Освіта. Педагогіка (Education. Pedagogy)

Recent Submissions

 • ; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ: medzinárodný nekonferenčný zborník. — Prešov, 2016. — С. 205-211, 2016)
  В статті розглянуті питання необхідності післядипломної освіти працівників Національної поліції України в сучасних умовах. Особливу увагу привернуто до зміни парадигми післядипломної освіти працівників поліції в контексті ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 229-232, 2020)
  Розглянуто деякі професійно-педагогічні аспекти конфліктологічної підготовки працівників поліції на етапі професійного навчання в закладах вищої освіти МВС. Визначено питання організації самостійної підготовки курсантів ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 226-229, 2020)
  У доповіді аналізується сучасний стан організації освітнього процесу у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання в умовах карантинних заходів. Сформульовані пропозиції щодо удосконалення змісту дистанційних ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 274-276, 2020)
  Розглянуто зворотний зв’язок як ключовий фактор створення психологічного комфорту під час вивчення іноземної мови дистанційно. Проаналізовано умови його дієвості. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності ...
 • Чорний, І. В.; Chornyi, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746; Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 280-282, 2020)
  Розглянуто проблему національно-патріотичного виховання майбутніх поліцейських на прикладі життя та творчості великого українського поета Т .Г. Шевченка з урахуванням досвіду кафедри українознавства .
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X; Казначеєв, В. М.; Kaznacheiev, V. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5654-5219 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 239-241, 2020)
  Наголошено, що на сьогодні існування плагіату залишається однією із важливих проблем, до якої все більше уваги приділяється з боку науковців. Зазначено, що існують певні проблеми при розмежуванні понять «плагіат», «академічний ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Актуальні питання організації та розвитку наукової, науково-технічної й науково-педагогічної діяльності в Україні : Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 30 серп. 2016 р.). - Київ, 2016. - С. 32-34, 2016)
  Охарактеризовано актуальні питання організації та розвитку науково дослідницької діяльності студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання.
 • Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 233-237, 2020)
  Розглянуті сновні тенденції сучасної системи відомчої вищої освіти з підготовки кіберполіції в Харківському національному університеті внутрішніх справ.
 • Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593; Rusanova, L. I.; Русанова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 399-401, 2020)
  У тезах розглянуті поняття «інтерактивна технологія навчання» та методи, що можуть застосовуватися як для презентації нового матеріалу, так і для закріплення знань, умінь та навичок. Зазначено, що кооперативне навчання базується ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 202-204, 2020)
  У доповіді висвітлено нормативні та організаційні основи удосконалення професійних компетенцій науковим і науково-педагогічним складом закладів вищої освіти МВС у практичних органах та підрозділах Національної поліції України.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 50-54, 2020)
  Європейські підходи до підготовки кадрів для поліції детермінуються низкою чинників, таких як: державна політика, ідеологія і соціальні настановлення; національно-історичні традиції; освітні концепції, ідеї та принципи; ...
 • Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7089-9360; Горбач, Н. Л.; Horbach, N. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X; Кальченко, Т. М.; Kalchenko, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2153-5883 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 234-236, 2020)
  Розглядається використання кейс-методу під час вивчення іноземної мови з метою розвитку навичок усіх видів мовленнєвої діяльності, що сприяє формуванню іншомовної комунікативної компетенції, необхідної для професійного ...
 • ХНУВС; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 2; Кафедра спеціальної фізичної підготовки (Харків : ХНУВС, 2016. – 16 с., 2016)
  Пропозиції та рекомендації присвячені питанням оптимізації навчально-методичного забезпечення підготовки поліцейських в сучасних умовах. Матеріали будуть корисними для науковців, правоохоронців-практиків, адь'юнктів, ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 380-381, 2019)
  Визначено особливості соціально-професійної адаптації майбутнього фахівця в сучасному світі та розглянуто умови професійно-орієнтованого викладання іноземних мов у вищій школі.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. конф.( м. Дніпро, 10-11 жовт. 2019 р.). – Дніпро, 2019. – C. 235-238, 2019)
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 17-19, 2019)
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). — Харків, 2019. — С. 98-101, 2019)
  Розкрито діяльність музею Харківського національного університету внутрішніх справ як осередку освіти, національно-патріотичного виховання персоналу правоохоронних структур. Це інформаційний центр, що символізує цінності ...
 • Маковоз, О. С.; Makovoz, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500; ResearcherID: J-7269-2016; Передерій, Т. С.; Perederii, T. S. (Методичний потенціал, тренди та формати трансформації Європейських освітніх систем : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 20-21 лют. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 113-115, 2018)
  Проведено аналіз перспектив впровадженя хмарних технологій у закладах вищої освіти України як ефективного інструменту в освіті, що відкриває нові можливості та перспективи як для молоді, так і для держави.
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (Методичний потенціал, тренди та формати трансформації Європейських освітніх систем : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 20-21 лют. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 297-299, 2018)
  Окреслено перспективи використання педагогічно цінного досвіду Великої Британії з питання заохочення педагогів до професійного самовдосконалення в умовах роботи сучасних українських загальноосвітніх ти вищих навчальних ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). –Харків, 2018. – С. 96-98, 2018)
  Визначено поняття «заохочення», «мотив», «інтерес», «стимул». Подано приклади комунікативно-пізнавальних та навчально-пізнавальних мотивів під час вивчення іноземної мови.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds