KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2020, Том 89, № 2

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2020, Том 89, № 2

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. Л. В. Могілевський. - Харків: ХНУВС, 2020. - № 2 (89). - 316 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Recent Submissions

 • Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 271-283, 2020)
  На підставі аналізу стану наукових досліджень з надання криміналістичних рекомендацій щодо можливих форм планування провадження окремих слідчих (розшукових) дій, обґрунтовано необхідність оптимізації його форм на основі ...
 • Туренко, Д. В.; Turenko, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 258-270, 2020)
  Метою дослідження є аналіз співвідношення кримінального і кримінального процесуального законодавства у практичній діяльності при можливому застосуванні судом примусових заходів медичного характеру, спрямованих на виконання ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 250-257, 2020)
  Досліджено та визначено роль і місце вищих спеціалізованих судів у системі судоустрою України. Вивчено такі основні категорії, як «система судоустрою України», «судоустрій», «судова система», «судова влада». Установлено ...
 • Танько, А. В.; Tanko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 211-226, 2020)
  Наведено результати аналізу нормативно-правової бази та наукових досліджень щодо стратегії кадрової політики Національної поліції України в контексті оновлення адміністративно-правових засад захисту прав і свобод людини. ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 178-188, 2020)
  Наголошено, що одним із засобів подолання фінансової кризи є належно функціонуючий інститут банкрутства. З’ясовано, що в Україні ефективність процедур банкрутства є низькою, що обумовлено великою тривалістю такої процедури ...
 • Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 164-177, 2020)
  Охарактеризовано поняття адміністративно-деліктних відносин, їх соціальну природу, ознаки (властивості, характерні риси), особливості як виду адміністративно-правових відносин, структуру (об'єкти, суб'єкти та зміст) і ...
 • Крикун, В. В.; Krykun, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1089-555X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 153-163, 2020)
  Визначено родовий та безпосередній об’єкти правопорушення, передбаченого ст. 433 КУпАП, зміст суспільно небезпечного діяння. Досліджено проблему конкуренції норм ст. 42 КУпАП та ст. 433 КУпАП за об’єктивними ознаками, ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Мозговий, О. О.; Mozghovyi, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2836-7595 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 143-152, 2020)
  Досліджено наукові концепції щодо запровадження сервісно-орієнтованої діяльності органів публічної адміністрації, спрямованої на задоволення потреб та інтересів суспільства через надання якісних публічних послуг населенню, ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 132-142, 2020)
  Досліджено фінансові відносини між державою та суб’єктами господарювання, правове регулювання яких має суттєвий вплив на безпеку господарської діяльності як важливої складової національної безпеки. Проаналізовано внутрішні ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 104-115, 2020)
  Акцентовано увагу, що важливим напрямком розвитку авіаційної транспортної інфраструктури є підвищення ефективності державного регулювання в галузі авіаційного транспорту. Встановлено, що під державним регулюванням в галузі ...
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 84-93, 2020)
  Проаналізовано особливості порядку відкликання з відпустки деяких категорій працівників. Розглянуто види щорічних відпусток поліцейських. Проведено порівняльний аналіз правового регулювання відкликання з відпустки ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 284-298, 2020)
  В науковій статті проведено дослідження проблеми існування документа, його різновидів та їх співвідношення між собою в структурі Кримінального кодексу України. Наголошується на відповідних характерних аспектах цієї проблеми, ...
 • Сичова, В. В.; Sychova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3031-4994 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 77-83, 2020)
  На основі аналізу наукових поглядів учених досліджено історико-правові передумови виникнення локального правового регулювання трудових правовідносин в Україні. Акцентовано увагу, що перші нормативні акти, які регулювали ...
 • Радзівідло, А. Я.; Radzividlo, A. Ya. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 69-76, 2020)
  Статтю присвячено дослідженню особливостей трудових договорів із сезонними та тимчасовими працівниками в Україні. Проаналізовано трудовий договір як підставу виникнення трудових правовідносин із сезонними та тимчасовими ...
 • Рассказова, В. В.; Rasskazova, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0887-4880 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 61-68, 2020)
  Стаття є оригінальною науковою роботою, в якій проаналізовано концептуальні підходи європейських держав до визнання та закріплення в цивільному законодавстві відступного як самостійної підстави припинення зобов’язання. ...
 • Євко, В. Ю.; Yevko, V. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5871-803X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 44-60, 2020)
  Проведено аналіз чинного законодавства України щодо здійснення права дитини на свободу пересування її батьками та практики його застосування. На підставі цього аналізу розроблено рекомендації щодо усунення суперечностей ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 36-43, 2020)
  Проведено теоретичне дослідження розвитку уявлень у правничій науці щодо принципів юридичного процесу. Здійснено аналіз юридичної літератури та відповідного нормативно-правового матеріалу. Виокремлено такі принципи стадій ...
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 26-35, 2020)
  Проведено порівняльний аналіз українсько-російських взаємовідносин доби Української Центральної Ради та сучасного періоду. Показано характер та ідеологічне підґрунтя стійких тенденцій у політиці Росії стосовно України. ...
 • Галкін, Д. В.; Halkin, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7247-1037; Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 2 (89). – С. 15-25, 2020)
  Досліджено нормативно-правове забезпечення, організацію та діяльність чергових частин міліції Радянської України в 1969-1991 роках. Проаналізовано різноманітні форми, методи та напрями діяльності чергових частин міліції в ...