Samoarkhivatsiia vchenykh KhNUVS

 

Recent Submissions

 • Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041 (Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти та можливі шляхи їх вирішення : тези доп. Міжвуз. наук.-метод. семінару (м. Харків, 26 січ. 2021 р.). - Харків, 2021. - С. 73-75, 2021)
  Пандемія та локдаун в березні 2020 року - час, який став етапом на шляху набуття досвіду викладання іноземних мов в умовах дистанційного навчання. Вивчення іноземної мови дистанційно - нова реальність як для викладачів, ...
 • Кундеус, В. Г.; Kundeus, V. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2430-5437 (Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 158-160, 2020)
  Визначено поняття «працівник повітряного транспорту» у кримінальному правопорушенні, передбаченому статтею 280 КК України.
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 ()
  Окреслено правові аспекти застосування криптовалюти при екологічному краудфандингу (громадському фінансуванні).
 • Іванова, І. Л.; ; ; Коршенко, А. Є. (Тези доповідей Міжвузівського науково-методичного семінару «Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти та можливі шляхи їх вирішення» 26 січня 2021 року – Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2021. – с. 22-23., 2021)
  В статті йдеться про психолого-педагогічні механізми формування професійно значущих якостей правоохоронця. Зазначена необхідність володіння викладачем цілою низкою професійних та особистих компетентностей, які дозволять ...
 • Hohol, I. A; Kochyna, V. V. (Virtus: Scientific Journal. – 2020. – № 43 (April). – Р. 73-77, 2020)
  У статті визначено, що при здійсненні маркетингових комунікацій фахівці виконують наступні функції: інформативну, переконувальну, нагадувальну, формування іміджу підприємства та товару, заохочувальну, інтерактивну, ...
 • Гоголь, І. О.; Gogol, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9182-7932; Kochyna, V. V.; ; (Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузів. зб. наук. пр. молод. вчених Дрогобиц. дер ж. педагог. ун-ту імені Івана Франка. – Дрогобич: Видав. дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27, т. 1. – С. 280-285, 2020)
  У статті розглядається питання розвитку комунікативної компетентності майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки, розкривається сутність поняття «комунікативна компетентність» фахівця, визначаються компоненти, ...
 • Бабак, Г. С.; Babak, H. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3124-8212; Потєхін, Т. В.; Potiekhin, T. V. (Тези доповідей Міжуніверситетського науково-практичного семінару «Сучасна парадигма викладання іноземних мов у закладах вищої освіти» – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. C. 20-23, 2019)
  Під час поетичного перекладу необхідно передати складний інформаційний комплекс за допомогою якого,відбувається розмежування загальних закономірностей або принципів такої побудови і приватних, специфічних, типових для тієї ...
 • ; Бабак, Г. С.; Babak, H. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3124-8212 (Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 березня 2019 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. C. 18-20, 2019-03-27)
  Сьогодні для успішної роботи і професійної діяльності людини потребою є знання іноземної мови. Основною метою при вивченні іноземної мови майбутніх фахівців різних галузей - це створення умов та технологій навчання, ...
 • Бабак, Г. С.; Babak, H. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3124-8212; Білоусов, А. В.; Bilousov, A. V.; (Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали VIII міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (м. Київ, 11 вересня 2020 р.). Київ, 2020. C. 96-102, 2020)
  Однією з актуальних проблем сучасної методики навчання іноземної мови є орієнтація всього навчального процесу на активну самостійну роботу учнів. Лінгвокраїнознавчий аспект знаходить своє відображення в цілях та задачах ...
 • ; Bilousov, A.V.; Бабак, Г. С.; Babak, H. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3124-8212 (Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві». Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2020. C.10-11, 2020-04-23)
  На сьогодні інтернет відіграє важливу роль в житті сучасної людини. Для тих, хто вивчає іноземну мову інтернет дає унікальну можливість мову, користуватися автентичними текстами, слухати і спілкуватися з носіями мови. ...
 • ; Bilousov, A. V.; ; Бабак, Г. С.; Babak, H. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3124-8212 (The 10th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (June 17-19, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. C. 144-154, 2020)
  У статті розглянуто загальні поняття комп'ютерної лінгводидактики та її місце в методиці викладання іноземних мов в закладах вищої освіти МВС України. Обґрунтовано дидактичні та організаційно-педагогічні умови ...
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Колмик, О. О.; Kolmyk, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0401-9588 (International Science Group, - I Міжнародна наукова конференція з міждисциплінарних досліджень, - 2021, - Берлін, Німеччина, - С. 1050, 2021)
  Аналізуються дії цифрових злочинців, розглядаються деякі аспекти пошуку злочинців, робиться висновок про можливість їх ідентифікації. The actions of digital criminals are analyzed, some aspects of the search for criminals, ...
 • Бабак, Г. С.; Babak, H. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3124-8212; Краснова, Н. В.; Krasnova, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1986-9083 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020. - С. 72-73, 2020)
  Зі зміною та розвитком освітнього процесу, розробкою нових методик, викладачі отримують нові завдання у навчанні іноземної мови з метою втілення в освітній процес: розвивати мислення, пам'ять студентів та формувати ...
 • Орлова, О. О.; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9956-9082; Дягілєва, Л. Д.; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5662-8185 (Рolish science journal. ‒ ISSUE 7 (28). ‒ 2020. ‒ Warsaw: Sp. z o. o. "iScience". ‒ 2020. ‒ С. 97-104., 2020)
  Відповідно до концепції інноваційних технологій в статті представлені дидактичні умови їхнього впровадження в навчальний процес взо з метою викладання іноземних мов. According to the concept of innovative technologies, ...
 • Дягілєва, Л. Д.; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5662-8185; Орлова, О. О.; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9956-9082 (Рolish science journal. ‒ ISSUE 7 (28). ‒ 2020. ‒ Warsaw: Sp. z o. o. "iScience". ‒ 2020. ‒ P. 73-80., 2020)
  У статті аналізується сутність квест-технологій і квестів. Авторами розглядаються можливості організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців за допомогою впровадження квест-технології у професійну підготовку ...
 • Orlova, О. О.; ; ; Namestyuk, S. V.; ; Smolikevych, N. R.; ; Bytsko, N.; ; Zaitseva, K. I. (International Journal of Higher Education. ‒ 2020. ‒ Vol. 9., No. 7. ‒ P. 59-72, 2020)
  This article discusses the main tools and methods of teaching a professional foreign language. Theoretical and practical bases of the organization of the process of introduction and implementation of technologies in teaching ...
 • Nenko, Y.; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7868-0155; Sytnik, T.; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0264-7196; Orlova, O.; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9956-9082 (Revista Brasileira de Educação do Campo. Brazilian Journal of Rural Education (Web of Science). ‒ 2020., 2020)
  The article addresses the problem of development of the professional image of a foreign language teacher in Ukraine. The present study was contemplated to ascertain the attitude of university students in Ukraine towards ...
 • Коршенко, А. Є.; Korshenko, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8479-1791; Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7089-9360 (Мовна освіта як чинник підготовки сучасних фахівців: лінгвістичний та методологічний аспекти: Тези доповідей Міжвузівського науково-методичного семінару, м. Харків, 28 січ. 2020 р. – Харків, 2020 – С.22-25, 2020)
  В статті надано одну з класифікацій життєвих умінь. Показано як розвивати ці життєві вміння в аудиторії і поза її межами. Згадано про те, що виховна функція мови сприяє формуванню гармонійно розвиненої людини, а процес ...
 • Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7089-9360; Коршенко, А. Є.; Korshenko, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8479-1791 (Актуальные научные исследования в современном мире. - 2020. - Вып. 10 (66), ч. 5, 2020-10)
  У статті розглядається питання самостійної роботи курсантів як важливого компонента формування іншомовної комунікативної компетенції сучасних правоохоронців. Аналізуються точки зору науковців стосовно проблематики самостійної ...
 • Орлова, О. О.; Orlova, O. O.; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9956-9082 (Міжнародна науково-практична конференція «Шлях успіху і перспективи розвитку» (до 26 річниці до дня заснування ХНУВС): матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). – МВС України. – Харків. – Харків. нац. ун-т внутр. справ. – 2020. – С. 383-384., 2020)
  Розглянута концепція формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов шляхом запровадження певного комплексу організаційних, особистісних та педагогічних умов в сучасній освітній практиці з метою вдосконалення ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds