KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045)

 

Recent Submissions

 • Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0943-6735 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) / . - Харків, 2019. - С. 226-229, 2019)
  Висвітленні питання, пов’язанні із вдосконаленням психофізичної підготовленості майбутніх офіцерів Національної поліції України, шляхом вивчення характеристик засобів відновлення після фізичного навантаження пов’язаного ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 1058-1063, 2012)
  Розглянуто деякі структурні складові особистості молодіжного віку, яка має віктимний досвід. Віктимна особистість розглядається як складна цілісна, різнорівнева система, яка включає соціально-зумовлені якості, самооцінку, ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали ІI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 7 лют. 2019 р.). – Кривий Ріг, 2019. – С. 162-163, 2019)
  Описано результати дослідження з виявлення особливостей самооцінки співробітників поліції з досвідом роботи в правоохоронних органах і молодих співробітників поліції без досвіду.
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 72-79, 2018)
  Подано основні підходи щодо побудови концептуальної моделі професійної орієнтації населення стосовно вибору професії «слідчий». Розглянуто основні структурні елементи зазначеної моделі: мету, базові принципи, основні ...
 • Шломін, О. Ю.; Shlomin, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3682-6387 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 163-169, 2018)
  Розглянуто особливості загальної особистісної компетентності працівників поліції підрозділів превентивної діяльності на різних етапах професійного розвитку: курсанти першого курсу мають найнижчі рівні самоефективності та ...
 • Мітрошкіна, О. В.; Mitroshkina, О. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9433-2836 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 118-125, 2018)
  Наведено результати дослідження психологічної готовності до змін, психологічної життєздатності та взаємозв’язків між ними у працівників Державної кримінальновиконавчої служби України. Обґрунтовано актуальність вивчення ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 295-298, 2019)
  Одним із провідних завдань психологічної служби закладу вищої освіти є розробка психотехнологій, які дозволять розвивати адекватні проблемній ситуації копінг-стратегії поведінки курсантів через розуміння та визначення ...
 • Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776; Скляров, О. М.; Skliarov, O. M. (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 157-162, 2018)
  Представлено результати дослідження толерантності до невизначеності та долаючої поведінки засуджених чоловіків, які відбувають покарання першим і не першим строками. У групах досліджуваних виявлено окремі статистично ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 144-150, 2018)
  Презентовано результати вивчення здібностей соціального інтелекту курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання в різні роки (інтервал між дослідженнями – 15 років) і різних курсів навчання. У них ...
 • Маравська, К. І.; Maravska, K. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7103-4350 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 104-110, 2018)
  Розглянуто особливості професійних моральних якостей курсантів закладів вищої освіти МВС України різної статі та різних років навчання, а також умови їх формування. За допомогою опитувальника визначено рівні розвитку ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Бойко-Бузиль, Ю. Ю.; Boiko-Buzyl, Y. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1715-4327 (Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні: зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5 груд. 2013 р.). – Київ, 2013. – Ч. 1. – С. 65-66, 2013)
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - № 4 (41). - С. 135-139, 2014)
  У статті представлено структурну модель формування готовності майбутніх офіцерів органів внутрішніх справ до охорони і забезпечення громадського порядку, обґрунтовано орієнтовний, операційнозмістовий і діагностично-результативний ...
 • Твердохлєбова, Н. Є.; Tverdokhliebova, N. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3139-4308 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 132-138, 2018)
  Обґрунтовано необхідність розроблення і впровадження тренінгів у рамках психологічного супроводу особистісних трансформацій майбутніх правоохоронців для оптимізації їх професійно-особистісного розвитку в процесі професійної ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 85-90, 2018)
  Проаналізовано основні поняття психологічної складової поліцейського піклування щодо забезпечення публічної безпеки. Розглянуто складові цього поняття. Проаналізовано його розвиток, починаючи з термінів «громадський ...
 • Платковська, О. В.; Platkovska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0011-9290 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2018. – Вип. 2, т. 1. – С. 165-169, 2018)
  На підставі аналізу сучасної літератури визначено поняття психосоматичних розладів, їхні види та основні причин виникнення. Розглянуто вплив стресових ситуацій і стресу на психічні стани особистості. Проаналізовано існуючі ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 155-158, 2019)
  Проаналізовано зміст поняття «професійна надійність», проведено його порівняння з поняттям «функціональна надійність». Наведена основа для формування професійної надійності поліцейського.
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481; Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2018. – Вип. 60, т. 2. – С. 33-38, 2018)
  У статті розглянуто загальний зміст конфліктного простору працівників Національної поліції, деякі професійно-педагогічні аспекти конфліктологічної підготовки майбутніх поліцейських на етапі професійного навчання в умовах ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2018. – Вип. 1, т. 1. – С. 217 - 222, 2018)
  В статті узагальнені сучасні уявлення щодо функцій соціального інтелекту особистості. Показано, що найчастіше серед функцій соціального інтелекту виділяють пізнавальну, комунікативну, рефлексивну, адаптаційну та акумулятивну. ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (м. Харків, 13 квіт. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 284 – 287, 2018)
  Визначено основні напрямки вивчення здібностей соціального інтелекту студентів. Показані результати взаємозв'язку соціального інтелекту і особливостей особистості і спілкування студентів. Наведено дані про особливості ...
 • Kharchenko, S. V.; Харченко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. - 2018. - № 1 (8). - P. 35-40, 2018)
  Показані психологічні особливості учнів підліткового віку, студентів, дорослих з різним фахом в залежності від рівня соціального інтелекту. Наведені узагальнені дані щодо особливостей пізнавальної діяльності, поведінки та ...

View more