KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 26 by Issue Date

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 26 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Клюєв, О. М.; Kliuiev, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 129 - 131, 2004)
  Проведене дослідження сутності та змісту принципів державного управління, похідними від яких, є принципи взаємодії. Проведенное исследование сущности и содержания принципов государственного управления, производными от ...
 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 23 - 28, 2004)
  Проводиться аналіз порушення норм закону: неправомірне притягнення до кримінальної відповідальності невинуватих осіб, несправедливе звільнення від неї, чи безпідставна відмова у ньому там, де це звільнення передбачене ...
 • Коломієць, О. Ю.; Kolomiiets, O. Yu. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 177 - 180, 2004)
  Проводиться аналіз українського національного руху, який був завжди багатий на різноманітні громадські утворення, в тому числі наукові та професійні. До них належать і національні громадські об’єднання патріотично ...
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 155 - 160, 2004)
  Проведений аналіз системи держаного устрою ФРН, яка впливає на законодавство та управління державою на рівні Федерації та Європейського Союзу. Проведенный анализ системы государственного устройства ФРГ, которая влияет на ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 139 - 143, 2004)
  Досліджується місце і роль народного депутата України в державному механізмі та політичній системі України, його правове становище. Исследуется место и роль народного депутата Украины в государственном механизме и ...
 • Симов'ян, С. В.; Symovian, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 51 - 55, 2004)
  Проводиться дослідження німецького досвіду боротьби з відмиванням брудних грошей , яке може представляти наукову і практичну цінність для українських фахівців . Проводится исследование немецкого опыта борьбы с отмыванием ...
 • Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M.; Фролов, М. М.; Frolov, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 106 - 109, 2004)
  Досліджено проблему перегляду судових рішень у порядку повторної касації , яка є самостійним інститутом цивільного судочинства. Исследована проблема пересмотра судебных решений в порядке повторной кассации, которая ...
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 135 - 139, 2004)
  Досліджується класифікація форм адміністративно-юрисдикційної діяльності, класифікаційні критерії дозволяють з різних боків розглянути адміністративно-юрисдикційні провадження, найбільш рельєфно виділити окремі сторони ...
 • Добкін, М. М.; Dobkin, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 231 - 234, 2004)
  Автор аналізує визначення меж поняття «моральні засади суспільства» та проводить співвідношення його з категорією «добросовісність». Пропонує звернутись до етимологічного походження слова «добросовісність» та похідних від ...
 • Мартиненко, О. А.; Martynenko, O. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 70 - 75, 2004)
  Аналізується досвід британської поліцій, порівнюється з досвідом США та Нідерландів. Британці, спрямувавши основні зусилля на реорганізацію поліцейських сил, намагаються надати діяльності поліції не стільки карального, ...
 • Бондаренко, Н. О.; Bondarenko, N. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 160 - 164, 2004)
  Аналізується сутність економічної злочинності, особливості її розвитку в Україні і розробка засобів протидії, які є головним завданням не тільки для підвищення безпосередньо професіоналізму співробітників, органів внутрішніх ...
 • Мандрика, Л. М.; Mandryka, L. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 254 - 260, 2004)
  Досліджено теоретичні та практичні засади впливу спеціальної правосуб’єктності на об’єктивний склад та здійснення політичними партіями права власності. Исследованы теоретические и практические основы влияния специальной ...
 • Аверін, В. М.; Averin, V. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 234 - 243, 2004)
  Проведене дослідження питань щодо співвідношення таких категорій, як виконавча влада та місцеве самоврядування у контексті бюджетного процесу, а також обсягу власних та делегованих повноважень місцевих державних адміністрацій ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 303 - 307, 2004)
  Проводиться актуальне дослідження, зумовлене необхідністю вдосконалення системи викладання іноземних мов у вищій школі. Мотиваційне поле керує мовнокомунікативною діяльністю, що й стало темою статті. Метою роботи є розгляд ...
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 64 - 70, 2004)
  Стаття присвячена аналізу сучасних наукових поглядів на особистість злочинця, обґрунтуванню авторського розуміння поняття особистості злочинця, яке, найбільш відповідає сучасним дослідженням у психології, соціології, ...
 • Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 192 - 196, 2004)
  Проведений аналіз розвитку фондового ринку у Російській імперії і на території українських губерній з урахуванням національних особливостей. Проведенный анализ развития фондового рынка в Российской империи и на территории ...
 • Теличкін, О. О.; Telychkin, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 19 - 23, 2004)
  Досліджується актуальна проблема відновлення або підтримання правопорядку як засобу забезпечення міжнародного миру і безпеки . Исследуется актуальная проблема восстановления или поддержания правопорядка как средства ...
 • Лєшукова, І. В.; Lieshukova, I. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 100 - 106, 2004)
  Розглядається питання про регламентацію в'їзду і виїзду з України іноземців та осіб без громадянства, прав і обов'язків на її території, юридичній відповідальності за порушення законів України, тобто мова йде про правовий ...
 • Благовісний, С. Г.; Blahovisnyi, S. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 180 - 186, 2004)
  Проводяться історико-юридичні дослідження періоду Української революції 1917-1920 рр., спроба політико-правового аналізу останнього і найбільш драматичного період історії Української Центральної Ради (січень-квітень ...
 • Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 278 - 285, 2004)
  Досліджено особливості проходженням державної служби, службово-правовий стан державного службовця. Исследованы особенности прохождением государственной службы, служебно-правовое положение государственного служащего. The ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account