KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Формування у майбутніх офіцерів запасу професійної надійності в екстремальних умовах

Show simple item record

dc.contributor.author Тюріна, В. О.
dc.contributor.author Tiurina, V. O.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965
dc.contributor.author ResearcherID: J-8594-2016
dc.date.accessioned 2020-06-18T11:41:40Z
dc.date.available 2020-06-18T11:41:40Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://doi.org/10.31392/2311-5491/2019-70.58
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9192
dc.description Тюріна, В. О. Формування у майбутніх офіцерів запасу професійної надійності в екстремальних умовах / В. О. Тюріна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені П. М. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. – Вип. 70. – С. 244-247. – DOI: https://doi.org/10.31392/2311-5491/2019-70.58. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена актуальній проблемі формування у осіб, які проходять підготовку як майбутні офіцери запасу за військово-обліковими спеціальностями, професійно значущої якості особистості – професійної надійності в екстремальних умовах. Обґрунтовано необхідність формування у майбутніх офіцерів запасу означеної якості особистості. Розкрито сутність понять «професійна придатність», «професійна надійність». Визначено, що професійна надійність офіцерів запасу – це інтегральна характеристика властивостей особи, що відображає здатність цієї особи до професійної діяльності. Її формування є складним і багатофакторним процесом ускладнення структури через збільшення кількісного і якісного вмісту її елементів. Елементами професійної надійності працівників військових та правоохоронних структур, отже, майбутніх офіцерів запасу, є такі: професійна мотивація як сукупність спонук, адекватних системі професійної діяльності; суб’єктивний досвід як сукупність пізнавально-емоційно-тимчасових елементів адекватної діяльності; підсистема професійно значущих якостей як динамічних меж особи, що відповідають вимогам певної професії. Визначено фактори, що впливають на рівень сформованості професійної надійності майбутніх офіцерів запасу. Зазначено, що самоконтроль і саморегулювання є механізмами професійної надійності людини. Визначено критерії оцінювання рівня сформованості професійної надійності майбутніх офіцерів запасу, а також критерії ефективності означеного процесу. Основними напрямами формування професійної надійності майбутніх офіцерів запасу є такі: вдосконалення відбору; перебудова виховного процесу на основі принципів екстремальності, наочної спрямованості й адекватності. Основу цього процесу можуть складати такі види діяльності: а) тренінг як систематичний процес зміни поведінки майбутніх працівників для найкращого досягнення мети діяльності; б) впровадження в професійну підготовку системи засобів залучення працівників до самовиховання професійно важливих якостей. uk_UA
dc.description.abstract The article is devoted to the urgent problem of the formation of persons who are trained as future reserve ofcers in military specialties, professionally signifcant personality quality – professional reliability in extreme conditions. The necessity of forming a reserve of the indicated personality quality among future ofcers is substantiated. The essence of concepts is revealed: professional suitability, professional reliability. It is shown that the professional reliability of reserve ofcers is an integral characteristic of personality traits, reflecting the ability of a given person to carry out professional activities. Its formation is a complex, multifactor process of complicating the structure by increasing the quantitative and qualitative content of its elements. The elements of professional reliability of employees of military and law enforcement agencies, and, consequently, of future reserve ofcers, are the following: professional motivation as a set of motives adequate to the system of professional activity; subjective experience as a set of cognitively emotional-temporal elements of adequate activity; a subsystem of professionally signifcant qualities, as dynamic personality traits that meet the requirements of a particular profession. The factors affecting the level of formation of professional reliability of future reserve ofcers are identifed. It is shown that self-control and self-regulation are mechanisms of professional reliability of a person. Criteria for assessing the level of formation of professional reliability of future reserve ofcers are determined, as well as criteria for the effectiveness of this process. The main directions of the formation of professional reliability of future reserve ofcers are: improving selection; restructuring of the educational process on the basis of the principles of extremeness, visual orientation and adequacy. The basis of this process can be: a) training as a systematic process of changing the behavior of future employees to best achieve the goals of the activity; b) the introduction in vocational training of a system of ways to attract employees to self-education of professionally important qualities. en
dc.description.abstract Статья посвящена актуальной проблеме формирования у лиц, которые проходят подготовку как будущие офицеры запаса по военно-учетным специальностям, профессионально значимого качества личности - профессиональной надежности в экстремальных условиях. Обоснована необходимость формирования у будущих офицеров запаса обозначенного качества личности. Раскрыта сущность понятий «профессиональная пригодность», «профессиональная надежность». Определено, что профессиональная надежность офицеров запаса - это интегральная характеристика свойств личности, отражающая способность данного лица к профессиональной деятельности. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Науковий часопис Національного педагогічного університету імені П. М. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. – Вип. 70. – С. 244-247 uk_UA
dc.subject Психологія. Рsychology. Психология uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject надійність uk_UA
dc.subject професійна надійність uk_UA
dc.subject офіцери запасу uk_UA
dc.subject екстремальні умови uk_UA
dc.subject професійна підготовка uk_UA
dc.subject надежность uk_UA
dc.subject профессиональная надежность uk_UA
dc.subject офицеры запаса uk_UA
dc.subject экстремальные условия uk_UA
dc.subject профессиональная подготовка uk_UA
dc.subject reliability uk_UA
dc.subject professional reliability uk_UA
dc.subject extreme conditions uk_UA
dc.subject professional training uk_UA
dc.subject reserve officers uk_UA
dc.title Формування у майбутніх офіцерів запасу професійної надійності в екстремальних умовах uk_UA
dc.title.alternative Formation of future reserve ofcers professional reliability in extreme conditions uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account