KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека (Economics. Economic Security)

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека (Economics. Economic Security)

Recent Submissions

 • Лекарь, С. І.; Lekar, S. I. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 399–402, 2012)
  Розглянута й дана сутність поняття категорії «національна безпека». Виконаний аналіз змісту, дефініцій економічної безпеки, представлене її авторське визначення.
 • Tarasenko, O. S.; Тарасенко, О. С.; Yermakov, Yu. O.; Єрмаков, Ю. О.; Pchelin, V. B.; Пчелін, В. Б.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Baltic Journal of Economic Studies. - 2017. - Vol. 3, №. 5. - P. 469-473, 2017)
  Метою статті є вивчення сучасного стану наукової думки щодо формування інтелектуального капіталу підприємства в інноваційному процесі, досягнення підприємством відповідних конкурентних переваг та їх захисту. Стаття досліджує, ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 829–833, 2011)
  Розглянуто окремі складові соціальної сфери, зокрема, комплекс професійної діяльності: можливість працевлаштування, умови праці та оплата праці, гарантії життєдіяльності, можливість навчання й підвищення кваліфікації, ...
 • Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Орлов, О. В.; Orlov, O. V.; Серенок, А. О.; Serenok, A. O. (ХарківХарків : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. - 448 с., 2011)
  Розглянуто інформаційні системи та технології автоматизації економічної діяльності організацій України на основі програмних продуктів компаній Галактика, 1С, Парус, Інтелект-Сервіс, а також подано матеріали щодо організації: ...
 • Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399 (Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – 260 с., 2013)
  У посібнику розглянуто інформаційні системи управління персоналом організацій і підприємств України на основі програмних продуктів компаній Парус (модулі Персонал та Заробітна плата) і 1С (прикладне рішення Зарплата і ...
 • Маковоз, О. С.; Makovoz, О. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500; ResearcherID: J-7269-2016; Передерій, Т. С.; Perederii, T. S.; Чмирь, А. Ю.; Chmyr, A. Yu. (Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2017. - Вип. 12, т. 2 . - С. 140-149., 2017)
  Метою статті є характеристика системи захисту інформації при використанні платіжних карт в Україні. Дослідити основні причини які призводять до шахрайства з платіжними картками. Проаналізувати переваги й недоліки використання ...
 • Маковоз, О. С.; Makovoz, О. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500; ResearcherID: J-7269-2016; Передерій, Т. С.; Perederii, T. S. (Східна Європа: економіка, бізнес та управління, – 2018. – Вип. 1 (12). – С. 359-363, 2018)
  Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам використання технології блокчейн як елементу валютної безпеки в Україні. Проаналізовано сучасний стан фінансової безпеки та її валютної складової. Охарактеризовано сучасні ...
 • Чорна, М. В.; Chorna, M. V.; Дядін, А.С.; Diadin, A.S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (Управління розвитком. - 2017. - № 1-2 (187–188). - С. 43–51, 2017)
  Метою дослідження є розробка комплексної системи оцінки ефективності підприємницької діяльності в ритейлі для її інтегрування в систему стратегічного управління підприємством, спрямованого на сталий розвиток об’єкта ...
 • Гончарова, В. А.; Goncharova, V. A.; Гончарова, В. О.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7103-9728 (Глобальні та національні проблеми економіки. − 2017. − Вип. 17. – С. 8-11, 2017)
  В статье рассматриваются характеристики экономического человека и последствия от его деятельности. В ходе исследования обосновывается, что экономический человек является нецелостным человеком ввиду сознательного упрощения ...
 • Скупінський, О. В.; Skupinskyi, O. V. (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 909–914, 2011)
  Обґрунтовується необхідність запровадження концепції конституційної економіки у політико-правову практику України. Узагальнено зарубіжний досвід функціонування конституційної економіки. Сформульовано пропозиції щодо ...
 • Бутенко, В. М.; Butenko, V. M. (Суми, 2005)
  У дисертації досліджено теоретико-методологічні і методичні принципи удосконалення організаційно-економічних основ функціонування соціальної сфери сільської місцевості районів області на основі комплексної оцінки основних ...
 • Васенко, В. К.; Vasenko, V. K. (Суми, 2005)
  Дисертаційна робота присвячена теоретичним, методологічним і прикладним проблемам становлення якісно нової парадигми створення механізму спеціальних (вільних) економічних зон в рамках реалізації концепції сталого розвитку ...
 • Лук'янихіна, О. А.; Lukianykhina, O. A.; Лукьянихина, Е. А. (Суми, 2002)
  Дисертація присвячена розвитку теоретичних та методичних положень щодо вдосконалення системи територіального управління у розрізі впровадження екологічного менеджменту та розробці еколого-економічного механізму узгодження ...
 • Маковоз, О. С.; Makovoz, О. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500 (Інноваційна економіка. – 2017. – № 3-4 (68). – С. 84-88, 2017)
  Мета. Узагальнення наукових підходів до аналізу впливу тіньової економіка на економічну безпеку підприємства. Методика дослідження. У процесі дослідження було використано загальнонаукові методи, зокрема: методи теоретичного ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071; Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359; Маковоз, О. С.; Makovoz, О. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500 (Харків : ХНУВС, 2017. – 190 с., 2017)
  Навчальний посібник підготовлено згідно з програмою нормативної дисципліни «Економіка підприємства», яка є фундаментальною для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику ...
 • Баранова, В. В.; Baranova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X (Актуальные проблемы экономики и финансов: тезисы докладов III Международной научно-практической конференции (Киев-Санкт-Петербург-Вена, 31 августа 2015 г.), 2015)
  У тезах доповіді визначено банківський сектор економіки в якості ключового об’єкту аналізу загального фінансового ринку. Наголошено на доцільності застосування більш складних методів з проведення відповідного аналізу.
 • Попов, С. В.; Popov, S. V. (Форум права. - 2006. - № 3. – С. 106-110, 2006)
  З огляду на неоднозначне розуміння кількості видів безробіття в науці трудового права, проаналізовані підходи вчених до змісту окремих видів безробіття та надана класифікація безробіття за певними критеріями.
 • Маковоз, О. С.; Makovoz, О. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500 (Харків, 2009)
  Дисертація присвячена дослідженню процесу формування й оцінки економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. У дисертаційній роботі уточнено сутність поняття «економічний потенціал підприємства», систематизовано ...
 • Баранова, В. В.; Baranova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X (Харків, 2005)
  Дисертаційна робота присвячена розробці методичних підходів і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процесів розвитку міжбюджетних відносин. Розкрито сутність і зміст поняття “міжбюджетні відносини”; дістало ...
 • Куштим, В. В.; Kushtym, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X (Фінанси України. - 2008. - № 11. - С. 117-122, 2008)
  Показано важливість узагальнення тенденцій інноваційного розвитку економіки. Досліджено інноваційний розвиток реального сектору вітчизняної економіки, щільність галузевого розподілу обсягів реалізації інноваційної продукції. ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds