KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 35 by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 35 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Гладун, В. О.; Gladun, V.O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 119 - 123, 2006)
  Аналізується творчість визначного історичного діяча в тюркському світі з числа кримських татар Ісмаїла Мустафи-огли Гаспринського, де досліджується проблема організації судочинства і здійснення правосуддя з метою охорони ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Лапшина, В. Л.; Lapshina, V. L.; Голубенко, Є. Т.; Holubenko, Ye. Т. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 342 - 346, 2006)
  Висвітлюється положення Конституції України, що зобов’язує застосовувати державну – українську мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб при виконанні ними службових обов’язків, у роботі і в діловодстві ...
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 184 - 191, 2006)
  Аналізується слідчо-судова практика економічноі злочинності в кредитно-фінансовій сфері, процес виявлення та розслідування корисливих злочинів в банківській сфері. Надаються рекомендації для більш ефективної співпраці між ...
 • Ярмакі, Х. П.; Yarmaki, H. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 222 - 228, 2006)
  Аналізується адміністративно-наглядова діяльність міліції, яка використовує різноманітні методи управлінського впливу, зокрема такі універсальні методи, як переконання та примус. Анализируется административно-надзорная ...
 • Самойлов, М. О.; Samoilov, M. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 277 - 284, 2006)
  Досліджується встановлення сутності механізму врегулювання спадкових правовідносин та їх відповідності сучасним тенденціям розвитку приватного права. Исследуется установления сущности механизма урегулирования наследственных ...
 • Погребняк, С. В.; Pohrebniak, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 204 - 208, 2006)
  Досліджується актуальна проблема досудового слідства, а саме, попередження злочинів під час провадження у кримінальній справі. Надаються рекомендації щодо заходів профілактики злочинності. Исследуется актуальная проблема ...
 • Новіков, В. В.; Novikov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 234 - 241, 2006)
  Висвітлюється тема правового регулювання в забезпеченні управлінських процесів, а також відомчого контролю в органах та підрозділах системи МВС України. Освещается тема правового регулирования в обеспечении управленческих ...
 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 356 - 360, 2006)
  Розглядаються актуальні питання щодо підвищення професійної підготовки працівників міліції. Досліджується проблема поліпшення професійної підготовки працівників міліції у сфері надання першої медичної допомоги. Рекомендується ...
 • Городилова, О. О.; Horodylova, О. О. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 321 - 326, 2006)
  Проведений всебічний аналіз можливих способів (форм) відмови від спадщини, а також можливостей подовження або відновлення строків відмови від спадщини. Проведенный всесторонний анализ возможных способов (форм) отказа от ...
 • Марцеляк, О. В.; Martseliak, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 7 - 15, 2006)
  Досліджуються актуальні проблеми виборчого законодавства, визначаються різновиди нормативних актів, які складають джерела виборчого права України та зарубіжних країн, проводиться аналіз їх правової природи, та надаються ...
 • Шестак, С. В.; Shestak, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 36 - 43, 2006)
  Проводиться аналіз існуючих у науковій літературі підходів до визначення та співвідношення понять «цивільний контроль», «громадянський контроль», «громадський контроль», «народний контроль» та обґрунтування власного підходу ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 246 - 252, 2006)
  Висвітлюються актуальні питання реформування системи МВС України, а отже, й міліції громадської безпеки. Вносяться пропозиції щодо упорядкування організаційно-штатної структури міліції громадської безпеки, розробки й ...
 • Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 79 - 85, 2006)
  Висвітлюються особливості політичного розвитку, культури населення держав, які розташовувалися в Північному Причорномор’ї близько двох тисяч років тому (Ольвії, Херсонесу, Тіри, Боспорського царства) з точки зору правової ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 228 - 233, 2006)
  Аналізується Концепція реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні, його завдання та проблеми, його функціонування; визначення напрямків його реформування, забезпечення невідворотності відповідальності ...
 • Рябченко, Ю. Ю.; Riabchenko, Yu. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 331 - 338, 2006)
  Стаття присвячена: по-перше, визначенню особливостей пред’явлення позову та права на позов у справах про захист прав споживачів з урахуванням нового Цивільного процесуального кодексу; по-друге, обґрунтуванню деяких ...
 • Спаська, М. О.; Spaska, M.O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 326 - 331, 2006)
  Аналізуються джерела правового регулювання відносин у сфері сучасного морського страхування України та зарубіжних країн. Анализируются источники правового регулирования отношений в сфере современного морского страхования ...
 • Зубенко, Г. В.; Zubenko, H. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 53 - 59, 2006)
  Проводиться дослідження принципу гласності як одного з основних принципів діяльності контрольно-рахункових органів в Україні та зарубіжних країнах. Проводится исследование принципа гласности как одного из основных принципов ...
 • Акімов, В. В.; Akimov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 338 - 341, 2006)
  Досліджуються деякі організаційно-правові проблеми аудиторської діяльності в Україні. Пропонується внесення більш уточнюючих визначень термінів «користувачі» та «замовники» до Закону України «Про аудиторську діяльність». ...
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 172 - 178, 2006)
  Автор досліджує психічне насильство як кримінально-правову категорію та визначає її класифікацію. Автор исследует психическое насилие как уголовно-правовую категорию и определяет ее классификацию. The author examines ...
 • Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 15 - 20, 2006)
  Аналізуються деякі спірні положення теорії юридичних колізій як своєрідних проявів протиріч у правовій дійсності та обґрунтування власної позиції автора з приводу визначення сутності і обсягу досліджуваного поняття. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account