KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека (Economics. Economic Security)

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека (Economics. Economic Security)

Останні додані

 • Бутенко, В. М.; Butenko, V. M. (Суми, 2005)
  У дисертації досліджено теоретико-методологічні і методичні принципи удосконалення організаційно-економічних основ функціонування соціальної сфери сільської місцевості районів області на основі комплексної оцінки основних ...
 • Васенко, В. К.; Vasenko, V. K. (Суми, 2005)
  Дисертаційна робота присвячена теоретичним, методологічним і прикладним проблемам становлення якісно нової парадигми створення механізму спеціальних (вільних) економічних зон в рамках реалізації концепції сталого розвитку ...
 • Лук'янихіна, О. А.; Lukianykhina, O. A.; Лукьянихина, Е. А. (Суми, 2002)
  Дисертація присвячена розвитку теоретичних та методичних положень щодо вдосконалення системи територіального управління у розрізі впровадження екологічного менеджменту та розробці еколого-економічного механізму узгодження ...
 • Маковоз, О. С.; Makovoz, О. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500 (Інноваційна економіка. – 2017. – № 3-4 (68). – С. 84-88, 2017)
  Мета. Узагальнення наукових підходів до аналізу впливу тіньової економіка на економічну безпеку підприємства. Методика дослідження. У процесі дослідження було використано загальнонаукові методи, зокрема: методи теоретичного ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071; Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359; Маковоз, О. С.; Makovoz, О. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500 (Харків : ХНУВС, 2017. – 190 с., 2017)
  Навчальний посібник підготовлено згідно з програмою нормативної дисципліни «Економіка підприємства», яка є фундаментальною для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику ...
 • Баранова, В. В.; Baranova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X (Актуальные проблемы экономики и финансов: тезисы докладов III Международной научно-практической конференции (Киев-Санкт-Петербург-Вена, 31 августа 2015 г.), 2015)
  У тезах доповіді визначено банківський сектор економіки в якості ключового об’єкту аналізу загального фінансового ринку. Наголошено на доцільності застосування більш складних методів з проведення відповідного аналізу.
 • Попов, С. В.; Popov, S. V. (Форум права. - 2006. - № 3. – С. 106-110, 2006)
  З огляду на неоднозначне розуміння кількості видів безробіття в науці трудового права, проаналізовані підходи вчених до змісту окремих видів безробіття та надана класифікація безробіття за певними критеріями.
 • Маковоз, О. С.; Makovoz, О. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500 (Харків, 2009)
  Дисертація присвячена дослідженню процесу формування й оцінки економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. У дисертаційній роботі уточнено сутність поняття «економічний потенціал підприємства», систематизовано ...
 • Баранова, В. В.; Baranova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X (Харків, 2005)
  Дисертаційна робота присвячена розробці методичних підходів і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процесів розвитку міжбюджетних відносин. Розкрито сутність і зміст поняття “міжбюджетні відносини”; дістало ...
 • Куштим, В. В.; Kushtym, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X (Фінанси України. - 2008. - № 11. - С. 117-122, 2008)
  Показано важливість узагальнення тенденцій інноваційного розвитку економіки. Досліджено інноваційний розвиток реального сектору вітчизняної економіки, щільність галузевого розподілу обсягів реалізації інноваційної продукції. ...
 • Бандурка, А. М.; Bandurka, O. M.; Бандурка, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Носова, О. В.; Nosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5638-6294; Носова, Т. Ю.; Nosova, T. Yu. (Європейські перспективи. - 2016. - № 1. - С. 5-13, 2016)
  У статті проведено аналіз сучасних тенденцій взаємозв’язку і взаємовпливу прямих іноземних інвестицій і економічного зростання. Розглянуто зовнішні та внутрішні ефекти передачі і імпорту технологій у виробничому секторі ...
 • Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016 (ІX Міжнародна науково-практична конференція „Регіональна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху до євроінтеграції”[: матеріали конф.], (м. Харків,19-20 квіт. 2017 р.) : Ч. 1. – Харків: ХНУБА, 2017. – С. 83-85., 2017)
  В роботі проаналізовано «Основні засади грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу» Національного Банку України, враховуючи важливість грошово-кредитної політики як елемента економічної безпеки ...
 • Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016 (Управління розвитком. - 2016. - № 2 (184) . - С.12-19, 2016)
  Проаналізовано сучасний стан машинобудівної галузі України. Надано характеристику основним проблемам галузі та проведено їх класифікацію за 4-ма категоріями. Проаналізовано підхід до «м`якої» промислової політики у ...
 • Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2012. - № 4 (62). – С. 276-281, 2012)
  У статті розглянуто досвід формування ринку іпотечних цінних паперів у центральноєвропейських країнах (Польщі, Словаччині, Угорщині та Чехії). Сформульовано причини виявлених відмінностей, запропоновано шляхи використання ...
 • Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; Садыков, М. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359 (Київ, 2002)
  Дисертаційна робота присвячена дослідженню прогресивних напрямків інноваційного процесу в аграрній сфері АПК й управління ними з метою масового впровадження в практику сільськогосподарського виробництва енерго- і ...
 • Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2013. – Вип. 2. – С. 147-153, 2013)
  У статті розглядається характер формування іпотечного ринку в Україні. Особлива увага приділена розвиткові вторинного іпотечного ринку та проблемам, які пов’язані із ним.
 • Прокопенко, В. Ю.; Prokopenko, V. Yu.; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Проблеми економіки. - 2015. - № 1. - С. 280-284, 2015)
  В статье рассматриваются ипотечные инструменты, применяемые в экономиках европейских стран. Проанализированы научные исследования в области европейского ипотечного рынка. Рассматривается сущность и отличительные черты ...
 • Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359 (Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016) : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 28-30 квіт. 2016 р.). – Київ : УБС НБУ, 2016. – С.95-98, 2016)
  В роботі проаналізовані основні загрози економічній безпеці України, які були сформовані протягом тривалого часу та виходять з недоліків економічної політики з часу існування України як окремої держави. Наведені рекомендації ...
 • Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016 (Пріоритети розвитку національної економіки в контекстні евроінтеграційних та глобальних викликів: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. - Харків: ХНУБА, 2016.- Ч. 2. - С.300-302, 2016)
  В роботі проаналізовано причини падіння експорту до основних ринків збуту українських товарів та причини падіння об’ємів виробництва промисловості, наголошено на необхідності застосування системного підходу щодо прийняття ...
 • Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016; Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359 (Управління розвитком. - 2015. - № 4. - С. 13-20, 2015)
  У статті проаналізовано світовий досвід розвинутих країн з ринковою економікою щодо побудови оптимальної моделі стратегічного планування розвитку економіки, адаптованого під ринковий тип економіки. Проблемою статті є ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds