KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 24

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 24

 

Вісник Національного університету внутрішніх справ [: зб. наук. пр. ]/ Нац. ун-т внутр. справ; відпов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: НУВС, 2003. - Вип. 24. - _с.

Recent Submissions

 • Берідзе, М. Н.; Beridze, M. N. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 77-80, 2003)
  Проаналізовані суспільні відносини, які пов’язані з порушеннями посадовими особами прав і свобод громадян, подання останніми скарги в адміністративний або судовий орган, регулюються нормами права адміністративної юстиції. ...
 • Кундеус, В. Г.; Kundeus, V. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2430-5437 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 72-76, 2003)
  Зроблено висновок, що викрадення людини це – заволодіння людиною шляхом її фізичного вилучення з постійного чи тимчасового місця перебування, мікросоціального середовища (місця проживання, роботи, відпочинку, лікування і ...
 • Шильник, В. Ю.; Shylnyk, V. Yu. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 68-72, 2003)
  Предмет запланованого дослідження – з’ясування видів юрисдикційних проваджень – безпосередньо пов’язаний з пріоритетними напрямками наукових досліджень у системі МВС України та підвищенням ефективності виконання практичних ...
 • Яценко, Т. П.; Yatsenko, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0033-3238 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 257-261, 2003)
  Зазначено, що українське законодавство про контракти в цілому відповідає сучасним вимогам. Що ж до припинення службово–трудових відносин осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, вони повинні з ...
 • Коротка, О. М.; Korotka, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 250-257, 2003)
  Аналізується існуючий порядок визначення розміру шкоди, визначаються недоліки нормативно–правового регулювання в цій сфері, обґрунтовуються пропозиції й висновки щодо його подальшого удосконалення. Анализируется существующий ...
 • Івчук, Ю. Ю.; Ivchuk, Yu. Yu. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 242-250, 2003)
  Підкреслено, що система трудового права має внтурішньосистемні та міжсистемні зв’язки як прямого, так і зворотного порядку; вона закріплює певні сторони економічної, політичної та соціальної систем, впливає на них за ...
 • Мураховська, Т. Є.; Murakhovska, T. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4832-8238 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 139-144, 2003)
  Акцентовано увагу на необхідності існування двох видів системообумовлюючих критеріїв: ті, що виділяють окремий елемент з системи і ті, що відрізняють один елемент від іншого такого ж рівня. Відповідно до цієї теорії треба ...
 • Перунова, О. М.; Perunova, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 132-139, 2003)
  Проведено аналіз питань щодо судового рішення та зроблені висновки, які допоможуть більш чітко з’ясувати правову природу і особливість цього акта правосуддя, яким закінчується розгляд і вирішення цивільної справи в суді. ...
 • Теличкін, О. О.; Telychkin, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 111-115, 2003)
  Пропонується класифікація правових джерел, що регламентують службову діяльність підрозділів Цивільної поліції ООН, інших міжнародних організацій, які беруть участь в операціях з підтримання або відновлення миру, що диференціює ...
 • Грохольський, В. Л.; Groholskiy, V. L. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 103-111, 2003)
  Доведено,що боротьбу з організованою злочинністю, утвердження правопорядку в державі необхідно розглядати як надзвичайно актуальне загальнодержавне завдання великої політичної ваги, яке повинно реалізуватися через прийняття ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 295-301, 2003)
  Доведено, якщо соціальна організація (органи внутрішніх справ) не в змозі належним чином забезпечити життєдіяльність своїх працівників, то це відбивається в першу чергу на кількісному та якісному складі її персоналу ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 292-295, 2003)
  Зосереджена увага на деяких результатах оцінки загального стану соціальної роботи і соціального захисту працівників ОВС, які були отримані в ході анкетного опитування працівників ОВС і в ході проведення фокус–груп за участю ...
 • Мальцев, В. В.; Maltsev, V. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 287-292, 2003)
  Наголошено, що необхідною умовою прийняття рішень, заснованих на даних досліджень громадської думки, є врахування специфіки її суб’єктів. Зазначено, що основними суб‘єктами громадської думки щодо органів внутрішніх справ ...
 • Болотова, В. О.; Bolotova, V. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 282-287, 2003)
  Наголошено, що процеси, які розгортаються в країні, змінюють пріоритети діяльності органів внутрішніх справ у бік широкого соціального обслуговування населення. Розглянуті заходи щодо підвищення іміджу ОВС. Отмечено, что ...
 • Лапшина, В. Л.; Lapshina, V. L. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 274-277, 2003)
  Наголошено, що перехід до нових економічних умов змінює цілі і задачі профорієнтації. Соціальні прогнози розвитку України дозволяють стверджувати, що профорієнтація в нашій державі ще тривалий час буде необхідною умовою ...
 • Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 234-238, 2003)
  Розглянуті службово–трудові правовідносини як системне утворення. Проведений аналіз існуючих у спеціальній літературі підходів щодо визначення структури трудових (службово–трудових) правовідносин дозволяє зробити певні ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 267-271, 2003)
  Розглянуто сучасний стан системи соціального захисту в ОВС України. Доведено, що ефективність діяльності кожного з підрозділів органів внутрішніх справ і ефективність кожного з його працівників залежать від багатьох супутніх ...
 • Кравцова, Т. М.; Kravtsova, T. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 201-205, 2003)
  Доведено, що державному регулюванню підприємництва властивий справжній демократизм, що виражається в забезпеченні законності не тільки державними органами, системою адміністративно–правових заходів, установленням строгої ...
 • Ямковий, В. І.; Yamkovyi, V. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 226-233, 2003)
  Розглянуті проблеми участі казни у цивільних правовідносинах з приводу майна в натурі, що є одним з аспектів участі держави у майнових відносинах, врегульованих цивільним та господарським правом, на рівних засадах з іншими ...
 • Бутенко, Д. В.; Butenko, D. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 221-225, 2003)
  Доведено, що державні позабюджетні соціальні цільові фонди – це фонди грошових коштів, що являють собою самостійний елемент фінансової системи України, не консолідовані у Державний та місцеві бюджети, які формуються за ...

View more