KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 28

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 28

 

Recent Submissions

 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 81-84, 2004)
  Проаналізовано конкуренцію кримінально-правових норм про звільнення від кримінальної відповідальності. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы конкуренцию уголовно-правовых норм ...
 • Уваров, В. Г.; Uvarov, V. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 75-81, 2004)
  Проаналізовано правові основи оперативно-розшукової діяльності. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы правовые основы оперативно-розыскной деятельности. Даны практические ...
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 70-75, 2004)
  Проаналізовано кримінально-правову охорона честі та гідності людини в Україні (сучасний стан). Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы уголовно-правовая охрана чести и достоинства ...
 • Мартиненко, О. А.; Martynenko, O. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 102-104, 2004)
  Проаналізовано корпоративну етику як превентивний фактор правопорушень в ОВС України. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализирована корпоративная этика в качестве превентивной фактор ...
 • Глазько, С. М.; Hlazko, S. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 330-335, 2004)
  Проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття припинення трудового договору. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы теоретические подходы к определению понятия прекращения ...
 • Тодуа, Г. А.; Todua, H. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 85-89, 2004)
  Визначено розвиток нормативної бази матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів системи МВС. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Определено развитие нормативной базы материально-т ...
 • Рибницький, Г. В.; Rybnytskyi, H. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 323-330, 2004)
  Розглянуто, що шляхом проведення колективних переговорів виявляються і узгоджуються інтереси сторін колективного договору та інших учасників колективно-договірного процесу на підприємстві, в установі, організації. Досліджено ...
 • Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 310-315, 2004)
  Проаналізовано оплату праці як фактор впливу на конкурентоспроможність працівників ОВС в умовах ринкової економіки. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы оплату труда как фактор ...
 • Єрохін, С. В.; Yerokhin, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 306-310, 2004)
  Розглянуто відносини посередництва – невід’ємна частина предмета трудового права України. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Рассмотрены отношения посредничества - неотъемлемая часть предмета ...
 • Сичов, Д. В.; Sychov, D. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 299-305, 2004)
  Проаналізовано особливості та ознаки трудових правовідносин у сучасних умовах розвитку суспільства. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы особенности и признаки трудовых отношений ...
 • Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 180-184, 2004)
  Проаналізовано адміністративно-правовий захист власності на землю. Розглянуто головний принцип формування земельних відносин непорушність права приватної власності на землю. Надано практичні рекомендації щодо вирішення ...
 • Турута, О. В.; Turuta, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 169-174, 2004)
  Проаналізовано органи внутрішніх справ у механізмі реалізації прав і свобод громадян. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы органы внутренних дел в механизме реализации прав и ...
 • Рєзанов, С. А.; Riezanov, S. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 163-169, 2004)
  Проаналізовано оціночні поняття як нормативне закріплення адміністративного розсуду. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы оценочные понятия как нормативное закрепление ...
 • Бараш, Є. Є.; Barash, Ye. Ye. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 156-163, 2004)
  Проаналізовано становлення та розвиток інституту виконання покарань. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализировано становление и развитие института исполнения наказаний. Даны практические ...
 • Фесюнін, В. М.; Fesiunin, V. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 150-156, 2004)
  Проаналізовано правовий статус підрозділів громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної роботи ДПС України. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализирован правовой статус подразделений ...
 • Ващенко, О. М.; Vashchenko, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 147-150, 2004)
  Розглянуто питання про спроможність органів місцевого самоврядування забезпення відповідними ресурсами делегування повноважень. Запропоновані положення щодо Концепції розвитку місцевого самоврядування для подальших дискусій. ...
 • Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 138-143, 2004)
  Досліджено проблеми диференціації кримінального судочинства. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследованы проблемы дифференциации уголовного судопроизводства. Даны практические рекомендации ...
 • Сахарук, Т. В.; Sakharuk, T. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 130-138, 2004)
  Досліджено положення норм кримінального законодавства США про врахування особи винного при призначенні покарання з тим, щоб визначити переваги і недоліки зарубіжного законодавства. Визначено пріоритетні напрямки розвитку ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 118-125, 2004)
  Проаналізовано складові елементи внутрішнього імперативу юриста, котрі є змістом його правосвідомості, виступають культура і право, два органічно пов’язані і постійно взаємодіючі феномени. Зосереджується увага на висвітлення ...
 • Синьов, О. В.; Synov, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 105-112, 2004)
  Проаналізовано механізми охорони прав людини: генезис та сучасний стан. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы механизмы защиты прав человека: генезис и современное состояние. ...

View more