KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 26

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 26

 

Recent Submissions

 • Яценко, Ф. П.; Yatsenko, F. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 119 - 123, 2004)
  Висвітлюється проблема взаємодії між органом внутрішніх справ (а саме районним відділом як структурною одиницею ОВС) та місцевими органами влади. Освещается проблема взаимодействия между органами внутренних дел (а именно ...
 • Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 115 - 118, 2004)
  Розглядаються і порівнюються нормативні акти, присвячені експертній діяльності в Україні, з метою виявлення у них розбіжностей. Розглядаються окремі проблеми змісту експертного висновку, зокрема зазначення у ньому даних ...
 • Бондар, Г. Ю.; Bondar, G. Yu. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 109 - 115, 2004)
  Досліджується порядок формування міжвідомчих слідчо-оперативних груп як форми взаємодії слідчих підрозділів та органів дізнання правоохоронних відомств. В зв’язку з надзвичайністю правового статусу міжвідомчих слідчо-оперативних ...
 • Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M.; Фролов, М. М.; Frolov, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 106 - 109, 2004)
  Досліджено проблему перегляду судових рішень у порядку повторної касації , яка є самостійним інститутом цивільного судочинства. Исследована проблема пересмотра судебных решений в порядке повторной кассации, которая ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 87 - 92, 2004)
  Розглянуті проблемні питання кодифікації законодавства, що регулює трудові відносини працівників органів внутрішніх справ, проект Закону України «Про органи внутрішніх справ України», підготовлений Міністерством внутрішніх ...
 • Кузніченко, О. В.; Kuznichenko, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 26.- С. 285 - 289, 2004)
  Проведене дослідження процедурних і процесуальних норм у трудовому праві, яке, на думку автора, слід розпочинати з термінології. Саме від правильного використання терміна часто залежить «упізнання» усієї директиви, ...
 • Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 278 - 285, 2004)
  Досліджено особливості проходженням державної служби, службово-правовий стан державного службовця. Исследованы особенности прохождением государственной службы, служебно-правовое положение государственного служащего. The ...
 • Бондаренко, Н. О.; Bondarenko, N. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 160 - 164, 2004)
  Аналізується сутність економічної злочинності, особливості її розвитку в Україні і розробка засобів протидії, які є головним завданням не тільки для підвищення безпосередньо професіоналізму співробітників, органів внутрішніх ...
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 155 - 160, 2004)
  Проведений аналіз системи держаного устрою ФРН, яка впливає на законодавство та управління державою на рівні Федерації та Європейського Союзу. Проведенный анализ системы государственного устройства ФРГ, которая влияет на ...
 • Момот, М. Ф.; Momot, M. F. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 148 - 155, 2004)
  Аналізується сутність та структура державної податкової служби України. Пропонується своє бачення модернізації державної податкової служби України , що є складовою частиною реформування системи оподаткування, яке здійснюється ...
 • Лєшукова, І. В.; Lieshukova, I. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 100 - 106, 2004)
  Розглядається питання про регламентацію в'їзду і виїзду з України іноземців та осіб без громадянства, прав і обов'язків на її території, юридичній відповідальності за порушення законів України, тобто мова йде про правовий ...
 • Развадовський, В. Й.; Razvadovsky, V. Y. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 92 - 100, 2004)
  Аналізується світовий досвід державного регулювання транспортної системи та можливість використання його в Україні. Анализируется мировой опыт государственного регулирования транспортной системы и возможность использования ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 139 - 143, 2004)
  Досліджується місце і роль народного депутата України в державному механізмі та політичній системі України, його правове становище. Исследуется место и роль народного депутата Украины в государственном механизме и ...
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 135 - 139, 2004)
  Досліджується класифікація форм адміністративно-юрисдикційної діяльності, класифікаційні критерії дозволяють з різних боків розглянути адміністративно-юрисдикційні провадження, найбільш рельєфно виділити окремі сторони ...
 • Смирнов, А. М.; Smirnov, A. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 131 - 135, 2004)
  Проведене актуальне дослідження юридичної природи права жертви зловживання владою на доступ до правосуддя, оскільки воно є найбільш ефективним засобом для відстоювання потерпілим своїх прав і законних інтересів, тому що у ...
 • Клюєв, О. М.; Kliuiev, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 129 - 131, 2004)
  Проведене дослідження сутності та змісту принципів державного управління, похідними від яких, є принципи взаємодії. Проведенное исследование сущности и содержания принципов государственного управления, производными от ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 303 - 307, 2004)
  Проводиться актуальне дослідження, зумовлене необхідністю вдосконалення системи викладання іноземних мов у вищій школі. Мотиваційне поле керує мовнокомунікативною діяльністю, що й стало темою статті. Метою роботи є розгляд ...
 • Венедіктов, В. С.; Venediktov, V. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 297 - 303, 2004)
  Проаналізовано комплексний підхід до підготовки персоналу для вирішення проблем протидії торгівлі людьми. Розв’язання завдань протидії торгівлі людьми можливе , на думку автора, лише шляхом визначення основних організаційних ...
 • Бортнік, О. Г.; Bortnik, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7816-0387 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 265 - 271, 2004)
  Проведений порівняльно-правовий аналіз чинного внутрішнього цивільно-процесуального законодавство країн-членів ЄС, і законодавство, яке діяло безпосередньо до укладення Угоди про ЄС – Римського договору, а також законодавство ...
 • Мандрика, Л. М.; Mandryka, L. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 254 - 260, 2004)
  Досліджено теоретичні та практичні засади впливу спеціальної правосуб’єктності на об’єктивний склад та здійснення політичними партіями права власності. Исследованы теоретические и практические основы влияния специальной ...

View more