Samoarkhivatsiia

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Актуальные вопросы современной науки : материалы междунар. науч.-практ. онлайн-конф. (г. Караганда, 24 окт. 2020 г.). — Караганда, 2020. - С. 33-35, 2020)
  Наведено підходи ряду дослідників стосовно поділу правових стимулів на позитивні і негативні. Проводиться порівняння між правовими обмеженнями і стимулами у праві. Наводяться критерії, що відокремлюють правові стимули від ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020. - С. 274-276, 2020)
  У науковому дослідженні зазначається, що право на свободу мирних зібрань та право на свободу об'єднань - це основний елемент політичного та соціального життя будь-якої країни. Проведено аналіз вітчизняного та міжнародного ...
 • Нестеренко, О. В.; Nesterenko, O. V. (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Детально розглянута територіальна оборона з наукової позиції та її подальше відмежування від інших, суміжних правових категорій та явищ. Територіальна оборона є правовою категорією, дію якої обмежено певною місцевістю, ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Зазначено, що метою контролю за діяльністю правоохоронних органів є забезпечення: реалізації в діяльності правоохоронних органів основних принципів та вимог правоохоронної політики держави; неухильного дотримання дисципліни ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Зазначено, що забезпечення продуктивної зайнятості населення повинно стати сьогодні стратегічним завданням української влади. Для цього необхідним є проведення системної роботи із створення нових робочих місць з гідною ...
 • Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O. (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Зазначено, що форми реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави виявляються у адміністративній діяльності держави та її органів з метою забезпечення та захисту економічно важливих інтересів ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Зазначено, що юридична відповідальність відноситься до числа правових явищ, що забезпечують захист прав і свобод людини і громадянина у приватно-правових та публічно-правових відносинах. Юридична відповідальність як відносно ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Зазначено, що перед Україною, постало важливе завдання – удосконалення організаційно-правового механізму діяльності органів публічної влади щодо раціонального використання, збереження та відновлення природних ресурсів як ...
 • Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020)
  Зазначено, що чинне законодавство наразі встановлює низку дієвих гарантій реалізації економічних, соціальних й інших конституційних прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні. Гарантії економічних і ...
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.). - С. 91-94, 2020)
  Розглянуто, що відвід (самовідвід), в залежності від виду судочинства, може стосуватись судді (суду), секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста та перекладача, а у кримінальному судочинстві – й прокурора, слідчого, ...
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.). - Харків: НДІ ППСН, 2020. - С. 89-91, 2020)
  Визначено, що предметом позову щодо оскарження дій чи бездіяльності Державної міграційної служби України з приводу порушення строків може бути або порушення строку розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію, або ...
 • Бурлака, Я. А.; Burlaka, Ya. A. (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.). - Харків: НДІ ППСН, 2020. - С. 132-134, 2020)
  Зазначено, що на сьогодні необхідно змінювати концепцію кримінальної процесуальної діяльності слідчого. Слідчий повинен бути центральною і головною фігурою досудового розслідування, який відповідає за всебічність, повноту ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.). - Харків: НДІ ППСН, 2020. - С. 78-81, 2020)
  З’ясована сутність державного регулювання галузі авіаційного транспорту як системної категорії, визначено характерні ознаки та надана характеристика складових елементів системи такого регулювання. Выяснена сущность ...
 • Краснова, Н. В.; Сорокіна, Г. М. (Scientific achievements of modern society // The 9th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (April 28-30, 2020), 2020-04-28)
  У статті розглядаються можливості використання веб-квест технологій для розвитку компетентності в сфері самостійної пізнавальної діяльності, заснованої на засвоєнні способів придбання знань, умінь з різних джерел. Дана ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; https://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (Мовна освіта як чинник підготовки сучасних фахівців: лінгвістичний та методологічний аспекти: тези доповідей Міжвузівського науково-методичного семінару,–2020. – С.71-72., 2020)
  Розглядаються різні види інтерактивних методів навчання студентів на заняттях з іноземної мови. Рассматриваются разные виды интерактивных методов обучения студентов на занятиях по иностранным языкам. Different kinds of ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; https://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару "Актуальні проблеми викладання іноземних мов у навчальних закладах".– 2020.– С. 131– 135., 2020)
  Схарактеризовано особливості та види діалогічного мовлення. Розкрито методи формування професійного діалогічного мовлення студентів. The peculiarities and types of dialogue speech are covered. Methods of formation of ...
 • Юшкевич, О. Г.;; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Адміністративне право України. Загальна частина у схемах: навч. посіб. - Харків: ХНУВС, 2019. - С., 2019-12)
  Надано загальну характеристику адміністративного судочинства України. Визначено юрисдикцію адміністративних судів. The general characteristic of administrative proceedings of Ukraine is given. The jurisdiction ...
 • Шкурат, О.; Гарцунова, Л. (Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології Випуск 10. Частина ІI, 2020)
  На даний момент дуже гостро стоїть питання вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей, адже насамперед студенти зацікавлені у вивченні профільних предметів, іноземна ж мова для них є другорядною дисципліною. ...
 • Сергієнко, Т. М.; Самойлова, Ю. І.; Денисюк, Ю. І. (Інноваційна педагогіка. – 2020. – Вип. 22, т. 2. – С. 153-156, 2020)
  Стаття присвячена дослідженню поняття толерантності з огляду на умови сьогодення, та доповненню цього поняття новим соціально-педагогічним змістом з огляду на можливість його використання при вирішенні конфліктних ...
 • Robul, Yu.; Deineha, O.; Prokopenko, M.; Novikova, N.; Lukianykhina, O.; Baistriuchenko, N. (INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 02, FEBRUARY 2020, 2020)
  An independent and informed buyer, for the most part, no longer responds to attempts to sell him something ―on the forehead‖. The paradigm of ―cold‖ sales and the constant search for new customers does not compete with ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds