KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 35

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 35

 

Recent Submissions

 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 270 - 276, 2006)
  Виявляються особливості управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням, з’ясовується й обґрунтувується специфіка цих рішень, що дозволить уточнити їх місце в загальній системі управлінських рішень органів внутрішніх ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 265 - 270, 2006)
  Досліджуються актуальні питання діяльності міліції громадської безпеки щодо необхідності її реформування в сучасних умовах. Исследуются актуальные вопросы деятельности милиции общественной безопасности о необходимости ...
 • Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 259 - 264, 2006)
  Визначаються теоретичні засади та системи правового регулювання відносин, пов’язані з діяльністю органів державного управління щодо забезпечення внутрішньої безпеки в державі; з’ясовується сутність таких категорій як ...
 • Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 59 - 67, 2006)
  Розглядається питання правового статусу суб’єктів боротьби з корупцією, на думку автора, актуальним є питання повноважень органів державної влади щодо антикорупційної діяльності. Рассматривается вопрос правового статуса ...
 • Зубенко, Г. В.; Zubenko, H. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 53 - 59, 2006)
  Проводиться дослідження принципу гласності як одного з основних принципів діяльності контрольно-рахункових органів в Україні та зарубіжних країнах. Проводится исследование принципа гласности как одного из основных принципов ...
 • Бондар, Р. Г.; Bondar, R. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 43 - 53, 2006)
  Проводиться дослідження юридичної природи гарантій депутатської діяльності через визначення їхніх сутнісних ознак, ролі у загальному механізмі правового регулювання та співвідношення з повноваженнями депутатів. Проводится ...
 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 356 - 360, 2006)
  Розглядаються актуальні питання щодо підвищення професійної підготовки працівників міліції. Досліджується проблема поліпшення професійної підготовки працівників міліції у сфері надання першої медичної допомоги. Рекомендується ...
 • Шестак, С. В.; Shestak, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 36 - 43, 2006)
  Проводиться аналіз існуючих у науковій літературі підходів до визначення та співвідношення понять «цивільний контроль», «громадянський контроль», «громадський контроль», «народний контроль» та обґрунтування власного підходу ...
 • Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 15 - 20, 2006)
  Аналізуються деякі спірні положення теорії юридичних колізій як своєрідних проявів протиріч у правовій дійсності та обґрунтування власної позиції автора з приводу визначення сутності і обсягу досліджуваного поняття. ...
 • Андрєєва, О. Б.; Andrieieva, O. B. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 350 - 356, 2006)
  Досліджуються умови розвитку суспільства, реорганізація системи органів внутрішніх справ України, комплектування їх висококваліфікованими кадрами, створення умов для виконання ними службових обов’язків неможливі без ...
 • Марцеляк, О. В.; Martseliak, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 7 - 15, 2006)
  Досліджуються актуальні проблеми виборчого законодавства, визначаються різновиди нормативних актів, які складають джерела виборчого права України та зарубіжних країн, проводиться аналіз їх правової природи, та надаються ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Лапшина, В. Л.; Lapshina, V. L.; Голубенко, Є. Т.; Holubenko, Ye. Т. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 342 - 346, 2006)
  Висвітлюється положення Конституції України, що зобов’язує застосовувати державну – українську мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб при виконанні ними службових обов’язків, у роботі і в діловодстві ...
 • Акімов, В. В.; Akimov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 338 - 341, 2006)
  Досліджуються деякі організаційно-правові проблеми аудиторської діяльності в Україні. Пропонується внесення більш уточнюючих визначень термінів «користувачі» та «замовники» до Закону України «Про аудиторську діяльність». ...
 • Рябченко, Ю. Ю.; Riabchenko, Yu. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 331 - 338, 2006)
  Стаття присвячена: по-перше, визначенню особливостей пред’явлення позову та права на позов у справах про захист прав споживачів з урахуванням нового Цивільного процесуального кодексу; по-друге, обґрунтуванню деяких ...
 • Спаська, М. О.; Spaska, M.O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 326 - 331, 2006)
  Аналізуються джерела правового регулювання відносин у сфері сучасного морського страхування України та зарубіжних країн. Анализируются источники правового регулирования отношений в сфере современного морского страхования ...
 • Городилова, О. О.; Horodylova, О. О. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 321 - 326, 2006)
  Проведений всебічний аналіз можливих способів (форм) відмови від спадщини, а також можливостей подовження або відновлення строків відмови від спадщини. Проведенный всесторонний анализ возможных способов (форм) отказа от ...
 • Нестеренко, П. В.; Nesterenko, P. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 314 - 321, 2006)
  Аналізується правовий статус вищого навчального закладу різних організаційно-правових форм. Надаються рекомендації деталізувати положення Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» про правоздатність ВНЗ. Анализируется ...
 • Спіжов, В. В.; Spizhov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 308 - 314, 2006)
  Досліджується питання регулювання гарантії банківських вкладів в зв’язку з недостатньою ефективністю чинних нормативно-правових актів, що спрямовані на гарантування збереженості депозитних вкладів, через страхування та ...
 • Мірошниченко, О. С.; Miroshnichenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5836-1509 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 292 - 295, 2006)
  Досліджується актуальна проблематика правової регламентації соціальної сфери земельних відносин в Україні. Исследуется актуальная проблематика правовой регламентации социальной сферы земельных отношений в Украине. The ...
 • Самойлов, М. О.; Samoilov, M. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 277 - 284, 2006)
  Досліджується встановлення сутності механізму врегулювання спадкових правовідносин та їх відповідності сучасним тенденціям розвитку приватного права. Исследуется установления сущности механизма урегулирования наследственных ...

View more