KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 20 by Issue Date

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 20 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Поліщук, Г. С.; Polishchuk, H. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 354 - 360, 2002)
  Розглядаються умови підвищення ефективності попереджувального впливу кримінального законодавства у сфері охорони довкілля. Рассматриваются условия повышения эффективности предупредительного воздействия уголовного ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 244 - 249, 2002)
  Висвітлюється феномен державності з різної «висоти» теорії, у різному контексті, з урахуванням історичного досвіду та практики державотворення в Україні. Освещается феномен государственности с разной «высоты» теории, в ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 249 - 253, 2002)
  Розглянуте питання про характер парламентського (депутатського) мандата , яке є одним із ключових у проблематиці парламентаризму, оскільки від нього залежить не тільки статус депутата й організація депутатської діяльності, ...
 • Мезенцева, І. Є.; Mezenntseva, I. Ye. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 116 - 120, 2002)
  Досліджуються актуальні проблеми антилегалізаційного законодавства: світовий досвід і тенденції розвитку. Исследуются актуальные проблемы антилегализацийного законодательства: мировой опыт и тенденции развития. Current ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID ID: 0000-0001-9669-6062 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 295 - 301, 2002)
  Проводиться дослідження поняття та ознак об’єкта венчурного підприємства. Проводится исследование понятия и признаков объекта венчурного предприятия. A study of the concept and features of the object of a venture enterprise.
 • Ільїна, О. В.; Ilyina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5693-5273 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 365 - 367, 2002)
  У статті висвітлені проблеми правового захисту озонового шару Землі як окремого суб’єкта атмосферного повітря. В статье освещены проблемы правовой защиты озонового слоя Земли как отдельного субъекта атмосферного ...
 • Глієвий, А. А.; Glievy, A. A . (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 202 - 206, 2002)
  Досліджуються теоретичні основи взаємодії кримінальної міліції та оперативних підрозділів пенітенціарної системи щодо протидії злочинності. Исследуются теоретические основы взаимодействия криминальной милиции и оперативных ...
 • Безсмертний, Є. О.; Bezsmertnyi, Ye. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 87 - 89, 2002)
  Досліджується правова діяльність органів внутрішніх справ щодо забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки за особливих (екстремальних) умов. Исследуется правовая деятельность органов внутренних дел ...
 • Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 331 - 334, 2002)
  Досліджується поняття державної служби в Україні з різних аспектів. Пропонуються свої варіанти визначень поняття державної служби в її різних аспектах. Исследуется понятие государственной службы в Украине по различным ...
 • Кузніченко, С. О.; Kuznichenko, S. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 125 - 129, 2002)
  Досліджуються актуальні проблеми надзвичайного законодавства в зарубіжних країнах, пропонується використовувати багатий теоретичний досвід і практику його застосування при розробці надзвичайного законодавства в Україні. ...
 • Михайлович, Д. М.; Mykhailovych, D. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 164 - 170, 2002)
  Досліджується одне з дискусійних питань теорії тлумачення - визначення сутності доктринального тлумачення, його місця в механізмі правового регулювання. Исследуется один из дискуссионных вопросов теории толкования - ...
 • Ковальська, В. В.; Kovalska, V. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 70 - 74, 2002)
  Проводиться науковий аналіз об’єктивних закономірностей суспільних процесів, оцінюється суб’єктивна діяльність людей за допомогою наукового аналізу з застосуванням кількісного методу соціальної інформації. Проводится ...
 • Стратонов, В. М.; Stratonov, V. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 56 - 58, 2002)
  Пропонуються до розгляду деякі інформаційно-пізнавальні засоби й методи, які вже використовуються для збирання та дослідження доказової інформації (не розкриваючи їх змісту і методику застосування), та виносяться на ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 36 - 41, 2002)
  Аналізуються організаційно-правові проблеми формування і організації діяльності громадських формувань з охорони правопорядку . Анализируются организационно-правовые проблемы формирования и организации деятельности ...
 • Бородін, І. Л.; Borodin, I. L. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 94 - 97, 2002)
  Розглянуті актуальні питання про повноваження суду при винесенні рішення за результатами перевірки законності і обгрунтованості адміністративних актів. Рассмотрены актуальные вопросы о полномочиях суда при вынесении ...
 • Дубко, Ю. В.; Dubko, Yu. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 120 - 125, 2002)
  На думку автора, зміст особливих умов складає особлива оперативна обстановка і реагування на неї, що виражається у вигляді переходу на оперативно-бойову організацію та подальші дії (операції) з локалізації та ліквідації ...
 • Леженіна, О. І.; Lezhenina, O. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 129 - 133, 2002)
  Досліджується ефективність управління міжнародною правоохоронною діяльністю органів внутрішніх справ України, зокрема, інформаційно-правовий аспект цієї проблеми. Исследуется эффективность управления международной ...
 • Ємельянов, В. П.; Yemelianov, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-2976 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 179 - 183, 2002)
  Досліджується класифікація об’єктів злочинів. Исследуется классификация объектов преступлений. The classification of objects of crime is investigated.
 • Смотров, О. І.; Smotrov, O. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 290 - 295, 2002)
  Автор пропонує знайомство з основними положеннями locatio conductio operarum, що існувало в давньоримському праві, й колом відносин, що ним регулювалися, а також із реформованими з нього положеннями сучасного договору про ...
 • Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152; Сисоєнко, М. І.; Sysoenko, M. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 308 - 314, 2002)
  Розглядається актуальне питання захисту права на особисте життя в інтернет просторі. Рассматривается актуальный вопрос защиты права на личную жизнь в интернет пространстве. The topical issue of protection of the right ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account