Психологія (Рsychology): Recent submissions

 • Бондарев, Г. В.; Bondarev, H. V.; ; Круть, П. П.; Krut, P. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4554-7870 (Харків, 2020. – 272 с., 2020)
  У посібнику розглядаються актуальні питання військової психології з урахуванням сучасних досліджень відомих вітчизняних і зарубіжних учених. Автори на основі аналізу досвіду військ та деяких вищих військових навчальних ...
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016 (Інноваційна педагогіка. – 2020. – Вип. 20, т. 3. – С. 90-92, 2020)
  У статті висвітлюється значення сформованості лідерської компетентності у курсантів як майбутніх офіцерів поліції для ефективного виконання службових обов’язків. Розкривається поняття «лідерська компетентність» офіцерів ...
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016 (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені П. М. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. – Вип. 70. – С. 244-247, 2019)
  Стаття присвячена актуальній проблемі формування у осіб, які проходять підготовку як майбутні офіцери запасу за військово-обліковими спеціальностями, професійно значущої якості особистості – професійної надійності в ...
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016 (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені П. М. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. – Вип. 68. – С. 220-223, 2019)
  Статтю присвячено актуальній проблемі формування комунікативної та конфліктологічної компетентностей як складників загальної професійної компетентності викладача закладу вищої освіти МВС України. Визначено поняття “комунікативна ...
 • Мітрошкіна, О. В.; Mitroshkina, О. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9433-2836 (Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – 2018. - Вип. 2. - С. 133-146, 2018)
  Висвітлено результати дослідження ресурсності та життєздатності особистості в контексті психологічної готовності до змін працівників Державної кримінально-виконавчої служби України. Обґрунтовано актуальність вивчення цього ...
 • Черкашин, А. І.; Cherkashyn, A. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4929-6706 (Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – 2013. - Вип. 2. - С. 312-320, 2013)
  Здійснено аналіз психологічних досліджень професійно важливих якостей працівників органів внутрішніх справ у наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених. Визначено, що основними групами професійно важливих якостей ...
 • Теслик, Н. М.; Teslyk, N. M. (Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – 2012. – Вип. 2(2). - С. 250-259, 2012)
  Висвітлено результати психологічного дослідження впливу особистісних властивостей на ставлення до права курсантів вищого навчального закладу МВС.
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – 2018. - Вип. 2. - С. 122-132, 2018)
  Подано результати вивчення типів міжособистісного спілкування й особливостей розвитку комунікативних здібностей слідчих на різних етапах професійного розвитку: професійна адаптація, оволодіння професійною діяльністю, ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134; Кобикова, Ю. В.; Kobykova, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1268-8397; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006; Форотинська, О. В.; Forotynska, O. V.; Чепіга, Л. П.; Chepiga, L. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2519-5698; Штриголь, Д. В.; Shtrygol, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7346-2677 (Київ, 2015. - 148 с., 2015)
  Навчальний посібник підготовлено з метою висвітлення ключових аспектів гедеру у професійній діяльності співробітників органів внутрішніх справ та сприяння впровадженнюкомплексного гендерного підходу у процесі викладання ...
 • Герасименко, О. А.; Herasymenko, O. A. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 257-260, 2020)
  Наполягається, що ідентичність відноситься до сфери самосвідомості особистості і являє собою узагальнення людських реакцій на думку про неї оточуючих. Показано, що внутрішньою, динамічною структурою, яка самоутворюється, ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 251-254, 2020)
  Наведені узагальнені дані щодо особливостей пізнавальної діяльності, поведінки та властивостей особистості курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ з різним рівнем соціального інтелекту.
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 241-245, 2020)
  Проаналізовано результати емпіричного дослідження гендерних особливостей використання стратегій і моделей копінг-поведінки у першокурсників закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання під час табірних зборів.
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Вісник Національного університету оборони України. - 2019. - № 3 (53). - С. 61-69, 2019)
  Подано результати емпіричного дослідження гендерних особливостей використання стратегій і моделей копінг-поведінки у першокурсників закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання під час табірних зборів. Діагностовано, ...
 • Shvets, D. V.; Швець, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Yevdokimova, O. O.; Євдокімова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Okhrimenko, I.; Пономаренко, Я. С.; Ponomarenko, Ya. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016; Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344; Okhrimenko, S.; Prontenko, K. (Postmodern Openings. – 2020. – Vol. 11, Issue 1, Supl. 1. – P. 200-217, 2020)
  Увага приділяється вивченню психологічних переживань, пов’язаних з майбутнім патрульної поліції в Україні, значна частина яких не мала попереднього досвіду правоохоронної діяльності. Мета дослідження - вивчити різні типи ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Соціально-психологічне забезпечення діяльності сил безпеки та оборони України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 17 квітня 2020 р.) / МВС України, Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2020. – С. 125-128, 2020-04)
  Розглядаються питання кризи психічного розвитку, її значення для процесу розвитку і становлення особистості. The questions of the crisis of mental development, its impact on the process of development and formation of ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.) / МВС України; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – С. 191-194, 2020-03)
  Розглядаються питання екстремальних умов діяльності співробітників поліції та вплив цих умов діяльності на їх психічне здоров’я. Розглядається поняття стресу, копінгу, копінг-стратегії та копінг-поведінки, а також особливість ...
 • Моргун, О. С.; Morgun, O. S. (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 198 - 202., 2009)
  Проаналізовано сучасний стан проблеми інновацій, різноманітні підходи до розуміння психологічної сутності інновацій. Вказано на необхідність вивчення проблеми інновацій у професійній діяльності співробітників правоохоронних ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 42-44., 2019)
  Розкриваються деякі психологічні аспекти булінгу, описуються його види, відмінності буллінгу від сварки.
 • Шахова, О. Г.; Shakhova, O. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7860-6972 (Харків: Контраст, 2019. – 116 с., 2019)
  Навчальний посібник висвітлює сучасні уявлення вітчизняних і зарубіжних психологів про характер і зміст процесу соціалізації, механізми формування соціальної поведінки особистості та соціальний розвиток особистості. Посібник ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196; Факультет № 6 (Харків : ХНУВС, 2019. – 70 с., 2019)
  Пропонований посібник має на меті підготувати майбутніх фахівців в галузі «Психологія» до застосування англійської мови у професійній та науковій сферах. Посібник містить аутентичні наукові статті зарубіжних психологів, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account