KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045) by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041 (Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ХХVІ Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 июн. 2017 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 6 (26), ч. 4. – С. 77-80, 2017)
  Міжкультурна комунікативна компетенція відіграє важливу роль в реалізації професійного спілкування в міжкультурному середовищі. Вона забезпечує ефективність професійної діяльності і є значущим фактором професійного ...
 • Rusanova, L. I.; Русанова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028; Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593 (Актуальные научные исследования в современном мире. – 2019. – Вып. 3 (47), ч. 4. – С. 160-163, 2019)
  У статті підкреслюється важливість мультимедійних технологій у навчанні іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах. Стаття надає приклади найбільш часто використовуваних мультимедійних ресурсів і підкреслює ...
 • Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G. (Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14-15 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 83-84, 2018)
  Обгрунтування заміни онлайн-щоденниками звичайних.
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 111-119., 2015)
  На підставі аналізу наукових точок зору та відповідних нормативно-правових актів розроблено авторське бачення адміністративно-правових аспектів підготовки майбутніх поліцейських у ВНЗ МВС України. Встановлено, що з метою ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє: зб. наук.-метод. пр. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 19 травня 2016 р.) / ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків,2016. - С. 196-200, 2016)
  У статті розглянуто сутність та переваги методу активної оцінки, а також особливості її застосування у дистанційному навчальному процесі.
 • Кириченко, О. Ю.; Kyrychenko, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 182-185, 2017)
  У статті розгялнуто актуальні проблеми інтеграція вітчизняної системи підготовки майбутніх правоохоронців до європейського освітнього простору. Автором виявлено основні фактори, що обумовлюють необхідність постійного ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки в діяльності вищих навчальних закладів МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квіт. 2015 р.). – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 131-134, 2015)
  У доповіді досліджено зміст терміну «безшовне навчання» в контексті застосування у навчальному процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та парадигми «life long learning». Автор визначив основні напрями ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I. (Методичний потенціал, тренди та формати трансформації Європейських освітніх систем : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 20-21 лют. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 297-299, 2018)
  Окреслено перспективи використання педагогічно цінного досвіду Великої Британії з питання заохочення педагогів до професійного самовдосконалення в умовах роботи сучасних українських загальноосвітніх ти вищих навчальних ...
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. - С. 357-360, 2018)
  Розглянуто питання якісної підготовки майбутніх фахівців, які здатні забезпечити інформаційну та кібербезпека держави.
 • Русанова, Л. І.; Rusanova, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028; Сазанова, Л. С.; Sazanova, L. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593 (Іноземна мова за професійним спрямуванням як підготовка конкурентних фахівців до ефективної комунікації на іноземній мові у навчальному і професійному оточенні : круглий стіл (м. Одеса, 25 травн. 2017 р.). - Одеса: ОДУВС, 2017. - С. 34-36, 2017)
  Стаття розглядає питання використання інноваційних технологій у вищих навчальних закладах та нову роль викладача як фасилітатора навчального процесу. Запропоновано використання веб-квестів для індивідуальної роботи і ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016. – C. 238-241, 2016)
  У тезах доповіді розглядаються особливості таких типів педагогічних систем (моделей) поліцейської освіти як німецька, французька, британська та американська. Проаналізовано специфіку змісту професійної поліцейської освіти ...
 • Краснова, Н. В.; Krasnova, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1986-9083; Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041 (Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 берез. 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 87-89, 2019)
  На сучасному етапі модернізації вищої освіти в Україні незмінно зростають вимоги до рівня підготовки фахівців, до змісту і методиці їх підготовки у вищому навчальному закладі. Це свідчить про необхідність подальшого ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Проблеми сучасної освіти : зб. наук.-метод. пр. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. - Вип. 5.Ч. 2 – С. 105-111, 2014)
  Визначено поняття навченості та її зв’язок з цілями навчання. Здійснено огляд сервісів Інтернет для перевірки досягнення цілей і завдань дистанційного курсу. Висвітлено досвід використання зазначених сервісів в процесі ...
 • Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016 (Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,( м. Харків, 26 верес. 2014 р.). – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 238-241, 2014)
  Розглянуто роль та місце інтерактивних технологій навчання у системіпідготовкимайбутніхправоохоронців.Сформульовано поняття інтерактивних технологій навчання у процесі підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України. ...
 • Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016 (Від громадянського суспільства – до правової держави: зб. тез доп. ХІІ міжнар. наук. Internet-конф. молодих вчених та студ. (м. Харків, 22 квіт. 2016 р.). – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – С. 324-328, 2016)
  У доповіді висвітлено питання виховання толерантності у студентської молоді, переглянуто підходи щодо організації навчально-виховного процесу та головні принципи толерантності.
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732; Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Збірник наукових праць "Педагогічні науки" / МОН України, Херсон. держ. ун-т. ‒ Херсон, 2016. ‒ Вип. LXXІІІ, Т. 2. - С. 56 ‒ 60, 2016)
  В статті розглядається доцільність проведення профілактично-виховної роботи зі слухачами курсів первинної професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби центру післядипломної освіти вищих навчальних ...
 • Білоус, П. О.; Денисенко, А. О.; Bilous, P. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7487-6230 (Управління школою. - 2004. - № 1 (49). - С. 20-27, 2004)
  В статті розглянуто виховну систему юридичного ліцею Національного університету внутрішніх справ міста Харкова.
 • Голубов, А. Є.; Holubov, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8608-4206 (Актуальні питання організації та розвитку наукової, науково-технічної й науково-педагогічної діяльності в Україні : зб. тез за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф. (м. Київ, 30 серп. 2016 р.). - Київ: ДНДІ МВС України, 2016. - С. 194-197, 2016)
  У тезах доповіді аналізується впровадження у навчальний процес при підготовці фахівців за напрямом «Право» сучасних освітніх технологій та засобів навчання визначено як засіб забезпечення якості освітньої діяльності ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Дистанційна освіта України 2015: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19-20 листопада 2015 р.). – Харків : ХАДІ, 2015. – C. 39-43, 2015)
  У статті автор досліджує сутність гейміфікації у навчанні, її ознаки та відмінності від ігор та навчання заснованого на грі. Визначені переваги та недоліки використання гейміфікації у навчальному процесі вищої школи та у ...
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016; Романишина, О. Я.; Romanyshyna, O. Ya.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2887-5023; ResearcherID: I-7013-2018; Сипченко, В. І.; Sypchenko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2612-5998 (Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - 2016. - № 18. - С. 141-145, 2016)
  У статті розглянуто поняття: «готовності до професійної діяльності», «технологія», «педагогічна технологія»; визначено вихідні психолого-педагогічні положення і закономірності, що забезпечують раціональну організацію ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account