KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

 

Recent Submissions

 • Rusanova, L. I.; Русанова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028; Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593 (Актуальные научные исследования в современном мире. – 2019. – Вып. 3 (47), ч. 4. – С. 160-163, 2019)
  У статті підкреслюється важливість мультимедійних технологій у навчанні іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах. Стаття надає приклади найбільш часто використовуваних мультимедійних ресурсів і підкреслює ...
 • Маравська, К. І.; Maravska, K. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7103-4350 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 104-110, 2018)
  Розглянуто особливості професійних моральних якостей курсантів закладів вищої освіти МВС України різної статі та різних років навчання, а також умови їх формування. За допомогою опитувальника визначено рівні розвитку ...
 • Краснова, Н. В.; Krasnova, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1986-9083; Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041 (Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 берез. 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 87-89, 2019)
  На сучасному етапі модернізації вищої освіти в Україні незмінно зростають вимоги до рівня підготовки фахівців, до змісту і методиці їх підготовки у вищому навчальному закладі. Це свідчить про необхідність подальшого ...
 • Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041; Краснова, Н. В.; Krasnova, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1986-9083 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 270-272, 2019)
  Формування іншомовних комунікативних умінь є одним з компонентів системи професійної підготовки майбутніх правоохоронців. Співробітник органів внутрішніх справ повинен володіти поряд з певним набором вузькопрофесійних ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - № 4 (41). - С. 135-139, 2014)
  У статті представлено структурну модель формування готовності майбутніх офіцерів органів внутрішніх справ до охорони і забезпечення громадського порядку, обґрунтовано орієнтовний, операційнозмістовий і діагностично-результативний ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 13-15, 2019)
  Окреслено основні проблеми в галузі професійної освіти і психологічного забезпечення, що виникають в результаті реформування та вдосконалення процесу підготовки кадрів для органів Національної поліції України.
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016; Романишина, О. Я.; Romanyshyna, O. Ya.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2887-5023; ResearcherID: I-7013-2018; Сипченко, В. І.; Sypchenko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2612-5998 (Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - 2016. - № 18. - С. 141-145, 2016)
  У статті розглянуто поняття: «готовності до професійної діяльності», «технологія», «педагогічна технологія»; визначено вихідні психолого-педагогічні положення і закономірності, що забезпечують раціональну організацію ...
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016 (Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - 2016. - № 18. - С. 137-140, 2016)
  У статті розглянуто поняття: «готовність», «професійна компетентність», «комунікативна компетентність»; показано зв’язок між цими якостями особистості; розглянуто комунікативну компетентність спеціаліста з інтелектуальної ...
 • Стародубцев, А. А.; Starodubtsev, A. A. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 704–710, 2011)
  Проаналізовано історичні особливості становлення та розвитку системи вищої відомчої освіти в Україні, охарактеризовані перспективні, на думку автора, форми відомчої освіти, запропоновано шляхи удосконалення професійної ...
 • Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G. (Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14-15 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 83-84, 2018)
  Обгрунтування заміни онлайн-щоденниками звичайних.
 • Швец, Д. В.; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Legea si viata = Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – № 12/2 (Decembrie). – P. 148-153, 2018)
  В статье рассматривается система субъектов, осуществляющих профессиональную подготовку полицейских в Украине. Отмечается, что профессиональная подготовка полицейских находится на стадии изменений и эволюции, что связано с ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Публічне управління ХХІ століття: світові практики та національні перспективи : зб. тез XVІІІ Міжнар. наук. конгресу(м. Харків, 26 квіт. 2018 р.). – Харків : Магістр, 2018. – С. 467-471, 2018)
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Кубрак, В. П.; Kubrak, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1205-5776; Горелов, Ю. П. (Застосування інформаційних технологій у діяльності НПУ : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 груд. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 27-28, 2018)
 • Русанова, Л. І.; Rusanova, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028; Сазанова, Л. С.; Sazanova, L. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593 (Іноземна мова за професійним спрямуванням як підготовка конкурентних фахівців до ефективної комунікації на іноземній мові у навчальному і професійному оточенні : круглий стіл (м. Одеса, 25 травн. 2017 р.). - Одеса: ОДУВС, 2017. - С. 34-36, 2017)
  Стаття розглядає питання використання інноваційних технологій у вищих навчальних закладах та нову роль викладача як фасилітатора навчального процесу. Запропоновано використання веб-квестів для індивідуальної роботи і ...
 • Русанова, Л. І.; Rusanova, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028; Сазанова, Л. С.; Sazanova, L. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593 (Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр. наук. конф. ( м. Переяслав-Хмельницький, 21-22 трав. 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 5 (15) – С. 20-24, 2018)
  Стаття аналізує відповідні психолого-педагогічні, організаційно-методичні умови, що впливають на процес активізації пізнавальної діяльності курсантів/студентів. У статті наводяться методи активізації пізнавальної ...
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2017. – № 3. – С. 173–178, 2017)
  У статті розглянуто роль та місце національно-патріотичного виховання поліцейських у системі забезпечення внутрішньої безпеки України. Досліджено особливості національнопатріотичного та етичного виховання майбутніх ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 24 трав. 2018 р.)]. – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 44-47, 2018)
  У результаті аналізу відповідних нормативно-правових актів визначено особливості відбору кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що готують поліцейських. Особливу увагу приділено ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2018. - Вип. 25. - С. 14-17, 2018)
  У статті досліджено специфіку професійної підготовки поліцейських у сучасних державах. Проаналізовано вплив поліцейської системи та принципів діяльності поліції на підготовку кадрів. Визначено окремі аспекти підготовки ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Право і суспільство. – 2018. – № 3. – С. 217-223, 2018)
  Досліджено сутність та специфіку професійної підготовки поліцейських в Україні, проаналізовано та узагальнено досвід професійної підготовки персоналу для органів поліції зарубіжних країн, зокрема Великобританії. Визначено, ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2018. – Вип. 49, т. 2. – С. 90-93, 2018)
  У статті розглянуто поняття особистості та фактори, які мають вплив на формування особистості майбутнього працівника правоохоронних органів. Акцентовано увагу на важливості такого чинника впливу, як виховання, яке ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds