KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045) by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 14-16, 2018)
  Підкреслено, що формування певних характеристик у слідчих у процесі професійної підготовки, в тому числі формування здатності до інноваційної діяльності, мають особливу актуальність. Зазначені питання підлягають подальшому ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 42-44., 2019)
  Розкриваються деякі психологічні аспекти булінгу, описуються його види, відмінності буллінгу від сварки.
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2017: Тези I міжнар. наук.-практ. конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 21 берез. 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 122-125, 2017)
  В тезах розглянуто психолого-педагогічні аспекти конфліктологічної культури особистості в контексті розвитку особливостей її когнітивних процесів. Визначено роль та особливості образів конфліктної ситуації в цілісній системі ...
 • Маравська, К. І.; Maravska, K. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7103-4350 (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С. 204-210, 2017)
  Досліджено питання нормативності поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами навчання. Проаналізовано нормативно-правову документацію, що регламентує процес підготовки курсантів у ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2009. – № 1. – С. 573– 577, 2009)
  Розглянуто основні методи вивчення особистості, що вчиняє злочини в сфері паливно-енергетичного комплексу, зокрема, традиційні соціологічні методи вивчення особи злочинця: методи моделювання та експерименту, метод експертних ...
 • Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V. (Право і суспільство. – 2017. – № 2, ч. 2. – С. 135-139, 2017)
  В статті розглянуті та визначені основні небезпечні фактори та визначені основні екстремальні умови, що виникають під час виконання повноважень поліцейськими, а також їх вплив на забезпечення особистої безпеки поліцейського, ...
 • Маннапова, К. Р.; Mannapova, K. R. (Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. - 2012. - Вип. 44, ч. 1. - С. 143-150, 2012)
  У статті розглянута проблема особливостей поняття «життєздатність» та його компоненти. Особливість значення життєстійкості як функції збереження стабільності системи в структурі поняття «життєздатність». Проаналізовано ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.) / МВС України; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – С. 191-194, 2020-03)
  Розглядаються питання екстремальних умов діяльності співробітників поліції та вплив цих умов діяльності на їх психічне здоров’я. Розглядається поняття стресу, копінгу, копінг-стратегії та копінг-поведінки, а також особливість ...
 • Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524 (Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. - 2018. - Вип. 1 (20). - С. 87-93, 2018)
  Стаття присвячена проблемі професійної компетентності юристів. визначенню. На основі аналізу наукових праць, у статті розглянуто сутність поняття «професійна компетентність юриста» та її змістові компоненти. Професійну ...
 • Бекетова, Ю. Г.; Beketova, Yu. H.; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 298-300, 2012)
  Наведено результати дослідження комунікативної компетентності і комунікативних умінь у людей із різним рівнем суб’єктивного відчуття самотності.
 • Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Пономаренко, Я. С.; Ponomarenko, Ya. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016 (Право і безпека. – 2019. – № 2 (73). – С. 101-108, 2019)
  Подано результати емпіричного дослідження особливостей проявів емоційного інтелекту у працівників поліції з різним рівнем комунікативної толерантності на етапі первинної професійної підготовки. Для цього застосовано ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 131-135, 2017)
  В тезах розглянуті деякі професійно-педагогічні аспекти комунікативної підготовки працівників поліції «Служба 102». Визначені змістовні компоненти та психолого-педагогічні умови ефективної особистісної комунікації із ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481; Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2018. – Вип. 60, т. 2. – С. 33-38, 2018)
  У статті розглянуто загальний зміст конфліктного простору працівників Національної поліції, деякі професійно-педагогічні аспекти конфліктологічної підготовки майбутніх поліцейських на етапі професійного навчання в умовах ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Мова. Наука. Культура: Зб. наук. пр. (м. Харків, 10 черв. 2015 р.) / ХНТУСГ імені Петра Василенка. – Харків: Міськдрук, 2015. – С. 585-592, 2015)
  В статті зазначено, що цілеспрямована та систематизована організація конфліктологічної освіти майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах МВС в сучасних умовах розвитку України виступає необхідним та важливим компонентом ...
 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 72-79, 2018)
  Подано основні підходи щодо побудови концептуальної моделі професійної орієнтації населення стосовно вибору професії «слідчий». Розглянуто основні структурні елементи зазначеної моделі: мету, базові принципи, основні ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Актуальные проблемы психологии: сб. науч. тр. ин-та писхологии им. Г. С. Костюка НАПН Украины. – 2017. – Т. 6. – Вып. 13 – С. 188-197, 2017)
  У сучасному світі професійна діяльність співробітників правоохоронних органів протікає в екстремальних умовах і зазнає впливу різних стрес-факторів. Проблема психологічної адаптації працівників органів внутрішніх справ ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Вісник Національного університету оборони України. - 2019. - № 3 (53). - С. 61-69, 2019)
  Подано результати емпіричного дослідження гендерних особливостей використання стратегій і моделей копінг-поведінки у першокурсників закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання під час табірних зборів. Діагностовано, ...
 • Шевченко, О. В.; Shevchenko, O. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 247-255., 2015)
  У статті розглянуто особливості корекційної роботи з жінками-злочинницями, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Виділено етапи планування та проведення психокорекційних та психопрофілактичних заходів. ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Право і безпека. – 2018. – № 2 (69). – С. 29-35, 2018)
  Презентовано результати теоретичного аналізу сучасних напрямків, підходів, способів, методів і прийомів опанування стресом. На підставі аналізу різних наукових підходів систематизовано методи розвитку здатності опановувати ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2017. – № 5. – С. 161-166, 2017)
  В статье проанализированы особенности социального интеллекта и его взаимосвязей с особенностями поведения и личности курсантов - будущих офицеров полиции. Доказано, что высокий уровень социального интеллекта является ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account