KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045)

 

Recent Submissions

 • Колісніченко, В. В.; Kolisnichenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4896-7889 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 4. - С. 264-267, 2017)
  Надано характеристику окремих компонентів професійної готовності працівників поліції до роботи з підлітками «групи ризику», зокрема психологічного та самооцінного. Наголошено, що компонент самооцінки професійної готовності ...
 • Петленко, О. В.; Petlenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2005-9600; Гнідко, Н. В.; Hnidko, N. V. (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 176-181, 2021)
  Розглянуто особливості доведення інформації з боку психологів батькам, діти яких мають резидуально-органічну церебральну недостатність центральної нервової системи, з метою підвищення психологічної компетентності батьків ...
 • Платковська, О. В.; Platkovska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0011-9290 (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 122-129, 2021)
  Розглянуто внутрішньоособистісні та міжособистісні конфлікти, суб’єктами яких виступають працівники поліції. Наведено психологічні та моральні передумови попередження конфліктів за участю працівників поліції. Досліджено ...
 • Романенко, Є. С.; Romanenko, Ye. S. (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 79-84, 2021)
  Проведено теоретичний аналіз професійної компетентності працівників правоохоронних органів і надано визначення поняття професійної компетентності працівника поліції підрозділу тактико-оперативного реагування Національної ...
 • Бойко-Бузиль, Ю. Ю.; Boiko-Buzyl, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1715-4327 (Право і безпека – 2021. – №2 (81). – С.50-59, 2021)
  Розглянуто проблему професійного й особистісного становлення управлінської ланки сектора безпеки та оборони України. У порівняльному аналізі з працівниками, які не виконують управлінських функцій, подано результати ...
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736; Твердохлєбова, Н. Є.; Tverdokhliebova, N. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3139-4308 (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 109-116, 2021)
  Презентовано результати аналізу зарубіжних і вітчизняних підходів до трактування, функцій та класифікації квест-технологій. Зазначено, що з метою створення належних умов для формування професійної компетентності майбутніх ...
 • Федоров, В. В.; Fedorov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8233-5554; Піскунова, О. Б.; Piskunova, O. B.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7221-4855 (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 67-71, 2021)
  Розглянуто перспективи впровадження методик і технік практичної стрільби в систему спеціальної підготовки поліцейських. Окреслено низку факторів, які впливають на ефективність і результативність вогневого контакту. ...
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Теорія і практика сучасної психології. - 2019. - № 1, т. 1. - С. 188-193, 2019)
  У статті представлено результати дослідження особливостей діяльнісного компонента змістовних характеристик професіогенезу працівників слідчих підрозділів на різних етапах професійного розвитку: професійної адаптації, ...
 • Gazniuk, L.; Dyachenko, Ya.; Kovalenko, Ju.; Semenova, Yu.; Fedorenko, O. I.; Федоренко, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524, / (Man. Society. Communication: International scientific and practical conference (Veliky Novgorod, 23-24 April 2020) / European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. - Veliky Novgorod, 2021. - Vol. 108. - P. 618-623, 2021)
  У статті показано, що сучасне медіасередовище є якісно новий етап трансформації медіасреди, оскільки відбувається не тільки інтенсифікація рівня розвитку науки і технологій, нових структур суспільного життя і способів ...
 • Кущенко, В. О.; Kushchenko, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5859-5906; Водолазський, Я. О.; Vodolazskyi, Ya. O. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 153-156, 2021)
  В роботі розглянуто вплив екстремальних ситуацій на боєготовність працівників Національної поліції. Класифіковані чинники екстремальних ситуацій, які впливають на поліцейських. Розглянуті адаптаційні здібності поліцейських ...
 • Fedorenko, O. I.; Федоренко, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Dotsenko, V. V.; Доценко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793; Petruk, O.; Bedan, V.; Vikhtiuk, A.; Kudermina, O.; Izbash, S. (Systematic Reviews in Pharmacy. – 2021. – Vol. 12, Issue 1 (January). – P. 326-333, 2021)
  У статті представлені результати дослідження характеристик професійної мотивації працівників охорони та оборони та виявлено взаємозв'язок між мотивацією та індивідуально-психологічними якостями та ставленням людей до різних ...
 • Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Радченко, К.; Radchenko, K. (Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. – 2020. – № 3. – С. 213-226, 2020)
  Стаття присвячена проблемі формування професійної компетентності у майбутніх юристів військових підрозділів. Розглянуто і визначено особливості побудови освітнього процесу задля формування у майбутніх військових юристів ...
 • Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Петрук, О. В.; Petruk, O. V. (European scientific discussions : proceedings of VI international scientific and practical conference (Rome, Italy, 25-27 April 2021) / Potere della ragione Editore. – Rome, 2021. – P. 292-295, 2021)
  Обґрунтовано доцільність використання комунікативного тренінгу для формування професійної культури майбутніх фахівців з військової юстиції.
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736; Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524 (Актуальні проблеми досудового розслідування та судового розгляду злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, шляхи їх вирішення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 черв. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 198-201, 2020)
  Розглянуто психологічну складову проведення допиту (опитування) дитини.
 • Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524 (Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2019. – Вип. 4, 2019)
  У статті висвітлено проблему підвищення рівня професійної культури працівників правоохоронних органів. Проведено огляд наукових досліджень та проаналізовано специфічні особливості діяльності фахівців правоохоронних органів.
 • Fedorenko, O. I.; Федоренко, О. І.; ; Pletenytska, L.; Averina, K.; Honcharuk, V.; Danilevich, L. (Journal of Critical Reviews. – 2020. – Vol. 7, Issue 13. – P. 106-108, 2020)
  У статті представлений алгоритм застосування рейтингової системи оцінювання для ефективного впливу на активізацію пізнавальної діяльності студентів. Пропонується 100-бальний рейтинг оцінювання студентів, який враховує ...
 • Fedorenko, O. I.; Федоренко, О. І.; ; Dotsenko, V. V.; Доценко, В. В.; ; Okhrimenko, I.; Radchenko, K. A.; Gorbenko, D. (Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – 2020. – Vol. 11, Issue 2. – P. 124-146, 2020)
  У статті представлено дослідження особливостей и і механізмів психологічного захисту співробітників поліції на різних етапах професійної діяльності.
 • Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Мохорєва, О. М.; Mokhorieva, O. M. (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 15 квіт. 2021 р.). — Харків: ХНУВС, 2021. – С. 67-69, 2021)
  Розглянуто психологічні механізми формування заздрісності та її детермінанти. Особливості заздрісності у суб’єктів з різним типом локусу контрою та взаємозв’язок суб’єктивних властивостей особистості з заздрісністю. ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 15 квіт. 2021 р.). — Харків: ХНУВС, 2021. – С. 221-224, 2021)
  У роботі емоційний інтелект розглянуто як здатність ідентифікувати власні емоції і емоції оточуючих та використовувати цю інформацію для прийняття рішень.
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016 (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 15 квіт. 2021 р.). — Харків: ХНУВС, 2021. – С. 127-130, 2021)
  Розкрито сутність понять «готовність», «професійна компетентність», «комунікативна компетентність»; визначено зв’язок між цими поняттями.

View more