KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 36

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 36

 

Recent Submissions

 • Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 48-52, 2007)
  Проаналізовано правове становище захисника в міжнародному кримінально-процесуальному праві. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы правовое положение защитника в международном ...
 • Бондар, Р. Г.; Bondar, R. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 37-47, 2007)
  Досліджено побудову розгорнутої, раціонально обґрунтованої класифікації гарантій депутатської діяльності. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследовано построение развернутой, рационально ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 26-30, 2007)
  Досліджено особистість як суб’єкт державного й правового творення. Розглянуто мету і ресурси. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследована личность как субъект государственного и правового ...
 • Протченко, С. М.; Protchenko, S. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 407-415, 2007)
  Розглянуто удосконалення теоретико-правових засад гарантій, які надаються працівникам органів внутрішніх справ. Надано аналіз точок зору вчених з означених питань, з’ясовано сутність і види гарантій, які надаються працівникам ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 395-400, 2007)
  Проаналізовано особи старших вікових груп як важлива складова трудових ресурсів сучасної держави. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы лица старших возрастных групп как важная ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 8-13, 2007)
  Розглянуто аналіз механізму протидії злочинності через призму та із застосуванням методології дослідження механізму управлінської діяльності. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Рассмотрены ...
 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Богун, А. П.; Bohun, A. P.; Березняк, А. В.; Berezniak, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 420-430, 2007)
  Проаналізовано дослідження готовності працівників міліції до дій в екстремальних умовах. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы исследования готовности сотрудников милиции к ...
 • Коломієць, О. Ю.; Kolomiiets, O. Yu.; Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 416-419, 2007)
  Проаналізовано Болонський процес у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: недоліки, переваги та перспективи. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы ...
 • Коваленко, М. І.; Kovalenko, M. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 369 - 376, 2007)
  Проаналізовано поняття належної реклами. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализировано понятие надлежащей рекламы. Даны практические рекомендации по решению указанных вопросов. The ...
 • Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 364-369, 2007)
  Проаналізовано ознаки Проаналізовано ознаки правочинів з вадами волі, які вивчаються провідними вченими-цивілістами. Розглянуто проблеми умов дійсності правочинів. Проанализированы признаки сделок с пороками воли, которые ...
 • Колєсніков, О. М.; Koliesnikov, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 359-364, 2007)
  Проаналізовано здійснення цивільних прав адвокатами при наданні ними послуг клієнтам за чинним законодавством. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы осуществления гражданских ...
 • Сергієнко, В. В.; Serhiienko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 354-359, 2007)
  Проаналізовано захист прав споживачів при теплопостачанні. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы защита прав потребителей при теплоснабжении. Даны практические рекомендации по ...
 • Заєць, О. В.; Zaiets, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 343 - 348, 2007)
  Проаналізовано конституційні засади вільного використання об’єктів авторського права. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы конституционные основы свободного использования объектов ...
 • Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 162-173, 2007)
  Досліджено на підставі аналізу праць видатних цивілістів дореволюційного періоду сформовано цілісний погляд щодо інституту обмежень майнових прав фізичних осіб ретроспективний аналіз цивільного права дореволюційного періоду. ...
 • Греков, Є. А.; Hrekov, Ye. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 328-335, 2007)
  Досліджено характерні особливості правового становища проблемних аспектів визначення авторів творів архітектури за законодавством України. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследованы ...
 • Селіванов, М. В.; Selivanov, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 323-328, 2007)
  Визначено поняття «право інтелектуальної власності». Визначено їх перелік та проблеми. Определено понятие «право интеллектуальной собственности». Определены перечень и проблемы. The concept of "intellectual property ...
 • Канішева, К. М.; Kanisheva, K. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 309 - 315, 2007)
  Розглянуто загальний огляд діяльності спеціалізованих сімейних судів Німеччини, охарактеризовано спеціалізацію, як яскраво виражену рису німецької судової влади. Сконцентровано увагу на певній сфері права і отримано більш ...
 • Кройтор, В. А.; Kroitor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 303-309, 2007)
  Проаналізовано загальну характеристику стандартів Європейського Союзу в сфері доступності судового захисту. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализирована общая характеристика стандартам ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 156-162, 2007)
  Досліджено кримінально-правовий аспект самовільного зайняття земельної ділянки. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследован уголовно-правовой аспект самовольного занятия земельного ...
 • Третьякова, М. В.; Tretiakova, М. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 194-199, 2007)
  Досліджено деякі аспекти забезпечення прав обвинуваченого та підозрюваного у світлі міжнародних стандартів. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследовано некоторые аспекты обеспечения прав ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds