KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 32 by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 32 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Резніченко, Г. С.; Reznichenko, G. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 48 - 55, 2006)
  Розглядаються деякі аспекти соціально-демографічної характеристики жінок, засуджених до позбавлення волі, досліджується особистість та проблеми їхнього виправлення, значення соціально-демографічних властивостей особи ...
 • Горєв, В. О.; Horiev, V. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип.32.- С. 302 - 310, 2006)
  Проводиться аналіз спеціальних обмежень вільного волевиявлення особи на вступ у договірні відносини та внесення пропозицій щодо їх вдосконалення. Проводится анализ специальных ограничений свободного волеизъявления лица ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 149 - 156, 2006)
  Проводиться системний аналіз щодо проблем організаційної структури та належного правового становища діяльності Державної служби охорони при МВС України. Проводится системный анализ по проблемам организационной структуры ...
 • Ковальова, М. В.; Kovalova, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 121 -130, 2006)
  Проводиться аналіз нормативно-правових документів і реалій сьогодення особливості спеціального адміністративно-правового режиму легалізації підприємницької діяльності в Україні, тобто досліджується правове оформлення цього ...
 • Коломієць, Т. В.; Kolomiiets, T. V.; Коломієць, Ю. М.; Kolomiets, Y. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5171-7808 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 208 - 216, 2006)
  Досліджується формування українського етносу та націотворення з перших кроків політичних, економічних, культурних державницьких та соціально-культурних перетворень. Исследуется формирование украинского этноса и нации с ...
 • Михайлович, Д. М.; Mykhailovych, D. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 235 - 240, 2006)
  Розкриваються особливості впливу правосвідомості (і зокрема – правової ідеології як найважливішої її складової) на тлумачення норм права. Раскрываются особенности влияния правосознания (и в частности - правовой идеологии ...
 • Коломієць, О. Ю.; Kolomiiets, O. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 190 - 196, 2006)
  Проводиться історіографічний огляд започаткування та діяльності вітчизняних юридичних наукових товариств другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Проводится историографический обзор создания и деятельности отечественных ...
 • Голубенко, О. Є.; Holubenko, O. Ye. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип.32.- С. 310 - 314, 2006)
  Проводиться аналіз чинного законодавства України щодо правового становища держави як суб’єкта права інтелектуальної власності з визначенням основних правових проблем в цій сфері, шляхів їх подолання і можливостей удосконалення ...
 • Федитник, В. М.; Feditnik, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 67 - 73, 2006)
  Аналізуються основні підходи до самого розуміння складної вини в кримінальному праві. Це дослідження допоможе стимулювати науковий пошук з цієї проблеми і вироблення нових концепцій її вирішення. Анализируются основные ...
 • Захарченко, П. П.; Zaharchenko, P. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 162 - 169, 2006)
  Проводиться порівняльний історіографічний аналіз сеймів Литви і Польщі (ХІV– XVI ст.) Проводится сравнительный историографический анализ сеймов Литвы и Польши (ХИV- XVI в.) A comparative historiographical analysis of ...
 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 20 - 24, 2006)
  Аналіз приписів КК України через призму засад рівності фізичних осіб перед законом переконує, на думку автора, що його не завжди дотримано в законодавстві, а також про існування таких норм, у яких реалізація зазначених ...
 • Васильєв, С. В.; Vasyliev, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 216 - 220, 2006)
  Проводиться дослідження правовідносин щодо соціального захисту працівників міліції України у 20-ті рр. Визначаються складові елементи соціального захисту працівників міліції УСРР в різні періоди 20-рр. ХХ ст. та основні ...
 • Гайдай, В. Я.; Haidai, V. Ya. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 85 - 90, 2006)
  Проведені комплексні дослідження з урахуванням досягнень у вивченні особи злочинця інших наук, зокрема: кримінального права, кримінології, криміналістики, юридичної психології. Оперативно-розшукова характеристика особи ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 253 - 259, 2006)
  Досліджується становлення місцевого самоврядування в Україні, яке пов’язане з існуванням різних проблем, які виникають з багатьох питань (економічних, політичних, юридичних). Насамперед зазначається головна юридична ...
 • Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 157 - 162, 2006)
  Проводиться історико-юридичне дослідження судової системи античних держав Північного Причорномор’я , висвітлюються характерні риси побудови та особливості діяльності судових органів інших грецьких держав античного часу, ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 315 - 320, 2006)
  Розглянуто одне з важливих та актуальних питань у науці трудового права питання критеріїв диференціації правового регулювання праці. Диференціація — це шлях або до пільг, або до обмежень, тому визначити її критерії дуже ...
 • Зозуля, Є. В.; Zozulya, E. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 78 - 84, 2006)
  Досліджуються особливості порушення кримінальної справи про примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. Вивчення практики розслідування даної категорії кримінальних справ, а також узагальнення ...
 • Акіменко, Д. О.; Akimenko, D. O.; Хряк, А. П.; Hryak, A. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 343 - 346, 2006)
  Розглядаються особливості техніки пересування штурмових груп в умовах антитерористичних заходів та при звільненні заручників. Рассматриваются особенности техники передвижения штурмовых групп в условиях антитеррористических ...
 • Гаркавий, С. В.; Garkavyy, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 202 - 208, 2006)
  Досліджується проблема правового статусу радянських і німецьких військовополонених у роки Другої світової війни. Исследуется проблема правового статуса советских и немецких военнопленных в годы Второй мировой войны. The ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 169 - 174, 2006)
  Аналізуються компетенції та організаційні особливості органів місцевому самоврядуванню на українських землях у фінансовій діяльності держави у Російській імперії, удосконаленню їх правових характеристик, розвитку локальної ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account