KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

 

Recent Submissions

 • Красицька, Л. В.; Krasytska, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445 (Нове українське право. – 2022. – Вип. 1. – С. 119-124, 2022)
  У статті проаналізовано питання застосування дистанційної форми навчання в процесі підготовки правників. Визначено, що виклики сьогодення, пов’язані із запобіганням виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій ...
 • Chervonyi, P. D.; Червоний, П. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732; Alieksieieva, S.; Senchylo-Tatlilioglu, N.; Chastnyk, O.; Diomidova, N. (Revista on line de politica e gestao educacional. – 2022. – № 25 (3), Р. 2241-2257, 2022)
  У статті поставлено завдання виявити особливості трансформації педагогіки вищої школи через модель змішаного навчання. Методологія ґрунтується на статистичному кореляційному аналізі з використанням бази даних The Teaching ...
 • Кірюхіна, М. В.; Kiriukhina, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2155-8102 (Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. - 2020. - № 1 (19) - С. 174-180, 2020)
  Обґрунтовано важливість та необхідність удосконалення гуманітарної підготовки студентів технічних спеціальностей для авіаційної галузі. За результатами дослідження доробок науковців щодо різних аспектів підготовки фахівців ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Актуальні питання унормування вищої юридичної освіти : зб. матеріалів кругл. столу (м. Київ, 18 листоп. 2021 р.). – Київ, 2021. – С 58-62, 2021)
  Розглянуто питання розвитку дистанційної юридичної освіти. Зазначено, що дистанційне навчання не може повністю замінити очну форму, але воно має свої переваги, тому майбутнє за змішаним навчанням. Наголошено на поєднанні ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств : зб. наук. пр. за матеріалами ХV Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті д-ра пед. наук, проф. Бізіна Віктора Петровича (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 10-12, 2021)
  Розглянуто значення застосування системного підходу до вдосконалення організаційно-правове забезпечення викладання спеціальної фізичної підготовки в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють ...
 • Pishchanska, V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8373-555X; Khlystun, O.; Хлистун, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1764-6559; Tiurina, V. O.; Тюріна, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; Tomashevska, M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1431-8434; Kvasetska, Ya.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4270-878X; Dobrovolska, R.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1414-8861 (Laplage em Revista (International). – 2021. – Vol.7, № 3 (Sept. - Dec.). – P. 324-329, 2021)
  Методологічною основою статті є основні ідеї системного підходу, системного мислення-діяльності, засновані на компетенціях та синергетиці, що дозволяють розглядати інноваційну компетенцію вчителя як професійного та цілісного ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Екологічно орієнтована вища освіта. Методологія та практика – 2021 : Всеукр. конф. з проблем вищ. освіти з міжнар. участю : зб. матеріалів конф. (м. Харків, 28-29 жoвт. 2021 р.). – Харків: ХНАДУ - Стильна типографія, 2021. – С. 71-74, 2021)
  Вивчено досвід викладання навчальних дисциплін, що впливають на формування екологічної свідомості майбутніх правоохоронців.
 • Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076 (Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні : тези доп. учасників наук.- практ. конф. (м. Харків, 17 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 69-71, 2021)
  Розроблено модель професійної підготовки майбутніх кінологів. Розглянуто використання різних видів контролю, які дозволить професорсько-викладацькому складу визначитись з рівнем підготовленості офіцера-кінолога до виконання ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 19-20, 2021)
  Розкриті проблеми дистанційного навчання криміналістики та кримінального процесу в умовах пандемії.
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Психологічні та педагогічні проблеми професій-ної освіти та патріотичного виховання персоналу сис-теми МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 102-106, 2021)
  Розглянуто етапи становлення та розвитку «Школи молодших командирів». Основною метою підготовки молодших командирів - навчити молодший начальницький склад впевненому керівництву підлеглими, вміти виховувати відповідальність ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 102-106, 2021)
  Розглянуто формування сучасного набору компетентностей в процесі підготовки майбутніх офіцерів ювенальної превенції засобом навчальної дисципліни «Конфліктологія». До складу входять такі загальні і фахові компетентності ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 19-22, 2021)
  Наголошено, що реформування системи вищої юридичної освіти не має бути пов’язане з боротьбою окремих ЗВО за державне замовлення та штучне позбавлення ЗВО із специфічними умовами права готувати правників. Система підготовки ...
 • Kaplin, A.; Honcharova, O.; Hlushych, V.; Marykivska, H. A.; Мариківська, Г. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9561-9292; Budianska, V.; Lavinda, S. (Academic Journal of Interdisciplinary Studies. – 2021. – Vol 10, No 3 (May). – P. 134-142, 2021)
  В даний час ім'я Петра Безсонова, визнаного в дореволюційній Росії вченого, відомо лише вузькому колу дослідників, оскільки деякі міфи і стереотипи про нього виявилося важко спростувати. Проте, він простежується в історії ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V.V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-362 (The world of science and innovation: Proceedings of the 10th International scientific and practical conference (London, United Kingdom, 2021). ‒ London: Cognum Publishing House, 2021. ‒ P. 662-666, 2021)
  У статті розглядається проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів шляхом використання проектної технології, що передбачає як посилення практичної спрямованості освіти, так і ...
 • Мошенський, О. С.; Moshenskyi, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5171-0112 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 229-231, 2021)
  У статті розглядаються загрози, які виникають в освітньому процесі для гуманітарної складової через відсутність у навчальних планах з підготовки поліцейських – бакалаврів з права навчальної дисципліни «Філософія». Наголошується ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 215-217, 2021)
  Зазначено, що на конкурентноспроможність українських фахівців вітчизняного та європейського ринків праці відчутно впливає якість підготовки професійних кадрів у вищій школі та відповідність дипломів європейським стандартам. ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 237-241, 2021)
  У доповіді проаналізовано ключові вимоги до якості освітніх програм, за якими здійснюється підготовка поліцейських у закладах вищої освіти МВС України. Проаналізовано окремі критерії якості освітніх програм, які впливають ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 123-124, 2021)
  В тезах розглянуті деякі професійно-педагогічні аспекти конфліктологічної підготовки працівників поліції в професійній освіті. Визначені поняття, змістовні компоненти та психолого-педагогічні умови розвитку конфліктологічної ...
 • Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Шевцов, С. О.; Shevtsov, S. O. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. – Вип. 68. – С. 223-227, 2019)
  Проаналізовано зміст і виокремлено особливості професійної діяльності фахівців юридичної галузі та конкретизовано професійні компетентності, необхідні фахівцеві для ефективного виконання професійних обов’язків.
 • Kovalenko, Ju.; Gnatenko, K.; Fedorenko, O. I.; Федоренко, О. І.; ; Karpets, L.; Kovalenko, R. (Pedagogika. – 2020. – Vol. 140, No. 4. – P. 220–236, 2020)
  Завданням дослідження є визначення складових формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds