KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045)

 

Recent Submissions

 • Сашуріна, О. Ю.; Sashurina, O. Yu.; Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O. (Science and Education = Наука і Освіта. – 2021. – № 3. – С. 29-37, 2021)
  Досліджено психологічні ресурси правоохоронців на етапі фахової підготовки. Проаналізовано основні значущі події життя та ставлення до них правоохоронців на стадії навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами. ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Барко, В.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Бойко-Бузиль, Ю. Ю.; Boiko-Buzyl, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1715-4327 (Психологічний часопис = Psychological journal. – Kyiv - Paris, 2021. – № 7 (51), т. 7. – С. 7-15, 2021)
  Стаття висвітлює результати дослідження психологічних особливостей інтерперсональної взаємодії дільничних офіцерів Національної поліції України. Вивчення міжособистісної комунікації дільничних офіцерів поліції ґрунтується ...
 • Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4392-6722; Мовчан, С. М.; Movchan, S. M. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 78-80, 2021)
  Досліджено психологічний аспект корупції. Виявлено причини психологічного характеру, які штовхають людину на злочинні корупційні дії.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств : зб. наук. пр. за матеріалами ХV Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті д-ра пед. наук, проф. Бізіна Віктора Петровича (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 12-14, 2021)
  В тезах доповіді зосереджено увагу на психологічних чинниках професійної реалізованості працівників Національної поліції України.
 • Bondarenko, V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0170-2616; Okhrimenko, I.; ; Tverdokhvalova, I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8431-0943; Mannapova, K. R.; Маннапова, К. Р.; ; Prontenko, K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0588-8753 (Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. – 2020. – Vol.12, Issue 3. – P. 246-267, 2020)
  Досліджено нормативні документи та наукову літературу, що висвітлює особливості навчання майбутніх офіцерів Національної поліції України. Проаналізовано діяльність працівників поліції, які мали справу з озброєними та ...
 • Бойчук, С. С.; Boichuk, S. S.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-2756-5330 (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 58-69, 2021)
  Проаналізовано феномен готовності до змін в умовах невизначеності у працях вітчизняних та закордонних учених. Визначено рівень життєздатності поліцейських-спецпризначенців. Встановлено взаємозв’язки між показниками ...
 • Pishchanska, V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8373-555X; Khlystun, O.; Хлистун, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1764-6559; Tiurina, V. O.; Тюріна, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; Tomashevska, M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1431-8434; Kvasetska, Ya.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4270-878X; Dobrovolska, R.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1414-8861 (Laplage em Revista (International). – 2021. – Vol.7, № 3 (Sept. - Dec.). – P. 324-329, 2021)
  Методологічною основою статті є основні ідеї системного підходу, системного мислення-діяльності, засновані на компетенціях та синергетиці, що дозволяють розглядати інноваційну компетенцію вчителя як професійного та цілісного ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні : тези доп. учасників наук.- практ. конф. (м. Харків, 17 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 41-43, 2021)
  Розглянуто проблему девіантних стосунків між твариною і людиною. Зазначено, що знання різних видів девіацій, які зустрічаються у тварин і методів їх діагностики та корекції дуже важливі для людей, професійна діяльність ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні : тези доп. учасників наук.- практ. конф. (м. Харків, 17 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 14-16, 2021)
  Акцентовано, що невід’ємною частиною підготовки майбутніх офіцері-кінологів є побудова внутрішньої самосвідомості здобувача освіти з метою формування в нього уяви щодо майбутньої професії та усвідомлення своєї ролі як у ...
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Юридична психологія. - 2020. - № 1(26). - С. 62-69, 2020)
  Досліджено питання удосконалення процесу підготовки та перепідготовки слідчих органів досудового розслідування Національної поліції України шляхом використання психологічних тренінгових технологій, а саме професійно-пс ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 22-24, 2021)
  У тезах доповіді розглянуто різні когнітивні стилі професійної діяльності поліцейських.
 • Mohilevskyi, L. V.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Sevruk, V. H.; Севрук, В. Г.; Pavlenko, S. O.; Павленко, С. О. (Science and Education = Наука і Освіта. – 2017. – № 11. – С. 120-132, 2017)
  У статті розкрито зміст і специфіку психологічної підготовки працівників оперативних підрозділів Національної поліції України, обумовлену роботою в оперативно-розшуковій сфері, що пов’язана з екстремальними умовами ...
 • Алексєєнко, Н. В.; Aleksieienko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1975-3745 (Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. – 2021. – Т. 32 (71), № 2. – С. 183-187, 2021)
  Стаття містить результати емпіричного вивчення взаємозв’язків психологічної готовності до інноваційної діяльності з факторами прийняття рішень у поліцейських чоловічої та жіночої статей. Надано теоретичний огляд результати ...
 • Khatsaiuk, O. V.; Хацаюк, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Medvid, M.; Maksymchuk, B.; Kurok, O.; Dziuba, P.; Дзюба, П.; Tyurina, V. O.; Тюріна, В. О.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2308-1977; Chervonyi, P. D.; Червоний, П. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732; Yevdokimova, O. O.; Євдокімова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Levko, M.; Demchenko, I.; Maliar, N.; Maliar, E.; Maksymchuk, I. (Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – 2021. – Vol. 13, Issue 2. – P. 457-475, 2021)
  Стаття має на меті сформулювати модель формування готовності майбутніх офіцерів до виконання поставлених завдань із застосуванням спеціальної фізичної підготовки у вищих військових навчальних закладах та проаналізувати ...
 • Колісніченко, В. В.; Kolisnichenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4896-7889 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 4. - С. 264-267, 2017)
  Надано характеристику окремих компонентів професійної готовності працівників поліції до роботи з підлітками «групи ризику», зокрема психологічного та самооцінного. Наголошено, що компонент самооцінки професійної готовності ...
 • Петленко, О. В.; Petlenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2005-9600; Гнідко, Н. В.; Hnidko, N. V. (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 176-181, 2021)
  Розглянуто особливості доведення інформації з боку психологів батькам, діти яких мають резидуально-органічну церебральну недостатність центральної нервової системи, з метою підвищення психологічної компетентності батьків ...
 • Платковська, О. В.; Platkovska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0011-9290 (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 122-129, 2021)
  Розглянуто внутрішньоособистісні та міжособистісні конфлікти, суб’єктами яких виступають працівники поліції. Наведено психологічні та моральні передумови попередження конфліктів за участю працівників поліції. Досліджено ...
 • Романенко, Є. С.; Romanenko, Ye. S. (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 79-84, 2021)
  Проведено теоретичний аналіз професійної компетентності працівників правоохоронних органів і надано визначення поняття професійної компетентності працівника поліції підрозділу тактико-оперативного реагування Національної ...
 • Бойко-Бузиль, Ю. Ю.; Boiko-Buzyl, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1715-4327 (Право і безпека – 2021. – №2 (81). – С.50-59, 2021)
  Розглянуто проблему професійного й особистісного становлення управлінської ланки сектора безпеки та оборони України. У порівняльному аналізі з працівниками, які не виконують управлінських функцій, подано результати ...
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736; Твердохлєбова, Н. Є.; Tverdokhliebova, N. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3139-4308 (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 109-116, 2021)
  Презентовано результати аналізу зарубіжних і вітчизняних підходів до трактування, функцій та класифікації квест-технологій. Зазначено, що з метою створення належних умов для формування професійної компетентності майбутніх ...

View more