KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Соціологія. Соціальна робота (Sociology. Social Work) by Issue Date

Browsing Соціологія. Соціальна робота (Sociology. Social Work) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Афонін, Е. А.; Afonin, E. A.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Мартинов, А. Ю.; Martynov, A. Yu.; Укр. тов-во сприяння соц. інноваціям; Ukrainian social innovation society; Атлантична рада України; Atlantic council of Ukraine; Від. інф.-бібл. забезпечення апарату Верховної Ради України; Information and library department of the Secretariat of the Verkhovna Rada of Ukraine (Київ: Парлам. вид-во, 2000. – 316 с., 2000)
  Запропонована праця належить до рідкісних нині загальносоціологічних розробок у галузі концептуального аналізу всесвітньої історії, які після кризи марксистської і позитивістської моделей стають предметом зростаючого інтересу ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; Московец, В. И.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Харків, 2001)
  Дисертація присвячена вивченню процесу взаємодії між населенням і міліцією у зв’язку із соціальними змінами, які відбуваються в Україні. Розглядаються існуючі теоретичні підходи до визначення змісту соціальної взаємодії, ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098; Бутылина, Е. В. (Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. - Харків: ВЦ ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2002. ― С. 272-274, 2002)
  У статті розглядаються проблеми поширення глобалізаційних процесів у сучасному суспільстві та їх вплив на стан його маргіналізації. Автор аналізує культурну глобалізацію як процес зіткнення локальних культур та ...
 • Афонін, Е. А.; Afonin, E. A.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Мартинов, А. Ю.; Martynov, A. Yu.; Укр. тов-во сприяння соц. інноваціям; Ukrainian social innovation society; Від. інф.-бібл. забезпечення апарату Верховної Ради України; Information and library department of the Secretariat of the Verkhovna Rada of Ukraine (Київ: Видавець ПАРАПАН, 2002. - 352 с., 2002)
  У монографії з використанням авторської концепції “універсального епохального циклу” аналізуються зміни, що їх зазнає соціально-історичний розвиток за умов формування глобальної цивілізації, зосереджується увага на перехідних ...
 • Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Сердюк, А. А. (Харків, 2003)
  Дисертацію присвячено розкриттю сутності наркотизму як соціального явища, вивченню закономірностей поширення наркотизму, а також визначенню оптимальних шляхів формування інституту профілактики наркотизму в Україні, ...
 • Бутылина, Е. В.; Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Вісник Харківського національного університета ім. В. Н. Каразіна : № 621. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства : методологія, теорія, методи. – 2004. – С. 152-158, 2004)
  Стаття присвячена розгляду таких соціальних процесів, як глобалізація та маргіналізація. Аналізуються позитивні та негативні наслідки глобальних змін для світового суспільства та для України. Автор доводить, що глобалізацю ...
 • Мальцев, В. В.; Maltsev, V. V. (Харків, 2005)
  Дисертація присвячена аналізу питання оцінки діяльності органів внутрішніх справ як соціальної організації неприбуткового типу. Зазначається, що інтегральним критерієм оцінки діяльності ОВС є їх ефективність. Для ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Соціологічні дослідження. ― 2006. ― №6. ― С. 73-80, 2006)
  Стаття присвячена дослідженню проблеми маргінальності в сучасному суспільстві. Автор визначає специфічні риси маргінального положення молоді. Особлива увага приділяється студентству. У статті аналізуються об'єктивні та ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; Гузьман, Е. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131 (Харків, 2006)
  Дисертація присвячена комплексному вивченню соціальної роботи в органах внутрішніх справ. В роботі аналізуються основні теоретичні підходи до визначення сутності поняття “соціальна робота”, при цьому автор зосереджує ...
 • Свєженцева, Ю. О.; Sviezhentseva, Yu. O.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Черноусов, А. М.; Chernousov, A. M.; Харківський інститут соціальних досліджень (Харків : ХІСД, 2008, 2008)
  Видання знайомить читачів з результатами регіональних та загальнонаціональних соціологічних досліджень корупції в діяльності Державної автомобільної інспекції, проведених авторами у 2007-2008 рр. Подано результати аналізу: ...
 • Афонін, Е. А.; Afonin, E. A.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Мартинов, А. Ю.; Martynov, A. Yu.; Укр. т-во сприяння соціальним інноваціям; Укр. технол. акад. (Харків : Титул, 2008. - 504 с., 2008)
  У монографії висвітлюються теоретико-методологічні основи дослідження циклів соціального розвитку. Проаналізовано коло проблем історичної соціології, обґрунтовано «методологічне меню» для вивчення специфіки різних ...
 • Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300 (Стан захищеності прав, основних свобод і соціальних гарантій працівників ОВС України: аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження [: моногр.]. - Київ: Агенство "Україна", 2008. - С. 34-37, 2008)
  Автором проведене соціологічне дослідження серед працівників міліції можливості вільного пересування країною та вільного пересування за кордон.
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 45. - С. 214-219, 2009)
  Узагальнено досвід викладання методів соціологічних досліджень, визначено переваги та недоліки у використанні активних методів навчання в умовах вищої школи. Розглянуто процес забезпечення безперервного руху від простих ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 259-264, 2009)
  У статті досліджується феномен професійної маргінальності сучасного студентства, визначається його сутність та показники. Автор репрезентує методику соціологічного виміру досліджуваного явища та наводить результати пілотажного ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2009. – № 1. – С. 573– 577, 2009)
  Розглянуто основні методи вивчення особистості, що вчиняє злочини в сфері паливно-енергетичного комплексу, зокрема, традиційні соціологічні методи вивчення особи злочинця: методи моделювання та експерименту, метод експертних ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; Бутылина, Е. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Харків, 2009)
  Дисертація присвячена соціологічному дослідженню сутності, форм прояву та факторів феномену професійної маргінальності студентства. У дисертаційному дослідженні проаналізовано концептуальні засади аналізу явища маргінальності. ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131; Ляшенко, Н. О.; Liashenko, N. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48). - С.318-326, 2010)
  Обговорено актуальні проблеми служби жінок в органах внутрішніх справ України, розглянуто існуючі гендерні переваги та труднощі під час проходження служби не тільки як складові дискримінаційних практик, але й як раціональні ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Соціальнопсихологічні технології управління персоналом: матеріали ІІ Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Харків, 26-27 берез. 2010 р.). ― Харків: АдвА™, 2010. ― С. 7-9, 2010)
  У тезах розглянуто професійні та етичні якості фахівця із управлінського консультування. Акцентовано увагу на якості відповідальності у роботі консультанта.
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131 (Право і безпека. – 2011. – № 3 (40). – С. 296-301, 2011)
  Розглянуто питання розроблення та обґрунтування технології оцінювання стану соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ як необхідного етапу розвитку системи соціальної роботи в органах внутрішніх справ. ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131; Ляшенко, Н. О.; Liashenko, N. O. (Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26-27 жовт. 2011 р.). – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. - С. 85-86, 2011)
  В тезах викладено погляди авторів відносно необхідності врахування впливу гендерних стереотипів на загальну ефективність діяльності організації. Розглядаються традиційний та елітарний типи організації відносно най ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account