KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 32

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 32

 

Recent Submissions

 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 315 - 320, 2006)
  Розглянуто одне з важливих та актуальних питань у науці трудового права питання критеріїв диференціації правового регулювання праці. Диференціація — це шлях або до пільг, або до обмежень, тому визначити її критерії дуже ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 253 - 259, 2006)
  Досліджується становлення місцевого самоврядування в Україні, яке пов’язане з існуванням різних проблем, які виникають з багатьох питань (економічних, політичних, юридичних). Насамперед зазначається головна юридична ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 240 - 246, 2006)
  Розглянуті питання щодо випадків та механізму дострокового припинення повноважень (розпуску) Верховної Ради України. На законодавчому рівні зазначена проблема до сьогодні не вирішена, тому автор пропонує своє бачення її ...
 • Михайлович, Д. М.; Mykhailovych, D. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 235 - 240, 2006)
  Розкриваються особливості впливу правосвідомості (і зокрема – правової ідеології як найважливішої її складової) на тлумачення норм права. Раскрываются особенности влияния правосознания (и в частности - правовой идеологии ...
 • Марцеляк, О. В.; Martseliak, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 221 - 229, 2006)
  Аналізується та уточнюється поняття «виборча система», досліджується її сутність для розроблення новітніх вітчизняних правових категорій. Анализируется и уточняется понятие «избирательная система», исследуется ее сущность ...
 • Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 330 - 338, 2006)
  Проводиться дослідження соціологічного вивчення побоювань та страхів, їх характерних рис, соціальних причин та наслідків, що в свою чергу, потребує соціологічної концептуалізації понять, що фіксують дані феномени. Проводится ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 326 - 330, 2006)
  Аналізується елітний прошарок людей, які завдяки контролю над ключовими ресурсами і своєму становищу у суспільстві концентрують в своїх руках владу і управляють суспільством, діяльність представників якого спрямована (в ...
 • Погрібний, О. О.; Pohribnyi, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 321 - 326, 2006)
  Висловлюються деякі міркування автора з проблеми розвитку юридичної соціології, як галузі загальної соціології, об’єктом якої виступають юридичні явища, що становлять собою різновид явищ соціальних. Высказываются некоторые ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 346 - 350, 2006)
  Розглядаючи юридичний дискурс як монолітну систему, автор, відзначає, що англійський юридичний дискурс не є однорідним. Юридичний дискурс англійської мови являє собою набір зв'язаних і перекриваючих один одного типів ...
 • Акіменко, Д. О.; Akimenko, D. O.; Хряк, А. П.; Hryak, A. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 343 - 346, 2006)
  Розглядаються особливості техніки пересування штурмових груп в умовах антитерористичних заходів та при звільненні заручників. Рассматриваются особенности техники передвижения штурмовых групп в условиях антитеррористических ...
 • Заяць, Д. Д.; Zaiats, D. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2196-6301; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 7 - 11, 2006)
  Аналізується поняття взаємодії у боротьбі зі злочинністю з криміналістичної точки зору. Анализируется понятие взаимодействия в борьбе с преступностью с криминалистической точки зрения. The concept of interaction in the ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 11 - 20, 2006)
  Досліджується вирішення проблем, пов’язаних із соціальною обумовленістю кримінально-правової заборони суспільно небезпечних діянь, у теорії кримінального права. Кримінально-правова норма, якою встановлюється відповідальність ...
 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 20 - 24, 2006)
  Аналіз приписів КК України через призму засад рівності фізичних осіб перед законом переконує, на думку автора, що його не завжди дотримано в законодавстві, а також про існування таких норм, у яких реалізація зазначених ...
 • Кундеус, В. Г.; Kundeus, V. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2430-5437 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 24 - 29, 2006)
  Визначається характер та зміст суспільно небезпечних наслідків як об’єктивної ознаки терористичного акту. Определяется характер и содержание общественно опасных последствий как объективной признаки террористического ...
 • Клюєв, М. М.; Kliuiev, М. М. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 29 - 37, 2006)
  Аналізується реальність кримінальних загроз, які обумовили необхідність удосконалення форм і методів протидії злочинності. Пропонується розробка принципово нових підходів до забезпечення комплексного характеру цього виду ...
 • Резніченко, Г. С.; Reznichenko, G. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 48 - 55, 2006)
  Розглядаються деякі аспекти соціально-демографічної характеристики жінок, засуджених до позбавлення волі, досліджується особистість та проблеми їхнього виправлення, значення соціально-демографічних властивостей особи ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 55 - 62, 2006)
  Досліджується проблема класифікації злочинів, пов’язаних з документами та їх використанням в кримінально-правовій науці. Исследуется проблема классификации преступлений, связанных с документами и их использованием в ...
 • Паньчук, О. В.; Panchuk, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 62 - 67, 2006)
  Розглядаються питання про правовий захист інтересів дітей від експлуатації за національним законодавством. Рассматриваются вопросы о правовой защите интересов детей от эксплуатации по национальному законодательству. Issues ...
 • Федитник, В. М.; Feditnik, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 67 - 73, 2006)
  Аналізуються основні підходи до самого розуміння складної вини в кримінальному праві. Це дослідження допоможе стимулювати науковий пошук з цієї проблеми і вироблення нових концепцій її вирішення. Анализируются основные ...
 • Робак, В. А.; Robak, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 73 - 78, 2006)
  Наукове дослідження присвячено тлумаченню ознак, притаманних не передбаченому законом воєнізованому формуванню, що є різновидом злочинної організації. Научное исследование посвящено толкованию признаков, присущих не ...

View more