Психологія (Рsychology)

Recent Submissions

 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 42-44., 2019)
  Розкриваються деякі психологічні аспекти булінгу, описуються його види, відмінності буллінгу від сварки.
 • Шахова, О. Г.; Shakhova, O. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7860-6972 (Харків: Контраст, 2019. – 116 с., 2019)
  Навчальний посібник висвітлює сучасні уявлення вітчизняних і зарубіжних психологів про характер і зміст процесу соціалізації, механізми формування соціальної поведінки особистості та соціальний розвиток особистості. Посібник ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196; Факультет № 6 (Харків : ХНУВС, 2019. – 70 с., 2019)
  Пропонований посібник має на меті підготувати майбутніх фахівців в галузі «Психологія» до застосування англійської мови у професійній та науковій сферах. Посібник містить аутентичні наукові статті зарубіжних психологів, ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Харків: ХНУВС, 2019. — 240 с., 2019)
  У навчальному посібнику висвітлено основні поняття навчальної дисципліни «Зоопсихологія». Розкрито особливості розвитку і функціонування психіки у тварин, співвідношення вродженого й набутого та взаємозв’язок психіки і ...
 • Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277 (Харків : Константа, 2020. – 320 с., 2020)
  На порозі ХХІ століття психологія являє собою складне поєднання різних напрямів, течій, практик. Сучасному психологу досить складно розібратися у всіх цих переплетеннях психологічної думки. І для цього, перш за все, потрібно ...
 • Землянська, О. В.; Zemlianska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 20-24, 2019)
  Розкрито результати побудови моделі прогнозування пограничних психічних розладів у правоохоронців – учасників антитерористичної операції. Визначено, що шанс формування пограничних психічних розладів збільшується у разі ...
 • Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Пономаренко, Я. С.; Пономаренко, Я. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 101-108, 2019)
  Подано результати емпіричного дослідження особливостей проявів емоційного інтелекту у працівників поліції з різним рівнем комунікативної толерантності на етапі первинної професійної підготовки. Для цього застосовано ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344; ResearcherID: AAH-4398-2019 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 197-200, 2019)
  Присвячено вивченню опановуючої поведінки військовослужбовців строкової служби. Проаналізовані копінг-стратегії, типи его-захистів та стратегії імпунитивної поведінки в конфліктних ситуаціях військовослужбовців на початку ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 11-13, 2019)
 • Колесніченко, О. С.; Kolesnichenko, O. S.; Колесниченко, А. С. (Харків, 2019)
  Подано стислий огляд генезису проблеми бойової психологічної травматизації особистості та механізми її розвитку. Обґрунтовано роль індивідуально-психологічних особливостей і специфічних чинників бойового стресу для розвитку ...
 • Волуйко, О. М.; Voluiko, O. M.; Волуйко, О. Н. (Харків, 2019)
  У дисертації здійснено теоретичний аналіз та емпіричне вивчення проблеми психологічної готовності працівників поліції до інновацій у професійній діяльності. Психологічну готовність працівників поліції до інноваційної ...
 • Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Жданова, І. В.; Zhdanova, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6361-3029; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344; Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Горбик, Н. К.; Horbyk, N. K.; Греса, Н. В.; Gresa, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0517-4822; Землянська, О. В.; Zemlianska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621; Кобикова, Ю. В.; Kobikova, Y. V.; ; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006; ResearcherID: I-7320-2016; Логачев, М. Г.; Logachev, M. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2706-9521; Посохова, Я. С.; Posokhova, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016; Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004; Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016; Філоненко, В. М.; Filonenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2662-1705; Чепіга, Л. П.; Chepiga, L. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2519-5698; Шахова, О. Г.; Shakhova, O. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7860-6972; Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134; Шелкошвеєв, І. В.; Shelkoshveiev, I. V; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3171-1078; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776 (Харків: ХНУВС, 2018. – 426 с., 2018)
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальних програм з дисциплін «Професійно-психологічна підготовка працівників поліції», «Юридична психологія», «Практична психологія». У посібнику висвітлено загальні та ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; Швец, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Київ, 2019)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2019. Вивчено сучасний стан наукових досліджень, систематизовано ...
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 104-110, 2019)
  Зазначено, що професійний розвиток слідчих органів досудового розслідування Національної поліції є багатогранним процесом, який містить у собі як офіційні обов’язкові заходи, врегульовані нормативно, та належний ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 111-116, 2019)
  Висвітлено результати дослідження взаємозв’язків здібностей соціального інтелекту й особливостей поведінки курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання в ситуаціях фрустрації та стресу. Виявлено, що ...
 • Воропай, А. О.; Voropai, A. O.; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 305-308, 2012)
  Досліджено психологічні особливості підлітків, схильних до Інтернет-залежності. Розглянуто причини появи такої адикції та її прояви. Представлено результати дослідження особистісних особливостей підлітків, які мають ...
 • Бондаренко, Л. О.; Bondarenko, L. O.; Яценко, Ю. В.; Yatsenko, Yu. V. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 301-305, 2012)
  Досліджено специфіку саморегуляції осіб з різним рівнем толерантності до невизначеності. Визначено достовірні відмінності за шкалами «Оцінка результату», «Гнучкість» і «Самостійність» в осіб із високим та низьким рівнем ...
 • Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 292-298, 2012)
  Висвітлено сучасні підходи до психодіагностики емоційного інтелекту особистості; представлено результати авторського дослідження його рівня і структури в керівників органів внутрішніх справ.
 • Бекетова, Ю. Г.; Beketova, Yu. H.; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 298-300, 2012)
  Наведено результати дослідження комунікативної компетентності і комунікативних умінь у людей із різним рівнем суб’єктивного відчуття самотності.
 • Матвеєва, К. С.; Matveieva, K. S.; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 222-225, 2012)
  Наведено результати дослідження самосприйняття курсантів та ув’язнених, що зумовлені різницею вторинної соціалізації навчальних закладів. Виявлено достовірні розбіжності за низкою ознак.

View more