Психологія (Рsychology)

Recent Submissions

 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. - 2020. - Vol. 41, № 5. - P. 35-42, 2020)
  В статті проаналізовано особливості професійної ідентичності працівників Національної поліції України. Проаналізована проблема професійної ідентичності та лояльності до організації у працівників поліції з різним стажем ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736; Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587; Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892; Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793; Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-5942; Платковська, О. В.; Platkovska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0011-9290; Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732; Радіонова, Л. О.; Radionova, L. O.; Геращенко, О. В.; Gerashchenko, O. V. (Харків: ХНУВС, 2020. - 284 с., 2020)
  У навчальному посібнику висвітлено матеріал, що відображає сучасний стан питань щодо психолого-педагогічних та правових аспектів захисту прав дітей, особливостей реагування і профілактики злочинів проти дитинства та ...
 • Бойко-Бузиль, Ю. Ю.; Boiko-Buzyl, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1715-4327; Бойко-Бузыль, Ю. Ю.; Барко, В. І. - науковий консультант (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020)
  У дисертаційній роботі проведено теоретико-методологічний аналіз проблеми професійного та особистісного становлення керівників органів і підрозділів МВС України в сучасних наукових реаліях. Запропоновано визначення становлення ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 12-14, 2020)
  Проаналізовано сучасні тенденції формавання та розвитку особистості поліцейського в умовах фахової підготовки та професійної діяльності.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.).- Харків : ХНУВС, 2020. - С. 40-42, 2020)
  У тезах доповіді зазначено, що особистість і суспільство являють собою дві системи, пов’язані низкою жорстких взаємних впливів. Підкреслено, що формування особистості правоохоронця в умовах соціальних трансформацій має ...
 • Царькова, О. В.; Tsarkova, O. V.; Москаленко, А. П. - науковий керівник (Харків, 2008)
  Дисертація присвячена вивченню психологічної корекції батьківської поведінки в осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, як одного з важливих чинників їх ресоціалізації. У ній викладені результати теоретичного аналізу ...
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965 (Актуальні питання гуманітарних наук. - 2020. - Вип. 27, т. 6. - С. 156-159, 2020)
  Стаття присвячена актуальній проблемі формування в курсантів як майбутніх офіцерів поліції готовності до роботи з попередження насильства в сім’ї. Показано, що готовність є інтегративною якістю особистості, психологічною ...
 • Ларіонова, А. В.; Larionova, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5101-8126 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 141-146, 2020)
  Розглянуто проблеми професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищі школи системи МВС. Здійснено системний аналіз існуючих підходів до вивчення проблеми психологічного відбору у ЗВО МВС у науці та на ...
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736; Пашко, Н. О.; Pashko, N. O. (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 19-26, 2020)
  Розкрито основні положення щодо організації та проведення допиту неповнолітніх, які постраждали від насильства. Розглянуто поняття фізичного, сексуального, психологічного та економічного насильства над дитиною. Проаналізовано ...
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016 (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. – Вип. 72, т. 2. – С. 214-218, 2019)
  Висвітлюється значення сформованості лідерської компетентності у курсантів як майбутніх офіцерів поліції для ефективного виконання службових обов’язків. Розкривається поняття «лідерська компетентність» офіцерів ...
 • Надутий, А. В.; Nadutyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0272-3005 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 101-105, 2020)
  У статті розкриваються різноманітні мотиваційні теорії які спонукають людину займатися професійним спортом, а саме пауерліфтингу. Метою даної статті є залучання людини до здорового способу життя та застосування поетапної ...
 • Кущенко, В. О.; Kushchenko, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5859-5906; Сечанцина, Д. О.; Sechantsyna, D. O. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 166-167, 2020)
  Проаналізовано причини помилок і огріхів поліцейських у виконанні службових завдань, визначено роль виховання в поліцейських психологічної витривалості та стресостійкості у підготовці.
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; https://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (24 квіт. 2020 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – С. 175-178, 2020)
  В статті розглядаються питання про особливості роботи пожежників-рятувальників, про вимоги, які висуваються професією до працівників цієї служби. Розглядається вплив екстремальних умов праці пожежників-рятувальників на їх ...
 • Комзюк, М. А.; Komziuk, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7656-1061; Тельна, А. Ю.; Telna, A. Yu. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 159-162, 2020)
  У даній науковій роботі визначено загальні положення тактики ведення переговорів поліцейськими. Акцентовано увагу на тактичних прийомах ведення переговорів із правопорушниками, якими має володіти майбутній працівник ...
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016 (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 298-301, 2020)
  Розглянуто комунікативну компетентність як професійну якість майбутніх правоохоронців. Зазначено, що одним з методів формування комунікативної компетентності як професійно необхідної якості є проведення тренінгів.
 • Yevdokimova, O. O.; Євдокімова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Okhrimenko, I. (BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. - 2020. - Vol. 11, Issue 2, Sup.1. - P. 56-63, 2020)
  У статті аналізуються особливості копінг-стратегій для подолання стресу, який використовується людьми, які інакше сприймають атипові ситуації примусової ізоляції, в тому числі пандемію COVID-19. Емпіричне дослідження, ...
 • Грищенко, Д. О.; Hryshchenko, D. O.; Орлов, Р. Р.; Orlov, R. R. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 38-40, 2020)
  Проаналізовано джерела прояву стресового стану працівника ОВС в екстремальних ситуаціях. Виділено ряд завдань в процесі професійно-психологічної підготовки, вирішуючи які можливо буде виробити стабільну реакцію в поведінці ...
 • Yevdokimova, O. O.; Євдокімова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Okhrimenko, I.; Filonenko, V. M.; Філоненко, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2662-1705; Shylina, A. A.; Шиліна, А. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776; Ponomarenko, Ya. S.; Пономаренко, Я. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016; Okhrimenko, S.; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9013-9780; Aleksandrov, D.; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9307-2585 (Postmodern Openings. - 2020. - Vol. 11, Issue 2, Supl.1. - P. 182-199, 2020)
  У цій роботі приділено увагу вивченню індивідуальних психологічних та кримінологічних особливостей злочинців-насильників. Метою дослідження є з’ясувати особливості несвідомої агресії нехронічних, хронічних та екстремаль ...
 • Скляр, О. С.; Skliar, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6179-3329 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 192-196, 2020)
  В даній роботі визначені ознаки перебування особи в «гашишному» сп’янінні, який є першим кроком до наркотичної залежності та криміналізації особистості, і надано рекомендації щодо вибору комунікативної тактики з такими ...
 • Бондарев, Г. В.; Bondarev, H. V.; ; Круть, П. П.; Krut, P. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4554-7870 (Харків, 2020. – 272 с., 2020)
  У посібнику розглядаються актуальні питання військової психології з урахуванням сучасних досліджень відомих вітчизняних і зарубіжних учених. Автори на основі аналізу досвіду військ та деяких вищих військових навчальних ...

View more