KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045) by Issue Date

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Базыма, Б. А.; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Bazyma, B. A. (Влада і насильство : збірка наук. статей / за ред. Кривулі О.М. - Харків : Ун-т внутр. справ, 1997. - С. 133-146, 1997)
  Аналізується історія і сучасний стан психології агресивної поведінки. Розглядаються основні поняття і ознаки агресивної поведінки (АП), а також його форми – «інструментальна агресія» (ИА) і «ворожа агресія» (ВА) та умови ...
 • Базыма, Б. А.; Базима, Б. О.; Bazyma, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Кутько, И. И.; Bazyma, B. O. (Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 1997. - №1, Т. 97. - С. 24-28, 1997)
  Експериментальне дослідження валідності «Клінічного колірного тесту» М. Люшера для вивчення типів акцентуацій характеру за класифікацією А. Е. Личко. Запропоновано нові діагностичні індекси , а саме: «сума основного кольору» ...
 • Романенко, О. В.; Romanenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0011-9290 (Право і безпека. – 2005. – № 4/4. – С. 193-197, 2005)
  Розглядається проблема становлення поняття “соціальне уявлення” в теорії західної соціальної психології.
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Професіоналізм педагога. Європейський вибір України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.(м. Ялта, 21-23 верес. 2005 р.). - Ялта : РВВ КГУ, 2005, 2005)
  В статті розглядаються причини виникнення проблем у навчально-виховному процесі відомчих навчальних закладів МВС України та можливі шляхи їх подолання. Запропоновано формувати готовність та педагогічну компетентність у ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія: зб. ст. -Ялта : РВВ РВУЗ КГУ, 2006. - Вип. 9. Ч. 1. – С. 136-140, 2006)
  В статті розглядаються шляхи підготовки курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами з метою оптимізації виховної системи відомчих навчальних закладів МВС України. Запропоновано реалізувати андрагогічний підхід у ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 16-17 трав. 2006 р.). – Суми : ЗАТ «ІСА-Інтерпапір», 2006. – С. 283-290, 2006)
  В статті розглядається доцільність підготовки керівників учбових курсів до виховної роботи з курсантами у вищих навчальних закладах МВС України з метою формування фахівця як справжнього інтелігента, високоморальної, ...
 • Філіпенко, Н. Є.; Filipenko, N. Ye. (Форум права. - 2006. - № 1. – С.89-107, 2006)
  Розглянуто аспекти використання психологічних знань для забезпечення виконання завдань цивільного судочинства, профілактики адміністративних правопорушень, їх застосування в законотворчому процесі та оперативно-розшуковій ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка : зб. наук. пр. – Харків-Луганськ : СтильІздат, 2008. – Вип. 11. – С. 303-313, 2008)
  В статті розглядається залежність конфліктологічної компетентності курсових офіцерів від їх особистісних якостей. Доведено, що особистісні якості курсових офіцерів впливають на виховну роботу з курсантами через спілкування. ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Психологічні технології в екстремальних видах діяльності : матеріали IV міжнародної наук. – практ. конф. (Донецьк, 22-23 травня 2008 р.). – Донецьк : Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. А. Дидоренка, 2008. –C. 227-229, 2008)
  В статті наведено можливість практичного використання вправи «введення в стрес» у психологічному тренінзі «К-С-Б» в якості діагностики стресостійкості правоохоронців.
 • Моргун, О. С.; Morgun, O. S. (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 198 - 202., 2009)
  Проаналізовано сучасний стан проблеми інновацій, різноманітні підходи до розуміння психологічної сутності інновацій. Вказано на необхідність вивчення проблеми інновацій у професійній діяльності співробітників правоохоронних ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2009. – № 1. – С. 573– 577, 2009)
  Розглянуто основні методи вивчення особистості, що вчиняє злочини в сфері паливно-енергетичного комплексу, зокрема, традиційні соціологічні методи вивчення особи злочинця: методи моделювання та експерименту, метод експертних ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Психологічні технології в екстремальних видах діяльності: матеріали V міжнародної наук. - практ. конф. (Донецьк, 28-29 травня 2009 р.). – Донецьк : Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. А. Дидоренка, 2009. – С. 234-236, 2009)
  У статті запропонований тренінг, який дозволяє сформувати готовність у керівників навчальних курсів до виховної роботи з курсантами, розвинути комунікативну та конфліктологічну компетентність, здобути та вдосконалити ...
 • Єгупенко, В. В.; Yehupenko, V. V. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 237–241, 2009)
  Показано, що одним із елементів професійної кваліфікації слідчих виступає загальна обізнаність у питаннях психології та уміння використовувати їх на практиці. Підкреслено, що психологічна компетентність слідчого являє ...
 • Кравчук, І. А.; Kravchuk, I. A. (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 526–530, 2010)
  Щодо визначення основних правил проведення переговорів з терористами та визначення особистісних і професійних особливостей переговорщика надається новий альтернативний підхід щодо врегулювання протиріч, зокрема, що дозволяє ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 листоп. 2010 р.). – Харків : ХНУВС, 2010. – С. 85-86, 2010)
  У статті пропонується здійснювати діагностику організаторських якостей учасників за допомогою розташування осіб в тренінговому залі.
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип.28. – Ч.1. – С. 96-98, 2010)
  В статті аналізуються сучасні педагогічні підходи та технології формування конфліктологічної культури майбутніх правоохоронців у ВНЗ. Визначені психологічні та педагогічні чинники формування конфліктологічної ...
 • Платковська, О. В.; Platkovska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0011-9290 (Право і безпека. – 2010. – № 2 (34). – С. 237-242, 2010)
  Автором указано, що виявлення типових важких професійних ситуацій, з якими стикається працівник патрульно-постової служби, є необхідною для подальшої колекційної роботи психолога. Визначено, що усвідомлення механізмів ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: № 937: Серія: Психологія. - 2011. - Вип. 45. - С. 73-77, 2011)
  У статті представлені результати психологічного аналізу різних поглядів на поняття кризових станів особистості. Розкривається неоднозначність визначення і трактування психологічного феномену кризи. Умовно, всі кризи ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 9. – С. 89–96, 2011)
  У статті представлені результати дослідження психологічних особливостей переживання кризи середини життя у працівників міліції. Показано, що переживання вказаної кризи впливає на структуру ціннісно-орієнтаційної сфери ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. – 2011. – Т. 16, Вип. 7. - С. 61 – 69, 2011)
  У статті проаналізовано психологічний зміст кризи середини життя, визначено її основні ознаки. Встановлено, що переживання вказаної кризи впливає на загальний рівень психічного дистресу працівника міліції. З’ясовано, що ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account