Samoarkhivatsiia

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Економічна та інформаційна безпека: актуальні питання та інновації : матеріали Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4 листоп. 2021 р.) / МВС України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Каф. економ. та інформ. безпеки . – Дніпро, 2021. – С. 165-167, 2021)
  Розглядаються деякі проблеми щодо вирішення завдань покладених на системи відеоспостереження, пов'язані зі збільшенням вимог до показників обсягів та швидкості обробки інформації.
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Polish interdisciplinary scientific review. - 2021. - № 1 (01). - рр. 84-90., 2021)
  У статті досліджується сутність мови права, а також визначається роль юридичної термінології як необхідного елемента належного функціонування мови права. Зазначається, що сила мови має особливе значення для законодавства, ...
 • Pochuieva, В.В.; ; Левашов, О. С.; ORCID https://orcid.org/0000-0002-9564-7944; Дягілєва, Л.Д. (Polish Science Journal (issue 9 (42), 2021) ‒ Warsaw, Poland: Sp. z o. o. "iScience", 2021. – 239 p. – P. 146-151, 2021)
  У статті представлена можливість створення лінгвістичної лабораторії у спеціалізованих навчальних закладах вищої освіти. Автори визначили дидактичні шляхи та перспективи навчання іноземних мов майбутніх фахівців у такій ...
 • Почуєва, В.В.; (International scientific innovations in human life. Proceedings of V International Scientific and Practical Conference. Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2021. – 894 p. – P. 448-452, 2021)
  У статті розглядається проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів шляхом використання проектної технології, що передбачає як посилення практичної спрямованості освіти, так і ...
 • Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-5942; Червоний, П.Д.; Chervonyi, Р. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Матеріали VІІ всеукр. наук. практ. конф. (м. Харків, 29 лист. 2021 року). Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2021. 322 с. C. 175-178, 2021)
  У статті розглянуто шляхи зниження психологічних ризиків, що негативно впливають на психологічне здоров’я у майбутніх поліцейських у ході службової діяльності в екстремальних умовах. Однією із причин плинності поліцейських ...
 • Braslavska, O.; Rozhi, I.; Novhorodska, Yu.; Skrypnyk, N.; Pochuieva, V.; (AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research (11/01-XYII.) – Magnanimitas. – ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (Online) – Czech Republic, 2021. – 206 p. – P. 139-142, 2021)
  The article aims to consider the requirements for the IT competence of the future teacher. The study analyzes the connection between the general user, general pedagogical, and subject-pedagogical components of IT competence ...
 • Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7089-9360; Коршенко, А. Є.; Korshenko, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8479-1791; Дягілєва, Л. Д.; Diahilieva, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5662-8185 (Polish science jornal. - Warsaw, 2021. - Issue 11(44) . - P. 146-152, 2021)
  У статті розглядається використання на заняттях з іноземної мови кейс-технологій з метою навчання здобувачів вищої освіти іншомовному спілкуванню. Аналізуються погляди науковців стосовно впливу методу кейсів на ...
 • Rusanova, Liubov I.; Sazanova, Larysa S. (INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE Proceedings of V International Scientific and Practical Conference Manchester, United Kingdom 17-19 November 2021 Manchester, United Kingdom 2021 P. 316-322, 2021-11-17)
  Стаття присвячена використанню Інтернет-технологій, які вважаються ідеальним засобом у навчанні іноземних мов у сучасному суспільстві. Визначено функціональний та орієнтований на студента підходи до знань. Підкреслено роль ...
 • Юшкевич, Олена Геннадіївна; Iushkevich, Olena; ORCID, http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Громадська організація «МАРТ». - Чернігів: ГО «МАРТ», 2021. - С. 55-64, 118-127., 2021)
  Видання включає практичні рекомендації, що розроблені з урахуванням міжнародних стандартів у сфері прав дитини, зокрема правосуддя, дружнього до дитини, та спрямовані на посилення захисту прав і свобод дитини, яка перебуває ...
 • Юшкевич, Олена Геннадіївна; Iushkevich, Olena; ORCID, http://orcid.org/0000-0003-0024-6070; Юшкевич, Елена Геннадьевна (Конституция Республики Казахстан как гарант правового государства: становление и анализ пройденного пути: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной Дню Конституции Республики Казахстан. – Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2021. –С. 172-176., 2021)
  Здійснено загальний огляд законодавчих засад булінгу в Україні. Проаналізовано відмінності булінгу від конфлікту. Наведено статистичні данні щодо випадків та причин булінгу в Україні. A general overview of the legal ...
 • Юшкевич, Олена Геннадіївна; Iushkevich, Olena; ORCID, http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. В. Сокуренка; [О. В. Брусакова, І. В. Панова, Д. В. Швець та ін.]. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 12-30., 2021)
  Розглянуто поняття адміністративного судочинства, завдання адміністративного судочинства, предмет адміністративного судочинства, метод адміністративного судочинства, принципи адміністративного судочинства, зв'язок ...
 • Юшкевич, Олена Геннадіївна; Iushkevich, Olena; ORCID, http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Приватно-правові та публічно-правові відносини: проблеми теорії та практики: матеріали Міжнародної конференції (в авторській редакції) (м. Маріуполь, 24 вересня 2021 року). Маріуполь, ДонДУВС. 2021. 295 с., 2021)
  Здійснено загальний огляд положень Женевської декларації прав дитини 1924 року. Проаналізовано особливості Женевської декларації прав дитини 1924 року. Зокрема, у тексті Декларації використовується термін «потреби»; основні ...
 • Гуртова, К. М.; ; (// Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, 2021-05-14)
  Проблема зловживання правом залишається однією з найбільш дискусійних у сучасній правовій доктрині, що потребує негайного вирішення, бо недобросовісна реалізація права компетентними суб’єктами заподіює шкоду суспільним ...
 • Кацалап, Людмила Сергіївна (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), Д. В. Швець (заст. голови), О. М. Бандурка та ін. ; упоряд. В. А. Греченко ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021, 2021-03)
  Тези доповіді присвячено висвітленню проблем реформування сучасного адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги та пошуку шляхів вирішення таких проблем.
 • Медяник, Д. О.; Medianyk, D. O. (Сучасна наука і правоохоронна діяльність : тези доп. учасників XXVIII наук.-практ. конф. курсантів та студентів (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 306-307, 2021)
  Чесне здобуття якісної освіти є ключем до успіху нашої країни, а молодь готова висловлюючи власну думку, здобуваючи якісну освіту та будуючи кар’єру, покладаючись на власні сили та здобуті знання.
 • Горошко, М. О.; Horoshko, M. O. (Сучасна наука і правоохоронна діяльність : тези доп. учасників XXVIII наук.-практ. конф. курсантів та студентів (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 142-144, 2021)
  Законодавче регулювання азартних ігор у казино, на ігрових автоматах, комп'ютерних симуляторах на території Україні дозволить легально та прозоро поповнювати місцеві та державний бюджет за допомогою введення в експлуатацію ...
 • Степанова, О. Р.; Stepanova, O. R. (Сучасна наука і правоохоронна діяльність : тези доп. учасників XXVIII наук.-практ. конф. курсантів та студентів (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 293-294, 2021)
  Медіація як позасудова, приватна та конфіденційна процедура допомогає конфліктуючим сторонам уникнути втрати часу у судових розглядах та додаткових матеріальних витрат.
 • Малінчук, А. О.; Malinchuk, A. O. (Сучасна наука і правоохоронна діяльність : тези доп. учасників XXVIII наук.-практ. конф. курсантів та студентів (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 153-154, 2021)
  Декларування посадовців забезпечує прозорий нагляд їх діяльності з боку суспільства та дозволяє своєчасно виявити правопорушників органами фінансового контролю.
 • Луценко, Ю. І.; Lutsenko, Yu. I.; Гуртова, K. M.; Hurtova, K. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7788-5132 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 229-232, 2021)
  Дотримання природних прав людини у поліцейській діяльності є невід’ємним обов’язком правоохоронних органів при виконані функцій держави.
 • Гуртова, К. М.; Hurtova, K. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7788-5132; Касьяненко, В. Д.; Kasianenko, V. D. (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 385-387, 2021)
  Легалізація канабісу з медичною метою забезпечить ефективне лікування тяжкохворих пацієнтів, та приєднає нас до країн світу, які успішно використовують цю медичну практику.

View more