KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Перегляд Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045) по назві

Перегляд Наукові публікації (Scientific publications). УДК 159.9(045) по назві

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Sokurenko, V. V.; Сокуренко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Burdin, M. Yu.; Бурдін, М. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Paida, Yu. Yu.; Пайда, Ю. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Science and Education. - 2017. - № 11. - С. 165-171, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню впливу особистісних факторів на прояви ризикової поведінки особистості. Ризикова поведінка зазвичай пов’язана з викликом особистості та небезпекою. Об’єктивна оцінка ризику та ступеня ризику ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 11-13, 2017)
  Описано напрямки системи психологічного забезпечення поліцейських. Названо причини надзвичайних ситуацій у поліцейському середовищі, які зумовлюють необхідність проведення психокорекційної та консультативної роботи з ...
 • Кравчук, І. А.; Kravchuk, I. A. (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 526–530, 2010)
  Щодо визначення основних правил проведення переговорів з терористами та визначення особистісних і професійних особливостей переговорщика надається новий альтернативний підхід щодо врегулювання протиріч, зокрема, що дозволяє ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 1. – С. 16-22, 2018)
  Здійснено аналіз поняття професійної деформації. З’ясовано основні причини виникнення професійної деформації поліцейських в Україні. Розглянуто взаємозв’язок і роль правосвідомості та моралі у професійній діяльності ...
 • Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917– 2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) . – Харків, 2017. – С. 46-48, 2017-11)
  Розглянуто проблеми формування професійної ідентичності фахівця Рассмотрены проблемы формирования профессиональной идентичности специалиста The problems of forming the professional identity of the specialist are considered
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - Вип. 3(40). - С. 212-216, 2014)
  У статті представлені результати теоретичному аналізу та емпіричного дослідження можливостей використання тесту Е. Вартегга у психодіагностиці курсантів першого курсу. Визначено, що проективна методика незакінчених ...
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 16-17 трав. 2006 р.). – Суми : ЗАТ «ІСА-Інтерпапір», 2006. – С. 283-290, 2006)
  В статті розглядається доцільність підготовки керівників учбових курсів до виховної роботи з курсантами у вищих навчальних закладах МВС України з метою формування фахівця як справжнього інтелігента, високоморальної, ...
 • Логачев, М. Г.; Logachev, M. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2706-9521 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 99-103, 2017)
  У статті дається аналіз законодавству зарубіжних країн, що регламентує застосування зброї працівниками поліції. Особлива увага приділяється правовим та психологічним аспектам застосування табельної зброї.
 • Червоний, П. Д.; Chervoniy, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Психологічні технології в екстремальних видах діяльності : матеріали IV міжнародної наук. – практ. конф. (Донецьк, 22-23 травня 2008 р.). – Донецьк : Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. А. Дидоренка, 2008. –C. 227-229, 2008)
  В статті наведено можливість практичного використання вправи «введення в стрес» у психологічному тренінзі «К-С-Б» в якості діагностики стресостійкості правоохоронців.
 • Сенчук, І. І.; Senchyk, I.I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0025-8143 (Форум права. - 2018. - № 3. - С. 88–95, 2018)
  Класифіковано гарантії професійної діяльності поліцейського на правові, організаційні, матеріально-технічні, соціально-економічні. Виділено психологічні гарантії, що дозволило запропонувати для підтримання внутрішньої ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 14-16, 2018)
  Підкреслено, що формування певних характеристик у слідчих у процесі професійної підготовки, в тому числі формування здатності до інноваційної діяльності, мають особливу актуальність. Зазначені питання підлягають подальшому ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2017: Тези I міжнар. наук.-практ. конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 21 берез. 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 122-125, 2017)
  В тезах розглянуто психолого-педагогічні аспекти конфліктологічної культури особистості в контексті розвитку особливостей її когнітивних процесів. Визначено роль та особливості образів конфліктної ситуації в цілісній системі ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2009. – № 1. – С. 573– 577, 2009)
  Розглянуто основні методи вивчення особистості, що вчиняє злочини в сфері паливно-енергетичного комплексу, зокрема, традиційні соціологічні методи вивчення особи злочинця: методи моделювання та експерименту, метод експертних ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 131-135, 2017)
  В тезах розглянуті деякі професійно-педагогічні аспекти комунікативної підготовки працівників поліції «Служба 102». Визначені змістовні компоненти та психолого-педагогічні умови ефективної особистісної комунікації із ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Мова. Наука. Культура: Зб. наук. пр. (м. Харків, 10 черв. 2015 р.) / ХНТУСГ імені Петра Василенка. – Харків: Міськдрук, 2015. – С. 585-592, 2015)
  В статті зазначено, що цілеспрямована та систематизована організація конфліктологічної освіти майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах МВС в сучасних умовах розвитку України виступає необхідним та важливим компонентом ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Актуальные проблемы психологии: сб. науч. тр. ин-та писхологии им. Г. С. Костюка НАПН Украины. – 2017. – Т. 6. – Вып. 13 – С. 188-197, 2017)
  У сучасному світі професійна діяльність співробітників правоохоронних органів протікає в екстремальних умовах і зазнає впливу різних стрес-факторів. Проблема психологічної адаптації працівників органів внутрішніх справ ...
 • Шевченко, О. В.; Shevchenko, O. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 247-255., 2015)
  У статті розглянуто особливості корекційної роботи з жінками-злочинницями, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Виділено етапи планування та проведення психокорекційних та психопрофілактичних заходів. ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Право і безпека. – 2018. – № 2 (69). – С. 29-35, 2018)
  Презентовано результати теоретичного аналізу сучасних напрямків, підходів, способів, методів і прийомів опанування стресом. На підставі аналізу різних наукових підходів систематизовано методи розвитку здатності опановувати ...
 • Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892 (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2017. – № 5. – С. 161-166, 2017)
  В статье проанализированы особенности социального интеллекта и его взаимосвязей с особенностями поведения и личности курсантов - будущих офицеров полиции. Доказано, что высокий уровень социального интеллекта является ...
 • Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793 (Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 1 – С. 19–26, 2012)
  У статті представлено організаційно-методичний алгоритм проведення навчально-тренінгової програми «Життєконструювання особистості в кризові періоди життя». Зазначена тренінгова програма розроблена для дорослих людей у ...