито їх сутність, особливості та види. Освещены делегированные функции и полномочия органов местного самоуправления. Раскрыта их сущность, ...
 • Нестерцова-Собакарь, О. В.; Nestertsova-Sobakar, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 54-61., 2007)
  В статті розглянуто державно-правовий статус жінок в Російській імперії у другій половині XIX – на початку XX ст.: на матеріалах українських губерній. В статье рассмотрен государственно-правовой статус женщин в Российской ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 27-31., 2007)
  В статті розкрито співвідношення механізмів протидії злочинності та кримінального переслідування. В статье раскрыто соотношение механизмов противодействия преступности и уголовного преследования. The article describes ...
 • Батожська, О. В.; Batozhska, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 338-344., 2007)
  Визначено поняття "договір зберігання транспортних засобів". Определено понятие "договор хранения транспортных средств". The concept of "storage contract for vehicles" is defined.
 • Ярошевська, Г. М.; Yaroshevska, H. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 367-376., 2007)
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 430-434., 2007)
  Вивчено сприйняття ризикованої поведінки «дітьми вулиці», проаналізовано мотиви такої поведінки, а також запропоновано напрями її корекції. Изучено восприятие рискованного поведения «детьми улицы», проанализированы мотивы ...
 • Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 219-224., 2007)
  Досліджується дія адміністративно-правових норм у просторі. Исследуется действие административно-правовых норм в пространстве. The effect of administrative rules in space is investigated.
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 415-421., 2007)
  Розглянуто основні елементи діяльності в сфері автомобільного транспорту та визначено, що становить загрозу екологічній безпеці внаслідок діяльності автомобільного транспорту. Рассмотрено основные элементы деятельности ...
 • Спіжов, В. В.; Spizhov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 331-338., 2007)
  Розглянуто зміст депозитних ресурсів комерційних банків України, які впливають на їх конкурентоспроможність і тактику формування власного капіталу. Сформулювано визначення поняття «депозитні ресурси». Рассмотрено содержание ...
 • Маєвська, А. В.; Maievska, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 312-318., 2007)
  Обгрунтовано концепцію встановлення тягаря власності як одного із елементів змісту права власності взагалі. Обоснована концепция установления бремени собственности как одного из элементов содержания права собственности ...
 • Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 307-312., 2007)
  Розглянуто зобов’язальні правовідносини за Цивільним кодексом України. Рассмотрены обязательственные правоотношения по Гражданскому кодексу Украины. The legal obligations under the Civil Code of Ukraine are considered.
 • Сирота, Д. І.; Syrota, D. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 229-236., 2007)
  Досліджуються поняття й види кореспондуючих прав і обов’язків громадянина і працівника міліції, акцентується увага на неохідності реформування органів внутрішніх справ. Исследуются понятие и виды корреспондирующих прав и ...
 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Федоров, В. В.; Fedorov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8233-5554; Чміль, О. М.; Chmil, O. M.; Пальваль, Є. А.; Palval, Ye. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 162-169., 2007)
  Розкрито критерії співвідношення ефективності застосування вогнепальної зброї та особистої безпеки працівників міліції. Встановлено закономірності та надано рекомендації при використанні вогнепальної зброї в службово-оперативній ...
 • Суботін, А. О.; Subotin, A. O.; Мірошко, О. П.; Miroshko, O. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 138-143., 2007)
  Вдосконалено методику тактичних розрахунків по оптимізації дій сил і засобів ОВС за допомогою математичного моделювання з урахуванням досвіду прийняття рішень щодо проведення спеціальних операцій. Усовершенствована методика ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 190-197., 2007)
  Розкрито методи управління забезпеченням життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ. Раскрыты методы управления обеспечением жизнедеятельности персонала органов внутренних дел. The methods of managing the life ...
 • Василенко, В. М.; Vasulenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9313-861Х (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 268-273., 2007)
  Розглянуто та визначено місце ветеринарної міліції в системі підрозділів ОВС, які виконують адміністративні функції. Рассмотрено и определено место ветеринарной милиции в системе подразделений ОВД, выполняющих административные ...
 • Замченко, А. О.; Zamchenko, A. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 404-410., 2007)
  Розкрито сутність понять „нагляд» та „контроль» та окреслено особливості нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю. Раскрыта сущность понятий "надзор" и "контроль" и обозначены особенности надзора и ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account