Психологія (Рsychology)

Останні додані

 • Сенчук, І. І.; Senchyk, I.I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0025-8143 (Форум права. - 2018. - № 3. - С. 88–95, 2018)
  Класифіковано гарантії професійної діяльності поліцейського на правові, організаційні, матеріально-технічні, соціально-економічні. Виділено психологічні гарантії, що дозволило запропонувати для підтримання внутрішньої ...
 • Кударь, К. В.; Kudar, K. V.; Кудар, К. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1925-6431 (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2018 – № 1. – С. 165-171, 2018)
  В статье проанализирована проблема профессионального здоровья сотрудников правоохранительных органов. Профессиональное здоровье – сложное понятие, описание которого включает компоненты, признаки, уровни, а также психологические ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2017. – № 5. – С. 161-166, 2017)
  В статье проанализированы особенности социального интеллекта и его взаимосвязей с особенностями поведения и личности курсантов - будущих офицеров полиции. Доказано, что высокий уровень социального интеллекта является ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie: Zborník z medzinárodná vedecko-practická konferencia (Sládkovičovo, Slovenská republika,10-11 marca 2017) . – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2017. - C. 155-158, 2017)
  У тезах доповіді розглянуто поняття професійної компетентності та різні аспекти її фомування у майбутніх правоохоронців. Запропоновані продуктивні засоби формування прогностичних умінь правоохоронців.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. – 2017. – Вип. 24. – С. 15-18, 2017)
  Проаналізовано організаційні та нормативні основи післядипломної освіти працівників поліції, а саме такі її види як перепідготовка та підвищення кваліфікації. Досліджено особливості організації навчального процесу ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. . - Київ, 2016. - Т. Х : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. - Вип. 29. - С. 207-219, 2017)
  У науці в пошуках детермінант і механізмів розвитку особистості проводилися різноманітні дослідження, які неоднаково визначають його сутність та пояснюють причини, механізми. Було проаналізовано основні теоретичні підходи ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – C. 33-34, 2017)
  У тезах доповіді розглянуто процес реформування поліції з урахуванням досвіду у галузі "управління змінами" та організаційної психології щодо створення нової системи стимулювання, нових етичних принципів та організаційної ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 101-104, 2018)
  Розглянуто зміст і структуру професійної надійності правоохоронця. Наголошується на принциповому значенні фахової освіти у забезпеченні професійної надійності працівників поліції й необхідності пошуку нових дієвих шляхів ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Уваров, В.; Uvarov, V. (Science and Education (Наука і Освіта). - 2018. - № 3. - С. 85-91, 2018)
  Важливою рисою сучасного розвитку нашої держави є його спрямованість на впровадження різного роду інновацій практично в усіх сферах суспільного життя. В цьому контексті особливого значення набуває підвищення інноваційної ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VI Міжнар. наук. -практ. конф. (м. Харків, 1 груд. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – C. 27-30, 2017)
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 136-139, 2018)
  Навчання профайлінгу розглянуто як можливий засіб удосконалення професійної спостережливості поліцейських, який дозволяє сформувати когнітивну базу, що враховує ознаки брехні, емоційні прояви, психотипи, а також сформувати ...
 • Sokurenko, V. V.; Сокуренко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Burdin, M. Yu.; Бурдін, М. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Paida, Yu. Yu.; Пайда, Ю. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Science and Education. - 2017. - № 11. - С. 165-171, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню впливу особистісних факторів на прояви ризикової поведінки особистості. Ризикова поведінка зазвичай пов’язана з викликом особистості та небезпекою. Об’єктивна оцінка ризику та ступеня ризику ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Психологічні науки. - 2017. - Вип. 1. Т. 3. - С. 153-158, 2017)
  У статті узагальнені сучасні уявлення щодо формування соціального інтелекту в підлітковому віці. Описані відмінності в розвитку здібностей соціального інтелекту підлітків за різних соціально-психологічних умов (місце ...
 • Єгупенко, В. В.; Yehupenko, V. V. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 237–241, 2009)
  Показано, що одним із елементів професійної кваліфікації слідчих виступає загальна обізнаність у питаннях психології та уміння використовувати їх на практиці. Підкреслено, що психологічна компетентність слідчого являє ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2009. – № 1. – С. 573– 577, 2009)
  Розглянуто основні методи вивчення особистості, що вчиняє злочини в сфері паливно-енергетичного комплексу, зокрема, традиційні соціологічні методи вивчення особи злочинця: методи моделювання та експерименту, метод експертних ...
 • Вагіна, О. В.; Vagina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-4752; Вагина, Е. В. (Харків, 2018)
  Дисертація присвячена проблемі психологічних чинників використання поліграфних опитувань правоохоронними органами України. Проаналізовано теоретичні підходи до проблеми проведення досліджень з використанням поліграфа, ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (м. Харків, 13 квіт. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 298-304, 2018)
  Розглянуто проблему формування особистості правоохоронця. Наголошено на актуальності і практичній значущості вивчення та формування різних компетенцій, у тому числі спеціальних компетенцій, зокрема прогностичної компетенції ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (м. Харків, 13 квіт. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 249-253, 2018)
  Розглянуто психологічне забезпечення службової діяльності працівників поліції як технологію (сукупність форм, методів, прийомів, алгоритмів) пошуку, вивчення, створення, збереження, підтримки й відновлення психологічного ...
 • Логачев, М. Г.; Logachev, M. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2706-9521 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 99-103, 2017)
  У статті дається аналіз законодавству зарубіжних країн, що регламентує застосування зброї працівниками поліції. Особлива увага приділяється правовим та психологічним аспектам застосування табельної зброї.
 • Бондаренко, Я. Г.; Bondarenko, Y. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8383-6502; Сергієнко, Д. В.; Serhiienko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8929-4743 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 153-156, 2017)
  В статті розглянуто питання психологічного забезпечення та напрямки гуманітаризації психологічного забезпечення навчально-виховного процесу під час набуття освіти у вищих навчальних закладах МВС України.

View more