Психологія (Рsychology)

Recent Submissions

 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 155-158, 2019)
  Проаналізовано зміст поняття «професійна надійність», проведено його порівняння з поняттям «функціональна надійність». Наведена основа для формування професійної надійності поліцейського.
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481; Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2018. – Вип. 60, т. 2. – С. 33-38, 2018)
  У статті розглянуто загальний зміст конфліктного простору працівників Національної поліції, деякі професійно-педагогічні аспекти конфліктологічної підготовки майбутніх поліцейських на етапі професійного навчання в умовах ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2018. – Вип. 1, т. 1. – С. 217 - 222, 2018)
  В статті узагальнені сучасні уявлення щодо функцій соціального інтелекту особистості. Показано, що найчастіше серед функцій соціального інтелекту виділяють пізнавальну, комунікативну, рефлексивну, адаптаційну та акумулятивну. ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (м. Харків, 13 квіт. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 284 – 287, 2018)
  Визначено основні напрямки вивчення здібностей соціального інтелекту студентів. Показані результати взаємозв'язку соціального інтелекту і особливостей особистості і спілкування студентів. Наведено дані про особливості ...
 • Kharchenko, S. V.; Харченко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. - 2018. - № 1 (8). - P. 35-40, 2018)
  Показані психологічні особливості учнів підліткового віку, студентів, дорослих з різним фахом в залежності від рівня соціального інтелекту. Наведені узагальнені дані щодо особливостей пізнавальної діяльності, поведінки та ...
 • Камаєв, О. І.; Kamaev, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4358-888X; Забора, А. В.; Zabora, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7969-5057; Колесніков, В. В.; Kolesnikov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9603-3004 (Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Київ , 14-15 лют. 2019 р.), 2019)
  У даній роботі визначені шляхи підвищення психофізичної готовності майбутніх офіцерів Національної поліції України для виконання завдань в екстремальних умовах професійної діяльності.
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). –Харків, 2018. – С. 189-192, 2018)
  Обґрунтовано необхідність розуміння поліцейськими особливостей відображення ситуації взаємодії різними верствами населення. Наведено особливості здібностей соціального інтелекту дітей різного віку, осіб з обмеженими ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 118-121, 2018)
 • Твердохлєбова, Н. Є.; Tverdokhliebova, N. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3139-4308 (Право і безпека. – 2018. – № 3 (70). – С. 71-75, 2018)
  Подано результати дослідження особливостей особистісних трансформацій складових поведінкового компонента професійної діяльності правоохоронців на етапі навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. ...
 • Мітрошкіна, О. В.; Mitroshkina, О. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9433-2836 (Право і безпека. – 2018. – № 3 (70). – С. 64-70, 2018)
  Висвітлено результати дослідження психологічної готовності до змін і особистісної зрілості, взаємозв’язків між ними у працівників кримінально-виконавчої служби. Обґрунтовано актуальність вивчення цього феномена в контексті ...
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Право і безпека. – 2018. – № 3 (70). – С. 27-34, 2018)
  Представлено результати аналізу загальнодержавних підходів до здійснення профорієнтаційної роботи серед молоді для вибору поліцейських спеціальностей, на цій основі виокремлено проблемні питання на кожному із профорієнтаційних ...
 • Балабанова, Л. М.; Balabanova, L. M.; Жданова, І. В.; Zhdanova, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6361-3029 (Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції : матеріали міжвідомч. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 берез. 2016 р.) : у 2 ч. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – Ч. 1. – С.52-55, 2016)
  У тезах доповіді проаналізовано роль образів психічного стану у формуванні соціально-психологічної дезадаптації та посттравматичних стресових розладів учасників АТО. Охарактеризована структура, зміст, типові картини та ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 11-13, 2016)
  Проаналізовано погляди вчених на ціннісно-орієнтаційну спрямованість керівників правоохоронної системи.
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 15 листоп. 2018 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – С. 525-527, 2018)
  Розглядається питання формування Я-концепції працівників поліції, як складової професіоналізації поліцейських.
 • Клименко, І. В.; Klymenko, I. V.; (Актуальні проблеми психологіїТ. VІ: Психологія обдарованості. – 2017. – Вип. 13. – С.57-66, 2017)
  Виявлено особливості взаємозв'язків таких факторів прийняття рішень як «Пильність», «Гіперпильність», «Уникнення», «Прокрастинація» та життєстійкості у курсантів-майбутніх правоохоронців. Встановлено відмінності у структурі ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Право і безпека. – 2018. – № 2 (69). – С. 29-35, 2018)
  Презентовано результати теоретичного аналізу сучасних напрямків, підходів, способів, методів і прийомів опанування стресом. На підставі аналізу різних наукових підходів систематизовано методи розвитку здатності опановувати ...
 • Греса, Н. В.; Gresa, N. V.; ; Жданова, І. В.; Zhdanova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6361-3029 (Современные проблемы психологии. - 2018. - Вып. № 1. - С. 31-39, 2018)
  У статті представлено юридико-психологічний аналіз проблеми вини, розглянуто основні сучасні теорії вини, в тому числі - кримінально-правові та психологічні. Визначена психологічна структура усвідомлення вини неповнолітніми ...
 • Клименко, І. В.; Klymenko, I. V. (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. – 2017. О – Вип. 4(2) . – С. 164-168., 2017)
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності. – 2017. – № 2. – С. 5-11, 2017)
  Розкривається поняття та сутність спортивного туризму. Розглядаються психологічні проблеми, які пов’язані з правильним комплектуванням групи, вибором керівника туристичної групи.
 • Klymenko, I. V.; Клименко, І. В. (Психологічний часопис. – 2016. – № 2 (4). – С. 43-55, 2016)
  Аналізується специфіка когнітивно-поведінкових копінг-стратегій курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Досліджено взаємозв’язки копінг-стратегій із складовими рефлексивності курсантів які ...

View more