KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

 

Recent Submissions

 • Маковоз, О. С.; Makovoz, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500; ResearcherID: J-7269-2016; Передерій, Т. С.; Perederii, T. S. (Методичний потенціал, тренди та формати трансформації Європейських освітніх систем : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 20-21 лют. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 113-115, 2018)
  Проведено аналіз перспектив впровадженя хмарних технологій у закладах вищої освіти України як ефективного інструменту в освіті, що відкриває нові можливості та перспективи як для молоді, так і для держави.
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I. (Методичний потенціал, тренди та формати трансформації Європейських освітніх систем : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 20-21 лют. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 297-299, 2018)
  Окреслено перспективи використання педагогічно цінного досвіду Великої Британії з питання заохочення педагогів до професійного самовдосконалення в умовах роботи сучасних українських загальноосвітніх ти вищих навчальних ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). –Харків, 2018. – С. 96-98, 2018)
  Визначено поняття «заохочення», «мотив», «інтерес», «стимул». Подано приклади комунікативно-пізнавальних та навчально-пізнавальних мотивів під час вивчення іноземної мови.
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. - С. 357-360, 2018)
  Розглянуто питання якісної підготовки майбутніх фахівців, які здатні забезпечити інформаційну та кібербезпека держави.
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016 (Проблеми застосування інформаційних технологій правоохоронними структурами України та вищими навчальними закладами зі специфічними умовами навчання : зб. наук. ст. за матеріалами доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 22 грудн. 2017 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – С. 219-222, 2018)
  Доповідь присвячена проблематиці підготовки національних кадрів у сфері кіберебезпекі, розглянуто міжнародний досвід організації навчального процесу, показані досягнення і пропозиції в сфері боротьби з кіберзлочинністю.
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи : зб. ст. П’ятої міжнар. наук.-метод. конф. з медіаосвіти та медіаграмотності (м. Київ, 31 берез. - 1 квіт. 2017 р. ). – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2017. – С. 60-64, 2017)
  Сьогодні в українській освіті й суспільстві загалом бракує необхідного розуміння природи критичного мислення та необхідності цілеспрямовано йому навчати. Тому розглянуто основні соціальні детермінанти навчання критичному ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті Олександра Анатолійовича Пушкіна ( м. Харків, 24 трав. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 77-80, 2019)
 • Rusanova, L. I.; Русанова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028; Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593 (Актуальные научные исследования в современном мире. – 2019. – Вып. 3 (47), ч. 4. – С. 160-163, 2019)
  У статті підкреслюється важливість мультимедійних технологій у навчанні іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах. Стаття надає приклади найбільш часто використовуваних мультимедійних ресурсів і підкреслює ...
 • Маравська, К. І.; Maravska, K. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7103-4350 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 104-110, 2018)
  Розглянуто особливості професійних моральних якостей курсантів закладів вищої освіти МВС України різної статі та різних років навчання, а також умови їх формування. За допомогою опитувальника визначено рівні розвитку ...
 • Краснова, Н. В.; Krasnova, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1986-9083; Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041 (Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 берез. 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 87-89, 2019)
  На сучасному етапі модернізації вищої освіти в Україні незмінно зростають вимоги до рівня підготовки фахівців, до змісту і методиці їх підготовки у вищому навчальному закладі. Це свідчить про необхідність подальшого ...
 • Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041; Краснова, Н. В.; Krasnova, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1986-9083 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 270-272, 2019)
  Формування іншомовних комунікативних умінь є одним з компонентів системи професійної підготовки майбутніх правоохоронців. Співробітник органів внутрішніх справ повинен володіти поряд з певним набором вузькопрофесійних ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - № 4 (41). - С. 135-139, 2014)
  У статті представлено структурну модель формування готовності майбутніх офіцерів органів внутрішніх справ до охорони і забезпечення громадського порядку, обґрунтовано орієнтовний, операційнозмістовий і діагностично-результативний ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 13-15, 2019)
  Окреслено основні проблеми в галузі професійної освіти і психологічного забезпечення, що виникають в результаті реформування та вдосконалення процесу підготовки кадрів для органів Національної поліції України.
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016; Романишина, О. Я.; Romanyshyna, O. Ya.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2887-5023; ResearcherID: I-7013-2018; Сипченко, В. І.; Sypchenko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2612-5998 (Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - 2016. - № 18. - С. 141-145, 2016)
  У статті розглянуто поняття: «готовності до професійної діяльності», «технологія», «педагогічна технологія»; визначено вихідні психолого-педагогічні положення і закономірності, що забезпечують раціональну організацію ...
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016 (Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - 2016. - № 18. - С. 137-140, 2016)
  У статті розглянуто поняття: «готовність», «професійна компетентність», «комунікативна компетентність»; показано зв’язок між цими якостями особистості; розглянуто комунікативну компетентність спеціаліста з інтелектуальної ...
 • Стародубцев, А. А.; Starodubtsev, A. A. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 704–710, 2011)
  Проаналізовано історичні особливості становлення та розвитку системи вищої відомчої освіти в Україні, охарактеризовані перспективні, на думку автора, форми відомчої освіти, запропоновано шляхи удосконалення професійної ...
 • Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G. (Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14-15 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 83-84, 2018)
  Обгрунтування заміни онлайн-щоденниками звичайних.
 • Швец, Д. В.; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Legea si viata = Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – № 12/2 (Decembrie). – P. 148-153, 2018)
  В статье рассматривается система субъектов, осуществляющих профессиональную подготовку полицейских в Украине. Отмечается, что профессиональная подготовка полицейских находится на стадии изменений и эволюции, что связано с ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Публічне управління ХХІ століття: світові практики та національні перспективи : зб. тез XVІІІ Міжнар. наук. конгресу(м. Харків, 26 квіт. 2018 р.). – Харків : Магістр, 2018. – С. 467-471, 2018)
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Кубрак, В. П.; Kubrak, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1205-5776; Горелов, Ю. П. (Застосування інформаційних технологій у діяльності НПУ : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 груд. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 27-28, 2018)

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds