Соціологія. Соціальна робота (Sociology. Social Work)

Останні додані

 • Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Харків: ХНУВС, 2017. – 360 с., 2017)
  У монографії представлено результати досліджень громадської думки мешканців Харкова та Харківської області щодо публічної безпеки та довіри до правоохоронних органів, здійснених Харківським національним університетом ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Вісник Львівського університету: Серія соціологічна. – 2012. – Вип. 6. – С. 81–87, 2012)
  У статті розглянуто передумови виникнення феномену професійної маргінальності студентства. Визначено його сутнісні характеристики, запропоновано типологію студентів за рівнем прояву професійної маргінальності. Зроблено ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : № 999 : Сер.: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. –2012. – Вип. 30. – С.210-215, 2012)
  У статті розглядаються чинники, що впливають на рівень прояву професійної маргінальності студентства. Пропонується структура факторів та аналізується їх вплив на виникнення й розвиток досліджуваного феномену. Доводиться ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 20 квіт. 2012 р.) . – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2012. – С.131-132, 2012)
  Тези присвячені аналізу ролі соціології у розвитку української держави. Складна доля соціології обумовила специфіку розвитку науки та її значення в українському суспільстві.
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Молодіжна політика: проблеми та перспективи: зб. наук. пр. – Дрогобич – Перемишль : Посвіт, 2013. – Вип. 4. – С.59-65, 2013)
  У статті аналізуються тенденції реформування системи вищої освіти в Україні, визначаються позитивні та негативні аспекти даного процесу. Авторка акцентує увагу на проблемі виходу молодого фахівця на ринок праці. Досліджується ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Матеріали науково-практичної конференції "Бочаровські читання" (м. Харків, 29 берез. 2013 р.). - Харків : ХНУВС, 2013. - С. 263-266, 2013)
  Тези присвячені визначенню сутності та характерних рис управлінського консультування. Проаналізовано головні результати, які отримує керівник у співпраці із консультантом з питань управління.
 • Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300 (Київ : [Ла Страда-Україна], 2008. — С. 34-37, 2008)
  Автором проведене соціологічне дослідження серед працівників міліції можливості вільного пересування країною та вільного пересування за кордон.
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 квіт. 2013 р.). – Харків : ХНУВС, 2013. – С. 100-104, 2013)
  У тезах розглядається проблема освітньої дискримінації в Україні. Авторка аналізує окремі факти прояву дискримінації у сфері освіти на різних рівнях. Обґрунтовується думка про те, що освітня дискримінація в Україні ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Актуальні напрями сучасної практичної психології і психотерапії: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2013 р.). – Харків: ХНУВС, 2013. – С. 110-112, 2013)
  У тезах проаналізовано основні види організаційних патологій. Організаційна патологія розглядається як форма поведінки, що відхиляється від норми. Визначено способи профілактики патологічних станів у організаціях.
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Харків : ХНУВС, 2016. – 52 с., 2016)
  У науково-методичних рекомендаціях досліджено закордонного досвіду у сфері оцінки діяльності поліції США, Канади, Великобританії та Франції. Визначено практики, які є доцільними для використання в Україні.
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (SOCIOПРОСТІР: міждисциплінар. електрон. зб. наук. пр. з соціології та соціальної роботи / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2017. – № 6. – С. 21-24, 2017)
  Стаття присвячена аналізу феномена лояльності персоналу організації. Авторка застосовує положення теорії обміну та теорії очікувань для визначення сутності та складових лояльності персоналу. Розглядаються емоційні, ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; Бутылина, Е. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Харків, 2009)
  Дисертація присвячена соціологічному дослідженню сутності, форм прояву та факторів феномену професійної маргінальності студентства. У дисертаційному дослідженні проаналізовано концептуальні засади аналізу явища маргінальності. ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Збірник наукових праць «Велес» : ІІ Міжнар. конф. «Весняні наукові читання» (м. Київ, 28 квіт. 2016 р.). – Київ: Центр наукових публікацій, 2016 . – Ч. 2. – С. 148-153, 2016)
  Стаття присвячена аналізу факторів професійного самовизначення студентської молоді. Шляхом застосування методу історичного аналізу порівняно професійні орієнтації, ставлення до навчання та вимоги до професії студентів ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти : матеріали наук.- практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2012 р.). – Харків : ХНУВС, 2012. – С. 46-50, 2012)
  Маргінальність розглядається у тезах як нормальне і доволі стійке соціальне явище. Авторка пропонує виокремлювати дві основні форми поведінки маргіналів: позитивну та негативну адаптацію. Остання є проявом девіації, адже ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Серія : Соціологія. – Донецьк, 2011. – Т. ХІІ. Вип. 211. – С. 114-120, 2011)
  У статті розкривається поняття субпрофесійність. Аналізується студентство як субпрофесійна група. Описано три моделі просування студентів у напрямку до професійної групи. Сформульовано напрямки роботи ВНЗ щодо ...
 • Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; Щербакова, И. В. (Харків, 2011)
  Дисертація присвячена дослідженню побоювань населення щодо міліції як не тільки індивідуально-психологічного, але й соціального феномена; їх місця і ролі, змісту, характеру, способів і особливостей поширення в громадській ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131 (Право і безпека. – 2011. – № 3 (40). – С. 296-301, 2011)
  Розглянуто питання розроблення та обґрунтування технології оцінювання стану соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ як необхідного етапу розвитку системи соціальної роботи в органах внутрішніх справ. ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131 (Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя із дня смерті) : матеріали круглого столу (м. Харків, 27 трав. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 25-27, 2016)
  В тезах доповіді зазначено який вагомий внесок в соціально-філософське обґрунтування національної ідеї зроблено І.Я. Франком. Враховуючи принципові відмінності у соціально-політичному устрої сучасного українського суспільства ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131; Ляшенко, Н. О.; Liashenko, N. O. (Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26-27 жовт. 2011 р.). – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. - С. 85-86, 2011)
  В тезах викладено погляди авторів відносно необхідності врахування впливу гендерних стереотипів на загальну ефективність діяльності організації. Розглядаються традиційний та елітарний типи організації відносно най ...
 • Горбачова, О. В.; Gorbachova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6296-736X (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 128–132, 2016)
  Розкрито проблемні питання імплементації принципу гендерного паритету в діяльність Національної поліції України. Окреслено репертуар гендерних стереотипів та їх вплив на проходження служби й професійну взаємодію. Акцентовано, ...

View more