Психологія (Рsychology)

Recent Submissions

 • ; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 159-162, 2021)
  Представлено підходи до розуміння поняття «подолання стресу». Наведено результати емпіричного дослідження особливостей взаємозв'язків моделей поведінки курсантів в стресових ситуаціях і низки когнітивних стилів. Approaches ...
 • ; ; (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 144-147, 2021)
  Розглянуто питання публічної безпеки та порядку з огляду на психологічне розуміння у суспільстві. Проаналізовано історичне знання та сучасне становище розвитку різних суспільств та народів. Акцентовано увагу на величезну ...
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 58-61, 2021)
  Розглянуто мету, основні завдання та складові програми тренінгу «Психологія допиту». Надано методичні рекомендації стосовно його впровадження та підкреслена ефективність використання тренінгових технологій у формуванні ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 134-136, 2021)
  Розкрито поняття страху в психології. Розглянуто погляди різних науковців на поняття страху. Показано поняття страху в деяких психологічних словниках. The concept of fear in psychology is revealed. The views of various ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 262-264, 2021)
  Розглянуто поняття релігійних сект. Визначено фактори, які сприяють залученню молоді до релігійних сект. Охарактеризовано психологічні потреби, яким відповідають секти. Наведено основні психологічні техніки маніпуляції ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 259-262, 2021)
  Розглянуто види деформації правосвідомості особистості, що виступають чинниками делінквентності на сучасному етапі розвитку України.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 47-49, 2021)
  Наголошено на важливості психологічних знань у правозастосовній діяльності. Обґрунтовується важливість вивчення юридичної психології здобувачами вищої освіти у ЗВО з підготовки поліцейських. Аналізуються особливості розвитку ...
 • Саппа, Г.-М. М.; Sappa, H.-M. M.; Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 150-153, 2020)
  Розглянуто поняття харизми з точки зору психології, як поєднання в людині внутрішніх психологічних якостей і зовнішніх поведінкових навичок, що дозволяє їй здійснювати вплив на людей. The concept of charisma from the point ...
 • Худавердова, А. О.; Khudaverdova, A. O. (Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 198-201, 2020)
  Проанлізовано соціально-правові уявлення про злочин, які в залежності від функціональної спрямованості можуть виступати стримуючим або провокуючим фактором девіантної поведінки військовослужбовців. Socio-legal ideas about ...
 • Горяінов, А. В.; Horiainov, A. V. (Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 62-65, 2020)
  Розглянуто основні напрями дослідження конфліктної поведінки людини для подальшого її корегування з метою вироблення ефективних методів конструктивного вирішення конфліктів у різних сферах життя. The main directions of ...
 • Галкіна, О. В.; Halkina, O. V. (Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 48-52, 2020)
  Розглянуто соціальне сирітство як явище, зумовлене ухилянням або відстороненням батьків від виконання батьківських обов’язків, внаслідок різних на те причин, по відношенню до неповнолітніх дітей. Ця проблема мaє не тiльки ...
 • Коваленко, Є. С.; Kovalenko, Ye. S. (Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 87-89, 2020)
  Проаналізовано різні проблеми забезпечення надійності професійної діяльності, діагностики та профілактики девіантної поведінки військовослужбовців. Наголошено на розробці наукових і прикладних положень виникнення та ...
 • Чепелєва, Н. І.; Chepelieva, N. I. (Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 208-211, 2020)
  Розглянуто сучасні методики індивідуальної та сімейної психотерапії та їх поєднання для роботи з родиною. Modern methods of individual and family psychotherapy and their combination for working with the family are ...
 • Чекуров, П. О.; Chekurov, P. O. (Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 205-208, 2020)
  Проаналізовано поняття «девіантна поведінка», досліджено гендерні особливості девіантної поведінки в підлітковому віці. The concept of "deviant behavior" is analyzed, the gender features of deviant behavior in adolescence ...
 • Турченко, К. А.; Turchenko, K. A.; Серхан, А. Т.; Serkhan, A. T. (Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 185-189, 2020)
  Вивчено специфіку копінг –поведінки у педагогів з різним рівнем емоційного вигорання. Зазначено про необхідність своєчасної зовнішньої підтримки, яка зміцнювала би особистісні ресурси, сприяла соціально- адаптивному, ...
 • Потупало, Д. Р.; Potupalo, D. R. (Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 142-145, 2020)
  Розглянуто поняття адаптації, адаптаційної готовності, досліджено специфіку адаптивних здібностей у поліцейських з різним стажем роботи. The notion of adaptation, adaptive readiness is considered, the specifics of adaptive ...
 • Резнік, К. О.; Reznik, K. O. (Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 148-150, 2020)
  Розглянуто концепцію психологічної розумності. Зазначено, що психологічна розумність – це властивість суб'єкта, що відображає ступінь його доступу до власної сфери почуттів, прагнення зрозуміти себе і оточуючих, віра в ...
 • Гончарова, Я. І.; Honcharova, Ya. I. (Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 58-62, 2020)
  Розглянуто комплекс копінг-стратегій, які застосовуються поліцейськими в тій чи іншій стресовій ситуації в залежності від своїх особистісних особливостей і характеру ситуації. A set of coping strategies used by police ...
 • Мінакова, С. Б.; Minakova, S. B. (Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 117-119, 2020)
  Досліджено фактори, які впливають на розвиток синдрому емоційного вигорання у викладачів закладів вищої освіти. Зазначено, що важливим завданням збереження працездатності фахівця є попередження впливу негативних ...
 • Дроздова, Л. В.; Drozdova, L. V. (Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 72-75, 2020)
  Проаналізовано соціально-психологічні аспекти брехливості особистості, висвітлених у працях вітчизняних та зарубіжних учених, досліджено причини появи і прояву брехні у дорослих. The socio-psychological aspects of the ...

View more