Освіта. Педагогіка (Education. Pedagogy)

Recent Submissions

 • Нижник, О.; Nyzhnyk, O. (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2016. - № 4 (August). - С. 75-78, 2016)
  Висвітлено адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу, яка є пріоритетним напрямом міжнародної інтеграції та інтеграції вищої освіти України в Європейський простір, за умови збереження і розвитку ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-995; ResearcherID: B-9071-2018; Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277 (Наше право. - 2020. - № 3. - С. 17-26, 2020)
  У статті досліджено європейські підходи до підготовки кадрів для поліції. Показано, що вони детермінуються низкою чинників, таких як: державна політика, ідеологія і соціальні настановлення; національно-історичні традиції; ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.).- Харків : ХНУВС, 2020. - С. 281-283, 2020)
  На прикладі Харківського національного університету внутрішніх справ розглянуто наслідки коронавірусної пандемії, яка значним чином впливає на трансформацію сучасних університетів.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.).- Харків : ХНУВС, 2020. - С. 37-39, 2020)
  Підкреслено, що особливого значення у контексті трансформаційних процесів освіти в України набуває реформа професійної освіти як ключового напряму розвитку людського капіталу та, як наслідок, отримання економічної вигоди ...
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016; Котелюх, М. О.; Koteliukh, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5580-7798; Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Червоний, П.Д.; Chervonyi, P. D.; Червоный, П. Д.; Бойко, С. М.; Boiko, S. M.; ORCID: http://orcid.org/; Медведєва, О. В.; Medvedieva, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6296-736X; Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Харків : ФОП Бровін О.В., 2020. - 240 с., 2020)
  У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади педагогіки вищої школи; особливості її становлення та розвитку в історичному аспекті; розкрито сучасний стан вищої освіти України; загальнодидактичні положення ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у 2-х т. - Чернігів: Академія ДПтС, 2020. - Т. 2. - С. 33-37, 2020)
  У доповіді акцентовано увагу на існуючих нормативно-правових перепонах щодо залучення науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти системи МВС до процесу акредитації освітніх програм. Внесені пропозиції щодо ...
 • Спасібов, Д. В.; Spasibov, D. V.; Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136 (Теорія та практика державного управління. - 2019. - № 1 (64). - С. 133–141, 2019)
  Надано аналіз основних проблем впровадження медіаосвіти за результатами комплексного дослідження в загальноосвітніх школах України. Основними пріоритетами медіаосвіти є формування: критичного самостійного мислення, культури ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ: medzinárodný nekonferenčný zborník. — Prešov, 2016. — С. 205-211, 2016)
  В статті розглянуті питання необхідності післядипломної освіти працівників Національної поліції України в сучасних умовах. Особливу увагу привернуто до зміни парадигми післядипломної освіти працівників поліції в контексті ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 229-232, 2020)
  Розглянуто деякі професійно-педагогічні аспекти конфліктологічної підготовки працівників поліції на етапі професійного навчання в закладах вищої освіти МВС. Визначено питання організації самостійної підготовки курсантів ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 226-229, 2020)
  У доповіді аналізується сучасний стан організації освітнього процесу у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання в умовах карантинних заходів. Сформульовані пропозиції щодо удосконалення змісту дистанційних ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 274-276, 2020)
  Розглянуто зворотний зв’язок як ключовий фактор створення психологічного комфорту під час вивчення іноземної мови дистанційно. Проаналізовано умови його дієвості. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності ...
 • Чорний, І. В.; Chornyi, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746; Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 280-282, 2020)
  Розглянуто проблему національно-патріотичного виховання майбутніх поліцейських на прикладі життя та творчості великого українського поета Т .Г. Шевченка з урахуванням досвіду кафедри українознавства .
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X; Казначеєв, В. М.; Kaznacheiev, V. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5654-5219 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 239-241, 2020)
  Наголошено, що на сьогодні існування плагіату залишається однією із важливих проблем, до якої все більше уваги приділяється з боку науковців. Зазначено, що існують певні проблеми при розмежуванні понять «плагіат», «академічний ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Актуальні питання організації та розвитку наукової, науково-технічної й науково-педагогічної діяльності в Україні : Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 30 серп. 2016 р.). - Київ, 2016. - С. 32-34, 2016)
  Охарактеризовано актуальні питання організації та розвитку науково дослідницької діяльності студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання.
 • Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 233-237, 2020)
  Розглянуті сновні тенденції сучасної системи відомчої вищої освіти з підготовки кіберполіції в Харківському національному університеті внутрішніх справ.
 • Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593; Rusanova, L. I.; Русанова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 399-401, 2020)
  У тезах розглянуті поняття «інтерактивна технологія навчання» та методи, що можуть застосовуватися як для презентації нового матеріалу, так і для закріплення знань, умінь та навичок. Зазначено, що кооперативне навчання базується ...
 • Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593; Rusanova, L. I.; Русанова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028 (Іноземна мова у формуванні професійної іншомовної компетентності студентів ЗВО"(з нагоди 20-річчя заснування кафедри). - Харків, 2019. - С. 166-169, 2020)
  У статті обговорюється декілька теорій навчання дорослих і важливість самостійного навчання саме тому, що дорослі беруть активну участь у процесі. В статті говориться, що навчання має базуватися на повазі, взаєморозумінні, ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 202-204, 2020)
  У доповіді висвітлено нормативні та організаційні основи удосконалення професійних компетенцій науковим і науково-педагогічним складом закладів вищої освіти МВС у практичних органах та підрозділах Національної поліції України.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 50-54, 2020)
  Європейські підходи до підготовки кадрів для поліції детермінуються низкою чинників, таких як: державна політика, ідеологія і соціальні настановлення; національно-історичні традиції; освітні концепції, ідеї та принципи; ...
 • Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7089-9360; Горбач, Н. Л.; Horbach, N. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X; Кальченко, Т. М.; Kalchenko, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2153-5883 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 234-236, 2020)
  Розглядається використання кейс-методу під час вивчення іноземної мови з метою розвитку навичок усіх видів мовленнєвої діяльності, що сприяє формуванню іншомовної комунікативної компетенції, необхідної для професійного ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds