Соціологія. Соціальна робота (Sociology. Social Work)

Останні додані

 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (SOCIOПРОСТІР: міждисциплінар. електрон. зб. наук. пр. з соціології та соціальної роботи / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2017. – № 6. – С. 21-24, 2017)
  Стаття присвячена аналізу феномена лояльності персоналу організації. Авторка застосовує положення теорії обміну та теорії очікувань для визначення сутності та складових лояльності персоналу. Розглядаються емоційні, ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; Бутылина, Е. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Харків, 2009)
  Дисертація присвячена соціологічному дослідженню сутності, форм прояву та факторів феномену професійної маргінальності студентства. У дисертаційному дослідженні проаналізовано концептуальні засади аналізу явища маргінальності. ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Збірник наукових праць «Велес» : ІІ Міжнар. конф. «Весняні наукові читання» (м. Київ, 28 квіт. 2016 р.). – Київ: Центр наукових публікацій, 2016 . – Ч. 2. – С. 148-153, 2016)
  Стаття присвячена аналізу факторів професійного самовизначення студентської молоді. Шляхом застосування методу історичного аналізу порівняно професійні орієнтації, ставлення до навчання та вимоги до професії студентів ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти : матеріали наук.- практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2012 р.). – Харків : ХНУВС, 2012. – С. 46-50, 2012)
  Маргінальність розглядається у тезах як нормальне і доволі стійке соціальне явище. Авторка пропонує виокремлювати дві основні форми поведінки маргіналів: позитивну та негативну адаптацію. Остання є проявом девіації, адже ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Серія : Соціологія. – Донецьк, 2011. – Т. ХІІ. Вип. 211. – С. 114-120, 2011)
  У статті розкривається поняття субпрофесійність. Аналізується студентство як субпрофесійна група. Описано три моделі просування студентів у напрямку до професійної групи. Сформульовано напрямки роботи ВНЗ щодо ...
 • Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; Щербакова, И. В. (Харків, 2011)
  Дисертація присвячена дослідженню побоювань населення щодо міліції як не тільки індивідуально-психологічного, але й соціального феномена; їх місця і ролі, змісту, характеру, способів і особливостей поширення в громадській ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131 (Право і безпека. – 2011. – № 3 (40). – С. 296-301, 2011)
  Розглянуто питання розроблення та обґрунтування технології оцінювання стану соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ як необхідного етапу розвитку системи соціальної роботи в органах внутрішніх справ. ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131 (Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя із дня смерті) : матеріали круглого столу (м. Харків, 27 трав. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 25-27, 2016)
  В тезах доповіді зазначено який вагомий внесок в соціально-філософське обґрунтування національної ідеї зроблено І.Я. Франком. Враховуючи принципові відмінності у соціально-політичному устрої сучасного українського суспільства ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131; Ляшенко, Н. О.; Liashenko, N. O. (Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26-27 жовт. 2011 р.). – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. - С. 85-86, 2011)
  В тезах викладено погляди авторів відносно необхідності врахування впливу гендерних стереотипів на загальну ефективність діяльності організації. Розглядаються традиційний та елітарний типи організації відносно най ...
 • Горбачова, О. В.; Gorbachova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6296-736X (Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 128–132, 2016)
  Розкрито проблемні питання імплементації принципу гендерного паритету в діяльність Національної поліції України. Окреслено репертуар гендерних стереотипів та їх вплив на проходження служби й професійну взаємодію. Акцентовано, ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131; Ляшенко, Н. О.; Liashenko, N. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48). - С.318-326, 2010)
  Обговорено актуальні проблеми служби жінок в органах внутрішніх справ України, розглянуто існуючі гендерні переваги та труднощі під час проходження служби не тільки як складові дискримінаційних практик, але й як раціональні ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131 (Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доп. ХХІV Міжнар. наук.-практ. конф. : Ч. ІІІ (м. Харків, 18-20 трав. 2016 р.) .– Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С. 19, 2016)
  В роботі обговорюються основні аспекти дослідження національної ідентичності як соціокультурного феномену. Особлива увага дослідження зосереджена на тому, що національна ідентичність формується під впливом об’єктивних умов ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2012. - Вип. 56. - С. 193-201, 2012)
  У статті розглянуто питання соціальної адаптації студентів до навчання у ВНЗ та розвитку феномену професійної маргінальності. Проаналізовано їх взаємозв’язок. Визначено поняття первинної та вторинної професійної ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Український соціум. - 2012. - № 2(41). - С. 17-25, 2012)
  У статті проаналізовано підходи до визначення поняття та феноменів маргінальної ситуації, виокремлені її структурні елементи. Характеризуючи маргінальність як стан периферійного перебування індивіда, групи у межах певного ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2014. - Вип. 62. - С. 32-38, 2014)
  Шляхом застосування методу моделювання у статті здійснено спробу побудови моделі соціально-професійної площини, основним капіталом якої виступає професіоналізм. Виходячи із запропонованої моделі, визначено окремі спільноти, ...
 • Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300 (Харків : Діса плюс, 2015. - С. 386-406, 2015)
  Наведений розділ 11 колективної праці «Дослідження з етіології, профілактики та лікування хімічних залежностей: конспекти основних статей» являє собою практичний посібник з алкогольного скринінгу та короткострокового ...
 • Бутылина, Е. В.; Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Вісник Харківського національного університета ім. В. Н. Каразіна : № 621. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства : методологія, теорія, методи. – 2004. – С. 152-158, 2004)
  Стаття присвячена розгляду таких соціальних процесів, як глобалізація та маргіналізація. Аналізуються позитивні та негативні наслідки глобальних змін для світового суспільства та для України. Автор доводить, що глобалізацю ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66). - С. 232-240, 2014)
  Для визначення соціальних суб’єктів, яким найбільше притаманні ознаки маргінальності, застосовано методику моделювання соціального простору. В основу моделі багатомірного соціального простору покладено положення концепції ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 259-264, 2009)
  У статті досліджується феномен професійної маргінальності сучасного студентства, визначається його сутність та показники. Автор репрезентує методику соціологічного виміру досліджуваного явища та наводить результати пілотажного ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали всеукр. наук. конф. : ч. ІІ (м. Дніпропетровськ, 4- 5 груд. 2015 р.). – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 75-77., 2015)
  У тезах розглядаються основні конфлікти професійного вибору сучасної молоді. Визначаються фактори, котрі впливають на професійні орієнтації школярів.

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds