KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 20 by Title

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 20 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Смотров, О. І.; Smotrov, O. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 290 - 295, 2002)
  Автор пропонує знайомство з основними положеннями locatio conductio operarum, що існувало в давньоримському праві, й колом відносин, що ним регулювалися, а також із реформованими з нього положеннями сучасного договору про ...
 • Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 368 - 373, 2002)
  Досліджується проблема суб’єкта правовідносин у сфері авторського права. Исследуется проблема субъекта правоотношений в сфере авторского права. The problem of the subject of legal relations in the field of copyright is ...
 • Дідук, А. Г.; Diduk, A. G. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 320 - 325, 2002)
  Проводиться аналіз закордонного законодавства щодо конфіденційної інформації, комерційної таємниці. Пропонується прийняти Закон України «Про комерційну таємницю» відповідно до основних положень нового ЦК України, і з ...
 • Ковальська, В. В.; Kovalska, V. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 70 - 74, 2002)
  Проводиться науковий аналіз об’єктивних закономірностей суспільних процесів, оцінюється суб’єктивна діяльність людей за допомогою наукового аналізу з застосуванням кількісного методу соціальної інформації. Проводится ...
 • Мезенцева, І. Є.; Mezenntseva, I. Ye. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 116 - 120, 2002)
  Досліджуються актуальні проблеми антилегалізаційного законодавства: світовий досвід і тенденції розвитку. Исследуются актуальные проблемы антилегализацийного законодательства: мировой опыт и тенденции развития. Current ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 78 - 83, 2002)
  Дослідження практики співробітництва міліції і населення, узагальнення літературних джерел з цієї теми дозволяє констатувати, що взаємодія міліції і населення є елементом правоохоронної діяльності. По мірі становлення ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Чернець, М. Г.; Chernets, M. H.; Ільїн, Ю. В.; Ilyin, Yu. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 83 - 87, 2002)
  Висвітлюються методи активного навчання з використанням комп'ютерних технологій, які можуть забезпечити активізацію пізнавальної діяльності не тільки за допомогою інтенсифікації пред'явлення навчального матеріалу, але й у ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 74 - 78, 2002)
  Першим і дуже важливим етапом втілення програми взаємодії міліції з населенням у життя є вивчення криміногенної ситуації у регіоні та думки населення про міліцію. Ці дані, на думку автора, дозволяють по-іншому будувати ...
 • Смелік, В. Б.; Smelik, V. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 254 - 257, 2002)
  Проводиться дослідження історії виникнення міжнародних міжурядових організацій (ММУО), яке дозволяє виявити закономірності розвитку міжнародних відносин і є важливим для розуміння інтеграційних процесів у сучасному ...
 • Барабаш, В. В.; Barabash, V. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 263 - 267, 2002)
  Аналізується стану і тенденцій розвитку соціально-політичного життя, це дозволяє зробити висновок, що на сучасному етапі однією з ключових проблем стає більш повне здійснення права громадян та організацій на участь у ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 237 - 243, 2002)
  Проводиться детальний аналіз структури управління державними банками Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. на території українських губерній. Проводится детальный анализ структуры управления ...
 • Хряк, А. П.; Hryak, A. P.; Васильєв, В. Т.; Vasyliev, V. T.; Васильєв, Є. В.; Vasiliev, E. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 20 - 24, 2002)
  Проведений аналіз деяких аспектів ведення переговорів із особами, які утримують заручників. Проведенный анализ некоторых аспектов ведения переговоров с лицами, которые удерживают заложников. An analysis of some aspects ...
 • Михайлович, Д. М.; Mykhailovych, D. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 164 - 170, 2002)
  Досліджується одне з дискусійних питань теорії тлумачення - визначення сутності доктринального тлумачення, його місця в механізмі правового регулювання. Исследуется один из дискуссионных вопросов теории толкования - ...
 • Безсмертний, Є. О.; Bezsmertnyi, Ye. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 87 - 89, 2002)
  Досліджується правова діяльність органів внутрішніх справ щодо забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки за особливих (екстремальних) умов. Исследуется правовая деятельность органов внутренних дел ...
 • Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 52 - 55, 2002)
  Дослідження проблеми криміналістичного вивчення особи потерпілої, одержання й накопичення відомостей про факти, що характеризують особу потерпілої. На думку автора, основними напрямками вивчення особи жертв, потерпілих ...
 • Риженко, І. М.; Ryzhenko, I. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 65 - 70, 2002)
  Проведений аналіз ключових положень деяких дефініцій, із яких можна зробити певні висновки щодо розуміння корумпованих відносин, що допоможе у розв’язанні проблем ефективної протидії корупції, а врешті – решт, виробити ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 244 - 249, 2002)
  Висвітлюється феномен державності з різної «висоти» теорії, у різному контексті, з урахуванням історичного досвіду та практики державотворення в Україні. Освещается феномен государственности с разной «высоты» теории, в ...
 • Зубенко, В. В.; Zubenko, V. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 17 - 20, 2002)
  Висвітлюється питання розв’язання завдань ефективного інформаційного забезпечення методами, що традиційно використовуються при провадженні оперативнорозшукових справ, такими, як робота з базами даних, внутрішніми інформаційними ...
 • Калмиков, Д. М.; Kalmikov, D. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 301 - 304, 2002)
  Фортфейтинг розглядається як операція і як договір, які співвідносяться між собою як зміст та форма. Зміст – економічний маневр коштами, форма – юридичне закріплення правовідносин між сторонами. Іншими словами, з економічного ...
 • Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152; Сисоєнко, М. І.; Sysoenko, M. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 308 - 314, 2002)
  Розглядається актуальне питання захисту права на особисте життя в інтернет просторі. Рассматривается актуальный вопрос защиты права на личную жизнь в интернет пространстве. The topical issue of protection of the right ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account