KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 34

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 34

 

Recent Submissions

 • Безусий, В. В.; Bezusyi, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 332-336, 2006)
  Розглянуто досвід функціонування поняття «ринок праці» в країнах з розвиненою ринковою економікою, що показує здатність в значній мірі підвищити ефективність використання трудового потенціалу, а також сприяти прояву та ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 324-332, 2006)
  З’ясована сутність диференціації правового регулювання трудових відносин у нормах трудового законодавства. Звернута увага до історії становлення диференціації в трудовому праві України. Выяснена сущность дифференциации ...
 • Ткачук, О. І.; Tkachuk, O. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 222-230, 2006)
  Запропановано удосконалити правове регулювання гарантій посадових осіб митної служби України. Проаналізовані запропоновані у науковій літературі теоретичні визначення поняття «гарантії», ознаки гарантій як елемента правового ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 27-31, 2006)
  Розглядається поняття громадського руху як суб’єкта правових і державних змін у роботі «Маніфест Комуністичної партії», яка свого часу здійснила величезний вплив на людей і продовжує впливати на них й зараз. Рассматривается ...
 • Михайлович, Д. М.; Mykhailovych, D. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 17-22, 2006)
  Досліджено еволюцію принципу державного суверенітету у його співвідношенні з принципом захисту прав людини в сучасних умовах світової глобалізації. Исследована эволюция принципа государственного суверенитета в его соотношении ...
 • Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 11-16, 2006)
  Розглянута теоретична конструкція та практика правової держави з історичного ракурсу. Проаналізована правова держава як певна теорія та відповідна практика організації політичної влади та забезпечення прав і свобод людини, ...
 • Погрібний, І. М.; Pohribnyi, I. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 7-11, 2006)
  Визначено місце правового регулювання та правового впливу у теорії права, їх заємозалежності та відносної самостійності. Определено место правового регулирования и правового воздействия в теории права, их взаимозависимости ...
 • Арістова, І. В.; Aristova, I. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 207-212, 2006)
  Проаналізовані службові права посадових осіб як особливої категорії найманих працівників. Вивчені підходи щодо розуміння досліджуваної категорії та проаналізовані проблемні питання класифікації прав посадових осіб. Проа ...
 • Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 188-194, 2006)
  Визначено компетенцію суб’єктів управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави на основі аналізу понять внутрішньої і зовнішньої безпеки та переліку їх потенційних загроз. Розмежовані такі категорії як ...
 • Яременко, А. О.; Yaremenko, A. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 22-38, 2006)
  Надано визначення поняття масового заходу та розкриті його характерні ознаки. Підкреслено, що масові заходи стали характерною ознакою українського суспільства і сприймаються населенням як буденне явище. Дано определение ...
 • Остафійчук, Г. В.; Ostafiichuk, H. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 347-354, 2006)
  Розглянуті соціально значущі професії та зазначено що чим складніша професія, яку треба опанувати, тим важливішу роль має професійна ідентифікація особистості. Рассмотрены социально значимые профессии и указано что чем ...
 • Ляшенко, Н. О.; Liashenko, N. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 342-347, 2006)
  Розглянуті проблеми соціалізації дітей в сучасній Україні. Підкреслено, що соціалізація особистості триває все життя, але саме в період дитинства закладається її фундамент. Рассмотрены проблемы социализации детей в ...
 • Синєгубов, О. В.; Sinegubov, О. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 309-316, 2006)
  Визначено поняття відомчого правового захисту працівників міліції. Підкреслено, що що сучасний правовий захист працівників міліції потребує негайного комплексного вдосконалення.
 • Лукіна, І. М.; Lukina, I. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 304-308, 2006)
  Досліджено та розкрито особливості та реалізація засобів процесуального примусу у цивільному процесуальному праві. Исследованы и раскрыты особенности и реализация средств процессуального принуждения в гражданском ...
 • Голубенко, О. Є.; Holubenko, O. Ye. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 292-298, 2006)
  Надано аналіз наукових положень і законодавства стосовно правової природи держави як суб’єкта права інтелектуальної власності. Дан анализ научных положений и законодательства относительно правовой природы государства как ...
 • Горєв, В. О.; Horiev, V. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 279-287, 2006)
  Запропоновано розробити проект цивільно-правової норми, який передбачає адекватні правові обмеження свободи переговорів при укладенні договору та відповідальність за їх порушення, а також запобігав би недобросовісним ...
 • Заєць, О. В.; Zaiets, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 273-279, 2006)
  Досліджено, що у позитивному авторському праві України, як і в авторському праві інших країн передбачено інститут вільного правомірного використання твору без згоди автора, сутність якого полягає у праві особи вільно, без ...
 • Греков, Є. А.; Hrekov, Ye. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 258-265, 2006)
  Досліджено структуру сучасного нормативно-правового регулювання авторського права на твори архітектури та проаналізовано використання законодавцем поняття твору архітектури як об’єкта авторського права в різних нормативних ...
 • Ніколаєв, І. С.; Nikolaiev, I. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 251-258, 2006)
  Проаналізовані проблеми розмежування відповідальності держави Україна як суб’єкта міжнародного приватного права та юридичних осіб з державною участю, а також визначені шляхи їх вирішення. Проанализированы проблемы ...
 • Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 244-251, 2006)
  Визначені принципові можливості обмеження майнових прав фізичних осіб як в українському, так і в європейському законодавстві. Виявлені загальні підходи, на яких мають ґрунтуватись обмеження майнових прав фізичних осіб при ...

View more