Samoarkhivatsiia vchenykh KhNUVS

 

Recent Submissions

 • ; ; (Конституция Республики Казахстан как гарант правового государства: становление и анализ пройденного пути : материалы международной научно-практической конференции, посвященной Дню Конституции Республики Казахстан (г. Караганда, 27 авг. 2021 г.). - Караганда, 2021. - С. 116-119., 2021)
  У дослідженні визначається місце і роль Конституційного суду у державі. Акцентується увага на особливостях, юридичній силі актів Конституційного суду та їх місця в системі правових актів держави. The study determines ...
 • ; ; (ScienceRise: Juridical Science. - 2021. - № 3 (17). С. 4–8., 2021)
  Досліджується питання стосовно особливостей використання юридичної термінології у країнах Європейського Союзу. Наголошується, що реформування вітчизняного законодавства і наближення його до світових стандартів потребує ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 («ХАБАРШЫ - ВЕСТНИК». - 2021. - №3 (73). - С. 106-110., 2021)
  The scientific article analyzes the essence of legal terminology and the features of its formation. The author focuses on the fact that a well-developed conceptual and categorical apparatus is a necessary element of quality ...
 • Краснова, Н. В.; ; ; Сорокіна, Г. М.; ; ; Бабак, Г. С.; ; (Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук»: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», 2021-07)
  Анотація. У статті розглянуто поняття і особливості дидактичного сенкану як метода навчання та оцінювання, а також виявлено переваги його використання на заняттях з іноземної мови. Наголошено на необхідності застосування ...
 • Гончарова, В. О.; Goncharova, V. A.; Гончарова, В. А.; https://orcid.org/0000-0001-7103-9728 (Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 916-919., 2020-05-12)
  Опанувати технократизм можливо лише за умови підтримання рівноваги між техносом та гуманізмом за допомогою в якості баласту ціннісної раціональності, включаючи духовно-культурні цінності як імператив розвитку людського ...
 • Гончарова, В. О.; Goncharova, V. A.; Гончарова, В. А.; https://orcid.org/0000-0001-7103-9728 (Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: тези доп. Міжнар. наук. інтернет-конф.: вип.48 (м. Тернопіль, 12 травня 2020 р.) / – Тернопіль, 2020. С. 101-102., 2020-05-12)
  Саме духовно та культурні цінності вирішують долю не тільки особистості, а й суспільства в цілому. Небезпечним є світ, в якому не залишилося ніяких цінностей. It is spiritual and cultural values that decide the fate of ...
 • Кундеус, В. Г.; Kundeus, V. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2430-5437 (International scientific and practical conference «Legal sciences: research and European innovations» : conference proceedings, April 23–24, 2021. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. 320 pages. С. 193-196., 2021-04-24)
  Дослідження нормативних характеристик актів незаконного втручання дозволяє стверджувати, що до них належать суспільно небезпечні, протиправні діяння, пов’язані з посяганням на нормальну діяльність цивільної авіації та ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021)
  Здійснено загальний огляд законодавчих засад визначення поняття «дитина» в українському законодавстві. A general overview of the legal basis for defining the concept of "child" in Ukrainian legislation. Осуществлено ...
 • Павленко, Н. В.; Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; https://orcid.org/0000-0001-7460-7380; Зленко, Н. М.; Zlenko, N.; ORCID ID: 0000-0003-2598-4336; Ярова, В. В.; Yarova, V.; ORCID ID: 0000-0002-1742-1886 (Економiка та держава: науково-практичний журнал. - 2020. -№10. - С. 56-62., 2020-10)
  Визначено тенденції зміни чисельності населення починаючи із середини минулого століття, а також проаналізовано фактори, які на неї вплинули. Визначено динаміку зміни вікового складу населення за 2017-2019, а також ...
 • Павленко, Н. В.; Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; https://orcid.org/0000-0001-7460-7380; Гуріна, І. О.; Гурина, И. О.; Gurina, I. O. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 316 с.- С. 285-286., 2020-11-27)
  Розглядається еволюція деонтологічних вимог до роботи поліцейських за час існування Національної поліції України Рассматривается эволюция деонтологических требований к работе полицейских за время существования Национальной ...
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; ГС «Глобальний центр взаємодії в кіберпросторі». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 71-72, 2021)
  Наводяться приклади систем забезпечення публічної безпеки з використанням відеоспостереження в розвинутих країнах світу. Визначаються тенденції розвитку систем безпеки в світі. Приводятся примеры систем обеспечения ...
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164 (Международный научный журнал "Интернаука". – 2016. – №5 т. 1, 2016)
  Розглядаються питання відеофіксації об'єкта з одночасним визначенням його координат методом геолокації. The questions video fixing object with simultaneous determination of its coordinates by geolocation. Рассматриваются ...
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (К. : ВПЦ "Київський університет" 2021.– С. 63-64, 2021)
  Проведений аналіз систем забезпечення громадської безпеки з використанням систем відеозапису та відеоспостереження в розвинутих країнах світу. Визначаються основні тенденції їх розвитку. Розглядається стан систем безпеки ...
 • Сиромятнікова, М.С.; Сиромятнікова, М.С. (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 244 с, 2021-04-28)
  Вивчено сутність та особливості юридичних гарантій при здійсненні податкового компромісу та податкової амністії.
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 299-300., 2021)
  У доповіді пропонується методика проведення профорієнтаційної роботи на всій території України. Обговорюється оптимальна кількість учасників що підключаються до zoom-каналу. Організація підготовчої роботи з директорами ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 244 с., С. 215-218., 2021)
  Розглянуто загальний порядок профілактичного обліку дітей підрозділами ювенальної превенції Національної поліції України. Зокрема, про взяття на профілактичний облік дитини та заведення обліково-профілактичної справи; ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Актуальні питання психологічного забезпечення діяльності Національної поліції та закладів вищої освіти МВС України [Текст] : матеріали ІІІ міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 29 квіт. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – 224 с., C. 171-174., 2021)
  Констатовано, що вивчаючи конкретного курсанта, необхідно враховувати індивідуальні особливості кожного, особливо його психічних процесів і станів. Встановлено, що розвиток особистості курсанта під час навчання у закладі ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Хабаршы - Вестник. 2021. № 1 (71). С. 101-106., 2021)
  Розглядається модель діяльності по формуванню довіри населення до правоохоронних органів в Казахстані, сконструйована в рамках наукового дослідження «Довіра населення як індикатор діяльності правоохоронних органів Республіки ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 26 лютого 2021 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2021. 756 с., С. 308-310., 2021)
  Констатовано, що на сьогодні почастішали випадки цькування у стосунках між неповнолітніми під час навчального процесу. Висвітлено поняття булінгу. Охарактеризовано види булінгу. Наведено конкретні приклади кваліфікації ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Сокуренко (голова), Д. В. Швець (заст. голови), О. М. Бандурка та ін. ; упоряд. В. А. Греченко] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 472 с., С. 370-372., 2021)
  Здійснено порівняльний аналіз карного правосуддя, що здійснюється сьогодні в України у більшості випадків при вчиненні неповнолітнім правопорушення, та відновного підходу, який впроваджується останні три роки. Констатовано, ...

View more