Browsing Samoarkhivatsiia vchenykh KhNUVS by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 ()
  Окреслено правові аспекти застосування криптовалюти при екологічному краудфандингу (громадському фінансуванні).
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Спеціальний випуск. – 2001. – № 2, 2001)
  Стаття присвячена питанню правової термінології в статті 124-1 КК України. Висвітлено вади цієї статті, показано шляхи подолання наявних недоліків.
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. – 2002. – № 2. – С. 112-121, 2002)
  Стаття присвячена питанню відмежування торгівлі людьми, як злочину певного виду, від інших суміжних злочинів, наприклад, найманства, проституції, задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, тощо. Автор демонструє, ...
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Вісник Луганського інституту внутрі­шніх справ МВС України. – 2002. – № 1, 2002)
  Стаття присвячена висвітленню такої ознаки вчинення злочину, передбаченого статтею 149 КК України, як обман. Автор показує важливість диференціації обманного вчинення торгівлі людьми і вчинення цього злочину без використання ...
 • Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2323-987X; ResearcherID: I-7765-2016 (Право і безпека. - 2004 - Т.3. - № 3. - С.143-147, 2004)
  Досліджена сутність нових форм позовного захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільному процесі України - позовів про захист інтересів невизначеного кола осіб, похідних (похідних) позовів, майнових ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Право і безпека. - 2004. - № 1, т. 3. - С. 21-25, 2004)
  Визначається місце і роль територіального самоврядування у системі публічної влади Республіки Польща; підкреслена недосконалість польської термінології з даного питання, а також неоднозначність підходів при визначенні ...
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Юридичний вісник України. – 2005. – № 4, 2005)
  Стаття присвячена нагальним питанням законодавчого викладу деяких видів покарання за певні злочини, передбачені КК України. Автор показує, що такі законодавчі підходи створюють справжні колізії як у розумінні санкцій деяких ...
 • Лизогуб, Я. Г. (Право України. – 2005. – № 4, 2005)
  Стаття присвячена декільком проблемним питанням статті 140 КК України. Автор обговорює текстуальний виклад норми, його кримінально-правову оцінку, а також покарання. Запропоновано варіанти поліпшення зазначеної норми для ...
 • Клімушин, П. С. (Державне будівництво. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. № 1, ч. 2., 2007)
  У статті проводиться аналіз широкого спектра програмних комплексів використовуваних на підприємствах України. Використовувані програмні комплекси мають істотні відмінності по числу розв'язуваних завдань, способам їхнього ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: матер. міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19-20 вересня 2008 р.). – Х.: ХНУВС, 2008. – С. 93-96., 2008)
  Досліджується питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на місцевому рівні. Наголошується, що забезпечення прав людини є завданням не тільки держави, але й місцевого ...
 • Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Серенок, А. О.; Serenok, A. O. (Теорія та практика державного управління. - 2008. - Вип. 4 (23). - С. 186-192, 2008)
  Стаття присвячена розгляду проблеми підвищення ефективності державного управління через вдосконалення організаційних, правових і технічних механізмів взаємодії інфраструктур суспільства в системі електронного уряду. The ...
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Право України. – 2008. – №10, 2008)
  Стаття присвячена деяким проблемним питанням законодавчого викладу кваліфікованого складу злочину, передбаченого статтею 146 КК України. Під кутом зору теорії кримінального права, а також з урахуванням порівняльного аналізу ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. – Харків-Луганськ : СтильІздат, 2008. – Вип. 10. – С. 376-384., 2008)
  У статті розглядаються залежність комунікативних здібностей курсових офіцерів від їх особистісних якостей. Особистісні якості курсових офіцерів впливають на виховну роботу з курсантами за допомогою спілкування. Запропоновано ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України. – Хмельницький : Національна академія Державної прикордоннної служби України імені Б. Хмельницького, 208. – 314 с., 2008)
  У статті пропонується здійснювати професійну підготовку курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами, а саме: у отриманні окремих знань з педагогіки та психології, підвищенні педагогічної, комунікативної та конфліктологічної ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – 2008. – Вип. 49. – С. 298-303, 2008)
  У статті досліджується професійне самовизначення керівників навчальних курсів щодо виховної роботи з курсантами, яке можливе під впливом зовнішніх чинників або допомоги. При одержанні допомоги або проходження спеціальної ...
 • Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798 (Вісник прокуратури України. – 2008. – №10, 2008)
  Стаття присвячена юридичному аналізу правової норми про відповідальність за захоплення заручників. Автор акцентував особливу увагу на основний склад зазначеного злочину, показавши наявні законодавчы вади і шляхи їх усунення.
 • Клімушин, П. С. (Актуальні проблеми державного управління. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. № 1 (35). С. 134–142., 2009)
  Проаналізовано широкий спектр програмних комплексів, що використовуються в державних установах України. Запропоновано систему вдосконалення інформаційної підготовки магістрів державного управління і публічного ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2009. – № 1(5). – С. 36-39., 2009)
  У статті розглядається динаміка компетенції місцевого самоврядування в Україні за роки незалежності. Робиться висновок про те, що розширення компетенції та поява дедалі більшої кількості повноважень правоохоронного характеру ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 872. Серія: Право. - 2009. - Вип. 6. - С. 167-171, 2009)
  Статтю присвячено проблемі визначення сутності права Європейського Союзу як правового феномена сучасної Європи, для якої характерний специфічний правопорядок і правова система, що склалася на межі міжнародного й національного ...
 • Велика, Є. С.; Velyka, Ye.S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Від громадянського суспільства – до правової держави : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. - С. 14-16., 2009)
  Розглянуто становлення інституту кровної помсти у праві держав Стародавнього світу. Рассмотрено становление института кровной мести в праве государств Древнего мира. The formation of the institution of blood feud in the ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account