KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045)

 

Recent Submissions

 • Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-594 (Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2013. - Вип. 14, ч. 2. - С. 201-208, 2013)
  У статті проаналізовано основні підходи щодо дослідження професійної ідентичності особистості в сучасній психології, розглянуто види і основні аспекти структури ідентичності, місце професійної ідентичності в загальній ...
 • Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-594 (Virtus: Scientific Journal. – 2018. – September (№ 26). – P. 60-63, 2018)
  У статті проаналізовано основні напрямки дослідження ідентичності в міждисциплінарних підходах – філософії, соціології та психології; розглянуто феномен ідентичності в межах різних напрямків: психоаналітичному, символічному ...
 • Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-594 (Теорія і практика сучасної психології. - 2019. - № 2, т. 2. - С. 29-32, 2019)
  Стаття містить теоретичний аналіз досліджень загальних характеристик спілкування та комунікативної компетенції. Розглядається процес комунікації та його складники, стратегії та види спілкування, а також окремо розглянуто ...
 • Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-594 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). –Харків, 2018. – С. 251-253, 2018)
  Розглядається актуальність дослідження проблем визначення, сутності, структури розвитку ідентичності особистості. Розглянуто вплив філософських та соціологічних досліджень на розвиток уявлень щодо ідентичності.
 • Логачев, М. Г.; Logachev, M. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2706-9521 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 231-234, 2014)
  Розглянуто феномен суїциду як форму девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ. Особливу увагу приділено аналізу професійних стрес-факторів, що безпосередньо впливають на аутоагресивну поведінку працівників ...
 • Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-5942; Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - № 3 (40). - С. 268-272, 2014)
  Стаття присвячена аналізу основних напрямків дослідження професійної ідентичності як інтегративного поняття. Розглядаються питання визначення поняття «професійна ідентичність» в межах різних підходів. Автором проводиться ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору : матеріали ІV наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2018 р.). – Харків : ХДАФК, 2018. – С. 77-80, 2018)
  Показано, що соціальний інтелект є ресурсом успішної професійної діяльності. Визначені основні психолого-педагогічні засади розвитку соціального інтелекту майбутнього фахівця у системі «людина-людина».
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Концептуальні засади використання психологічних знань в судовій діяльності : матеріали Всеукр. наук. –практ. конф. ( м. Чернівці, 31 трав. 2019 р.). – Чернівці, 2019. – С. 335-339, 2019)
 • Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735; Глухенька, В. О.; Hlukhenka, V. O. (Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони : матеріали регіон. круг. столу (м. Харків, 19 квіт. 2019 р.). – Харків: ФОП Бровін О.В., 2019. – Вип. 3. – С. 14-16, 2019)
  В даній праці висвітленні питання пов’язані з формуванням професійно важливих якостей майбутнього офіцера Національної поліції України. Розкрито поняття професійно важливих якостей, перелічені їх ознаки, наведені фактори, ...
 • Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) / . - Харків, 2019. - С. 226-229, 2019)
  Висвітленні питання, пов’язанні із вдосконаленням психофізичної підготовленості майбутніх офіцерів Національної поліції України, шляхом вивчення характеристик засобів відновлення після фізичного навантаження пов’язаного ...
 • Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735 (Збірник наукових праць "Педагогічні науки". – 2019. – № 86. – С .227-230, 2019)
  У праці висвітлено питання, пов’язанні з удосконаленням психофізичної підготовленості майбутніх офіцерів Національної поліції України, які проходять навчання у вищих закладах освіти зі специфічними умовами навчання, за ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 1058-1063, 2012)
  Розглянуто деякі структурні складові особистості молодіжного віку, яка має віктимний досвід. Віктимна особистість розглядається як складна цілісна, різнорівнева система, яка включає соціально-зумовлені якості, самооцінку, ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали ІI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 7 лют. 2019 р.). – Кривий Ріг, 2019. – С. 162-163, 2019)
  Описано результати дослідження з виявлення особливостей самооцінки співробітників поліції з досвідом роботи в правоохоронних органах і молодих співробітників поліції без досвіду.
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 72-79, 2018)
  Подано основні підходи щодо побудови концептуальної моделі професійної орієнтації населення стосовно вибору професії «слідчий». Розглянуто основні структурні елементи зазначеної моделі: мету, базові принципи, основні ...
 • Шломін, О. Ю.; Shlomin, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3682-6387 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 163-169, 2018)
  Розглянуто особливості загальної особистісної компетентності працівників поліції підрозділів превентивної діяльності на різних етапах професійного розвитку: курсанти першого курсу мають найнижчі рівні самоефективності та ...
 • Мітрошкіна, О. В.; Mitroshkina, О. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9433-2836 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 118-125, 2018)
  Наведено результати дослідження психологічної готовності до змін, психологічної життєздатності та взаємозв’язків між ними у працівників Державної кримінальновиконавчої служби України. Обґрунтовано актуальність вивчення ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 295-298, 2019)
  Одним із провідних завдань психологічної служби закладу вищої освіти є розробка психотехнологій, які дозволять розвивати адекватні проблемній ситуації копінг-стратегії поведінки курсантів через розуміння та визначення ...
 • Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776; Скляров, О. М.; Skliarov, O. M. (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 157-162, 2018)
  Представлено результати дослідження толерантності до невизначеності та долаючої поведінки засуджених чоловіків, які відбувають покарання першим і не першим строками. У групах досліджуваних виявлено окремі статистично ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 144-150, 2018)
  Презентовано результати вивчення здібностей соціального інтелекту курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання в різні роки (інтервал між дослідженнями – 15 років) і різних курсів навчання. У них ...
 • Маравська, К. І.; Maravska, K. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7103-4350 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 104-110, 2018)
  Розглянуто особливості професійних моральних якостей курсантів закладів вищої освіти МВС України різної статі та різних років навчання, а також умови їх формування. За допомогою опитувальника визначено рівні розвитку ...

View more