KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Ефективність способів захисту прав у цивільному судочинстві

Show simple item record

dc.contributor.author Коханська, М. Л.
dc.contributor.author Kokhanska, M. L.
dc.contributor.author
dc.date.accessioned 2020-06-12T12:08:27Z
dc.date.available 2020-06-12T12:08:27Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://doi.org/10.32782/2524-0390/2019.6.31
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9170
dc.description Коханська, М. Л. Ефективність способів захисту прав у цивільному судочинстві [Електронний ресурс] / М. Л. Коханська // Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 132-134. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/6_2019/33.pdf. uk_UA
dc.description.abstract Наразі судова система переживає трансформацію в Україні під впливом двох факторів – технологічного процесу та судової реформи. Метою поточних реформ є забезпечення найбільш ефективних судових процесів. Здебільшого під час оцінки ефективності правосуддя акцент робиться на оцінці самої судової влади, її доступності, оптимальності, розумності її організації, фінансування тощо. Багатовимірність цієї проблеми зумовлює необхідність вивчення такого складника, як ефективність методу захисту в цивільному процесі. Питання розуміння й визначення критеріїв встановлення ефективності методів захисту прав є актуальним та досить суперечливим. Показовими критеріями ефективності правосуддя є його доступність і прогнозованість, однак при цьому не варто забувати про мету цивільного судочинства. Цивільний процес не має бути самоціллю. Завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений і своєчасний розгляд та вирішення цивільних справ із метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави (ст. 2 Цивільного процесуального кодексу України). Суд, визначаючи у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не передбачений законом чи домовленістю, повинен виходити насамперед із позиції відсутності ефективного детермінованого способу захисту. Якщо закон або договір забезпечує ефективний спосіб захисту, необхідно застосовувати саме цей спосіб. Ефективність у такому разі – це оціночна концепція, і вже на стадії підготовчого провадження суддя повинен вирішити питання ефективності/неефективності способів захисту прав, визначених законом. Ця необхідність виникає через те, що джерелами формування предмета доказування у справі є вимоги та/або заперечення сторін, а також норми, що підлягають застосуванню. Від вимоги, яку пред’являє позивач, буде залежати судова діяльність у справі загалом та доказуванні зокрема. Ми вважаємо, що головний фактор, який повинен бути основою для оцінки ефективності способу захисту права, – це мета звернення до суду або мета захисту. У статті визначено, що кількість критеріїв оцінки ефективності методів захисту прав повинна також включати юридичну мету заявленого способу захисту (заявлену вимогу). Відмова в позові не повинна мати місце лише тому, що позов позивача про захист його прав суд вважає неефективним. uk_UA
dc.description.abstract Currently, the judicial system is undergoing transformation in Ukraine under the influence of two factors – the technological process and judicial reform. The aim of the ongoing reforms is to provide the most efficient litigation. For the most part, when assessing the effectiveness of justice, the emphasis is on evaluating the judiciary itself, its accessibility, optimality and reasonableness to its organization, its funding and so on. The multidimensional nature of this problem makes it necessary to study such a component as the effectiveness of the defense method in the civil process. The question of understanding and determining the criteria for establishing the effectiveness of methods of protecting rights is relevant and rather controversial. The court, determining in its court decision such a method of protection that is not provided for by law or by agreement, should proceed, first of all, from the standpoint of the absence of an effective deterministic method of protection. If a law or contract provides an effective way of protection, the latter should be applied. Efficiency in this case is an appraisal concept and already at the stage of preparatory proceedings the judge must decide on the issues of effectiveness/inefficiency of ways to protect the rights defined by law. This need arises due to the fact that the sources of the formation of the subject of evidence in the case are the requirements and/or objections of the parties, as well as the norms that are subject to application. Depending on the requirement that the plaintiff makes, the judicial activity in the case as a whole and the evidence in particular will depend. We believe that the main factor should be the basis for assessing the effectiveness of a method of protecting a right - the purpose of going to court or the purpose of defense. The article determines that the number of criteria for evaluating the effectiveness of methods of protecting rights should also include the legal goal of the claimed method of protection (the claimed requirement). Denials of a claim are considered to be invalid only because the plaintiff’s claim for the protection of his rights is ineffective in the court’s opinion. en
dc.description.abstract Целью статьи является исследование понятия и критериев оценки эффективности способов защиты прав в гражданском судопроизводстве. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 132-134 uk_UA
dc.subject Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject цивільне судочинство uk_UA
dc.subject гражданское судопроизводство uk_UA
dc.subject civil legal proceedings uk_UA
dc.subject способи захисту прав uk_UA
dc.subject способы защиты прав uk_UA
dc.subject methods of protection of rights uk_UA
dc.subject поняття uk_UA
dc.subject понятие uk_UA
dc.subject concept uk_UA
dc.subject критерії оцінки ефективності uk_UA
dc.subject критерии оценки эффективности uk_UA
dc.subject criteria for evaluation of efficiency uk_UA
dc.title Ефективність способів захисту прав у цивільному судочинстві uk_UA
dc.title.alternative Efficiency of the methods of protection in civil proceedings uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account