KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 20 by Issue Date

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 20 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Греков, І. П.; Hrekov, I. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 340 - 343, 2002)
  Аналізуються питання нормативно-правового забезпечення службово-трудових відносин державних службовців . Анализируются вопросы нормативно-правового обеспечения служебно-трудовых отношений государственных служащих. The ...
 • Халін, М. М.; Khalin, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 216 - 222, 2002)
  Розглянуті процесуальні особливості порушення кримінальної справи органами міліції. Рассмотрены процессуальные особенности возбуждения уголовного дела органами милиции. Procedural features of initiation of criminal case ...
 • Тополевський, Р. Б.; Topolevsky, R. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 160 - 164, 2002)
  Проводиться дослідження проблеми системи джерел права, яке сприятиме вирішенню проблеми гармонізації міжнародного і національного права. На думку автора, доцільним є нормативне фіксування ієрархії джерел права разом з ...
 • Трубников, В. М.; Trubnikov, V. M.; Чучилін, М. І.; Chuchilin, M. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 46 - 52, 2002)
  Розглядається визначення поняття прогресивної системи, сутність і зміст цього складного і самостійного інституту кримінально-виконавчого права. Рассматривается определение понятия прогрессивной системы, сущность и ...
 • Сезонов, С. В.; Sezonov, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 207 - 210, 2002)
  Аналізуються адміністративно-правові заходи, що застосовуються стосовно вдосконалення адміністративної діяльності міліції. Цей напрямок є досить перспективним для наукового пошуку, кінцевою метою якого є виявлення шляхів ...
 • Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 31 - 36, 2002)
  Висвітлено проблеми, що виникли в адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції, зокрема, в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, та формулюється власне бачення шляхів їх вирішення. Освещены проблемы, возникшие ...
 • Соболєв, В. О.; Soboliev, V. O.; Ярмиш, О. Н.; Yarmysh, O. N. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 3 - 10, 2002)
  Проводиться соціологічне вивчення наркоманії, яке дозволяє розкрити латентні соціальні механізми, що лежать у її основі. Проводится социологическое изучение наркомании, которое позволяет раскрыть латентные социальные ...
 • Калмиков, Д. М.; Kalmikov, D. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 301 - 304, 2002)
  Фортфейтинг розглядається як операція і як договір, які співвідносяться між собою як зміст та форма. Зміст – економічний маневр коштами, форма – юридичне закріплення правовідносин між сторонами. Іншими словами, з економічного ...
 • Бойко, О. В.; Boiko, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 133 - 138, 2002)
  Досліджено правовий механізм реалізації діяльності держави по запобіганню і профілактиці насильства в сім'ї. Исследован правовой механизм реализации деятельности государства по предотвращению и профилактике насилия в ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 78 - 83, 2002)
  Дослідження практики співробітництва міліції і населення, узагальнення літературних джерел з цієї теми дозволяє констатувати, що взаємодія міліції і населення є елементом правоохоронної діяльності. По мірі становлення ...
 • Куліш, А. М.; Kulish, A. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 343 - 350, 2002)
  Дослідження суті основних ознак та юридичної природи соціальноправового захисту працівників органів податкової міліції України. Исследование сути основных признаков и юридической природы социальноправового защиты работников ...
 • Гуторова, Н. О.; Hutorova, N. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 42 - 46, 2002)
  Досліджується вирішення проблеми цілей покарання , оскільки від цього значною мірою залежить вирішення однієї з основних проблем кримінального права – проблеми пеналізації злочинів і, зокрема, встановлення й призначення ...
 • Зубенко, В. В.; Zubenko, V. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 17 - 20, 2002)
  Висвітлюється питання розв’язання завдань ефективного інформаційного забезпечення методами, що традиційно використовуються при провадженні оперативнорозшукових справ, такими, як робота з базами даних, внутрішніми інформаційними ...
 • Пєтухов, В. А.; Petukhov, V. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 350 - 354, 2002)
  Розглядається процес професіоналізації, на який впливають усі напрямки і форми навчально-виховної роботи, передбачені навчальними планами і програмами, у тому числі практика та стажування в практичних органах, службах і ...
 • Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 368 - 373, 2002)
  Досліджується проблема суб’єкта правовідносин у сфері авторського права. Исследуется проблема субъекта правоотношений в сфере авторского права. The problem of the subject of legal relations in the field of copyright is ...
 • Штанько, Д. О.; Shtanko, D. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 11 - 14, 2002)
  Аналізується проблема наркотизації молоді, її аспекти, проблеми та наслідки. Анализируется проблема наркотизации молодежи, ее аспекты, проблемы и последствия. The problem of narcotization of youth, its aspects, problems ...
 • Затолокіна, Н. В.; Zatolokina, N. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 378 - 380, 2002)
  Аналізуються процеси врегулювання майнових і земельних відносин у реформованих підприємствах Харківської області. Анализируются процессы урегулирования имущественных и земельных отношений в реформированных предприятиях ...
 • Смелік, В. Б.; Smelik, V. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 254 - 257, 2002)
  Проводиться дослідження історії виникнення міжнародних міжурядових організацій (ММУО), яке дозволяє виявити закономірності розвитку міжнародних відносин і є важливим для розуміння інтеграційних процесів у сучасному ...
 • Гриця, Т. Г.; Gritsya, T. G. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 138 -145, 2002)
  Аналізується нормативний компонент змісту освіти, який визначається відповідним державним стандартом освіти, а вибірковий – вищими закладами освіти. Анализируется нормативный компонент содержания образования, который ...
 • Хряк, А. П.; Hryak, A. P.; Васильєв, В. Т.; Vasyliev, V. T.; Васильєв, Є. В.; Vasiliev, E. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 20 - 24, 2002)
  Проведений аналіз деяких аспектів ведення переговорів із особами, які утримують заручників. Проведенный анализ некоторых аспектов ведения переговоров с лицами, которые удерживают заложников. An analysis of some aspects ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account