KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 35 by Title

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 35 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 184 - 191, 2006)
  Аналізується слідчо-судова практика економічноі злочинності в кредитно-фінансовій сфері, процес виявлення та розслідування корисливих злочинів в банківській сфері. Надаються рекомендації для більш ефективної співпраці між ...
 • Городилова, О. О.; Horodylova, О. О. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 321 - 326, 2006)
  Проведений всебічний аналіз можливих способів (форм) відмови від спадщини, а також можливостей подовження або відновлення строків відмови від спадщини. Проведенный всесторонний анализ возможных способов (форм) отказа от ...
 • Зубенко, Г. В.; Zubenko, H. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 53 - 59, 2006)
  Проводиться дослідження принципу гласності як одного з основних принципів діяльності контрольно-рахункових органів в Україні та зарубіжних країнах. Проводится исследование принципа гласности как одного из основных принципов ...
 • Акімов, В. В.; Akimov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 338 - 341, 2006)
  Досліджуються деякі організаційно-правові проблеми аудиторської діяльності в Україні. Пропонується внесення більш уточнюючих визначень термінів «користувачі» та «замовники» до Закону України «Про аудиторську діяльність». ...
 • Марцеляк, О. В.; Martseliak, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 7 - 15, 2006)
  Досліджуються актуальні проблеми виборчого законодавства, визначаються різновиди нормативних актів, які складають джерела виборчого права України та зарубіжних країн, проводиться аналіз їх правової природи, та надаються ...
 • Спаська, М. О.; Spaska, M.O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 326 - 331, 2006)
  Аналізуються джерела правового регулювання відносин у сфері сучасного морського страхування України та зарубіжних країн. Анализируются источники правового регулирования отношений в сфере современного морского страхования ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 134 - 142, 2006)
  Розглядаються закономірні зв’язки у системі механізму протидії злочинності репрезентовані відповідним функціональним компонентом, що об’єднує цілепокладання, визначення (постановку) завдань та реалізацію функцій. ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 270 - 276, 2006)
  Виявляються особливості управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням, з’ясовується й обґрунтувується специфіка цих рішень, що дозволить уточнити їх місце в загальній системі управлінських рішень органів внутрішніх ...
 • Самойлов, М. О.; Samoilov, M. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 277 - 284, 2006)
  Досліджується встановлення сутності механізму врегулювання спадкових правовідносин та їх відповідності сучасним тенденціям розвитку приватного права. Исследуется установления сущности механизма урегулирования наследственных ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 107-112, 2006)
  Розглядається один з елементів тоталітарного режиму – цензура (Революційний трибунал уряду), яка крім охорони військових таємниць, повинна була займатися виявленням «злочинів і вчинків проти народу, здійснених шляхом ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 228 - 233, 2006)
  Аналізується Концепція реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні, його завдання та проблеми, його функціонування; визначення напрямків його реформування, забезпечення невідворотності відповідальності ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 149 - 155, 2006)
  Досліджуються міжнародні та національні механізми протидії фальшивомонетництву. Надаються рекомендації з вироблення ефективних заходів протидії фальшивомонетництву, як транснаціонального злочину. Исследуются международные ...
 • Кондратюк, О. В.; Kondratyuk, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 85 - 91, 2006)
  Досліджуються міжнародно-правові стосунки античних держав у Східному Середземномор’ї в історико-правовому аспекті. Исследуются международно-правовые отношения античных государств в Восточном Средиземноморье в историко-правовом ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 246 - 252, 2006)
  Висвітлюються актуальні питання реформування системи МВС України, а отже, й міліції громадської безпеки. Вносяться пропозиції щодо упорядкування організаційно-штатної структури міліції громадської безпеки, розробки й ...
 • Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 59 - 67, 2006)
  Розглядається питання правового статусу суб’єктів боротьби з корупцією, на думку автора, актуальним є питання повноважень органів державної влади щодо антикорупційної діяльності. Рассматривается вопрос правового статуса ...
 • Гладун, В. О.; Gladun, V.O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 119 - 123, 2006)
  Аналізується творчість визначного історичного діяча в тюркському світі з числа кримських татар Ісмаїла Мустафи-огли Гаспринського, де досліджується проблема організації судочинства і здійснення правосуддя з метою охорони ...
 • Пироженко, О. С.; Pyrozhenko, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 112 - 119, 2006)
  Проводиться історико-правове дослідження проблеми покарання у вигляді позбавлення волі та альтернативні йому види покарання у вітчизняному кримінальному праві (друга половина XVII ст. – початок XX ст.). Пропонується зменшення ...
 • Погребняк, С. В.; Pohrebniak, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 204 - 208, 2006)
  Досліджується актуальна проблема досудового слідства, а саме, попередження злочинів під час провадження у кримінальній справі. Надаються рекомендації щодо заходів профілактики злочинності. Исследуется актуальная проблема ...
 • Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 79 - 85, 2006)
  Висвітлюються особливості політичного розвитку, культури населення держав, які розташовувалися в Північному Причорномор’ї близько двох тисяч років тому (Ольвії, Херсонесу, Тіри, Боспорського царства) з точки зору правової ...
 • Новіков, В. В.; Novikov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 234 - 241, 2006)
  Висвітлюється тема правового регулювання в забезпеченні управлінських процесів, а також відомчого контролю в органах та підрозділах системи МВС України. Освещается тема правового регулирования в обеспечении управленческих ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account