Освіта. Педагогіка (Education. Pedagogy): Recent submissions

 • Краснова, Н. В.; Krasnova, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1986-9083; Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041 (Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 берез. 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 87-89, 2019)
  На сучасному етапі модернізації вищої освіти в Україні незмінно зростають вимоги до рівня підготовки фахівців, до змісту і методиці їх підготовки у вищому навчальному закладі. Це свідчить про необхідність подальшого ...
 • Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041; Краснова, Н. В.; Krasnova, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1986-9083 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 270-272, 2019)
  Формування іншомовних комунікативних умінь є одним з компонентів системи професійної підготовки майбутніх правоохоронців. Співробітник органів внутрішніх справ повинен володіти поряд з певним набором вузькопрофесійних ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - № 4 (41). - С. 135-139, 2014)
  У статті представлено структурну модель формування готовності майбутніх офіцерів органів внутрішніх справ до охорони і забезпечення громадського порядку, обґрунтовано орієнтовний, операційнозмістовий і діагностично-результативний ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 13-15, 2019)
  Окреслено основні проблеми в галузі професійної освіти і психологічного забезпечення, що виникають в результаті реформування та вдосконалення процесу підготовки кадрів для органів Національної поліції України.
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016; Романишина, О. Я.; Romanyshyna, O. Ya.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2887-5023; ResearcherID: I-7013-2018; Сипченко, В. І.; Sypchenko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2612-5998 (Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - 2016. - № 18. - С. 141-145, 2016)
  У статті розглянуто поняття: «готовності до професійної діяльності», «технологія», «педагогічна технологія»; визначено вихідні психолого-педагогічні положення і закономірності, що забезпечують раціональну організацію ...
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016 (Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - 2016. - № 18. - С. 137-140, 2016)
  У статті розглянуто поняття: «готовність», «професійна компетентність», «комунікативна компетентність»; показано зв’язок між цими якостями особистості; розглянуто комунікативну компетентність спеціаліста з інтелектуальної ...
 • Kazanchuk, I. D.; Казанчук, І. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications&Publishing, 2018. - P. 227-232, 2018)
  В монографічному дослідженні зазначено, що реформування та модернізація сучасної вищої освіти України у напрямку інтеграції в Європейський освітній простір передбачає розробку та впровадження інноваційних освітніх систем ...
 • Стародубцев, А. А.; Starodubtsev, A. A. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 704–710, 2011)
  Проаналізовано історичні особливості становлення та розвитку системи вищої відомчої освіти в Україні, охарактеризовані перспективні, на думку автора, форми відомчої освіти, запропоновано шляхи удосконалення професійної ...
 • Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G. (Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14-15 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 83-84, 2018)
  Обгрунтування заміни онлайн-щоденниками звичайних.
 • Швец, Д. В.; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Legea si viata = Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – № 12/2 (Decembrie). – P. 148-153, 2018)
  В статье рассматривается система субъектов, осуществляющих профессиональную подготовку полицейских в Украине. Отмечается, что профессиональная подготовка полицейских находится на стадии изменений и эволюции, что связано с ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Публічне управління ХХІ століття: світові практики та національні перспективи : зб. тез XVІІІ Міжнар. наук. конгресу(м. Харків, 26 квіт. 2018 р.). – Харків : Магістр, 2018. – С. 467-471, 2018)
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Кубрак, В. П.; Kubrak, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1205-5776; Горелов, Ю. П. (Застосування інформаційних технологій у діяльності НПУ : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 груд. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 27-28, 2018)
 • Русанова, Л. І.; Rusanova, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028; Сазанова, Л. С.; Sazanova, L. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593 (Іноземна мова за професійним спрямуванням як підготовка конкурентних фахівців до ефективної комунікації на іноземній мові у навчальному і професійному оточенні : круглий стіл (м. Одеса, 25 травн. 2017 р.). - Одеса: ОДУВС, 2017. - С. 34-36, 2017)
  Стаття розглядає питання використання інноваційних технологій у вищих навчальних закладах та нову роль викладача як фасилітатора навчального процесу. Запропоновано використання веб-квестів для індивідуальної роботи і ...
 • Русанова, Л. І.; Rusanova, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028; Сазанова, Л. С.; Sazanova, L. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593 (Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр. наук. конф. ( м. Переяслав-Хмельницький, 21-22 трав. 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 5 (15) – С. 20-24, 2018)
  Стаття аналізує відповідні психолого-педагогічні, організаційно-методичні умови, що впливають на процес активізації пізнавальної діяльності курсантів/студентів. У статті наводяться методи активізації пізнавальної ...
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2017. – № 3. – С. 173–178, 2017)
  У статті розглянуто роль та місце національно-патріотичного виховання поліцейських у системі забезпечення внутрішньої безпеки України. Досліджено особливості національнопатріотичного та етичного виховання майбутніх ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2018. - Вип. 25. - С. 14-17, 2018)
  У статті досліджено специфіку професійної підготовки поліцейських у сучасних державах. Проаналізовано вплив поліцейської системи та принципів діяльності поліції на підготовку кадрів. Визначено окремі аспекти підготовки ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 24 трав. 2018 р.)]. – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 44-47, 2018)
  У результаті аналізу відповідних нормативно-правових актів визначено особливості відбору кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що готують поліцейських. Особливу увагу приділено ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2018. – Вип. 49, т. 2. – С. 90-93, 2018)
  У статті розглянуто поняття особистості та фактори, які мають вплив на формування особистості майбутнього працівника правоохоронних органів. Акцентовано увагу на важливості такого чинника впливу, як виховання, яке ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Право і суспільство. – 2018. – № 3. – С. 217-223, 2018)
  Досліджено сутність та специфіку професійної підготовки поліцейських в Україні, проаналізовано та узагальнено досвід професійної підготовки персоналу для органів поліції зарубіжних країн, зокрема Великобританії. Визначено, ...
 • Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016; Шорохова, Г. М.; Shorokhova, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3639-7025; ResearcherID: I-7040-2016 (Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 240-242, 2018)
  Зазначено, що дистанційна освіта – це найбільш доступний та ефективний шлях у процесі підготовки кваліфікованих кадрів для підрозділів Національної поліції.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account