KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з протиправним поглинанням та захопленням підприємств, сільськогосподарських земель, порушенням прав їх законних власників (рейдерство) : науково-методичні рекомендації

Show simple item record

dc.contributor.author Харківський національний університет внутрішніх справ
dc.contributor.author ХНУВС
dc.contributor.author Kharkiv National University of Internal Affairs
dc.contributor.author Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1
dc.contributor.author Кікінчук, В. В.
dc.contributor.author Kikinchuk, V. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384
dc.contributor.author Гусєва, В. О.
dc.contributor.author Husieva, V. O.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573
dc.date.accessioned 2020-12-03T07:32:54Z
dc.date.available 2020-12-03T07:32:54Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9813
dc.description Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних протиправним поглинанням та захопленням підприємств, сільськогосподарських земель, порушенням прав їх законних власників (рейдерство): наук.-метод. рек. / [ В. В. Кікінчук, В. О. Гусєва]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. криміналістики, суд. експертології та домед. підготовки ф-ту № 1. - Харків : ХНУВС, 2020. - 58 с. uk_UA
dc.description.abstract У науково-методичних рекомендаціях представлено основні положення щодо кримінально-правової та криміналістичної характеристик кримінальних правопорушень, пов’язаних з протиправним поглинанням та захопленням підприємств, сільськогосподарських земель, порушенням прав їх законних власників (рейдерство), а також наведено механізм документування та розслідування вказаних кримінальних правопорушень. Виокремлено алгоритми дій слідчого як на початковому, так і на наступному етапах розслідування кримінальних правопорушень даної категорії. Для працівників органів Національної поліції України, науковців, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, курсантів, студентів та слухачів навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться питаннями удосконалення діяльності підрозділів Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України. uk_UA
dc.description.abstract The scientific and methodological recommendations present the main provisions of the criminal law and forensic characteristics of criminal offenses related to the unlawful takeover and seizure of enterprises, agricultural land, violation of the rights of their legal owners (raiding), as well as a mechanism for documenting and investigating these criminal offenses. Algorithms of the investigator's actions are highlighted both at the initial and at the next stages of the investigation of criminal offenses of this category. For employees of the bodies of the National Police of Ukraine, scientists, teachers, adjuncts, graduate students, doctoral students, cadets, students and students of legal educational institutions, as well as anyone interested in improving the activities of units of the Ministry of Internal Affairs and the National Police of Ukraine. en
dc.description.abstract В научно-методических рекомендациях представлены основные положения уголовно-правовой и криминалистической характеристик уголовных правонарушений, связанных с противоправным поглощением и захватом предприятий, сельскохозяйственных земель, нарушением прав их законных владельцев (рейдерство), а также приведены механизм документирования и расследования указанных уголовных правонарушений. Выделены алгоритмы действий следователя как на начальном, так и на следующем этапах расследования уголовных преступлений данной категории. Для работников органов Национальной полиции Украины, научных работников, преподавателей, адъюнктов, аспирантов, докторантов, курсантов, студентов и слушателей учебных заведений юридического профиля, а также всех, кто интересуется вопросами совершенствования деятельности подразделений Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харків : ХНУВС, 2020. - 58 с. uk_UA
dc.subject Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика uk_UA
dc.subject Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право uk_UA
dc.subject Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject кримінальні правопорушення, пов’язані з протиправним поглинанням та захопленням підприємств, сільськогосподарських земель, порушенням прав їх законних власників uk_UA
dc.subject рейдерство uk_UA
dc.subject кримінально-правова характеристика uk_UA
dc.subject криміналістична характеристика uk_UA
dc.subject документування кримінальних правопорушень uk_UA
dc.subject розслідування кримінальних правопорушень uk_UA
dc.subject алгоритм дій слідчого uk_UA
dc.subject слідчий uk_UA
dc.subject протиправне поглинання та захоплення підприємств, сільськогосподарських земель uk_UA
dc.subject порушення прав законних власників uk_UA
dc.subject етапи розслідування кримінальних правопорушень uk_UA
dc.subject використання спеціальних дій uk_UA
dc.subject Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право uk_UA
dc.subject уголовные правонарушения, связанные с противоправным поглощением и захватом предприятий, сельскохозяйственных земель, нарушением прав их законных владельцев uk_UA
dc.subject уголовно-правовая характеристика uk_UA
dc.subject криминалистическая характеристика uk_UA
dc.subject документирование уголовных правонарушений uk_UA
dc.subject расследование уголовных правонарушений uk_UA
dc.subject алгоритм действий следователя uk_UA
dc.subject следователь uk_UA
dc.subject противоправное поглощение и захват предприятий, сельскохозяйственных земель uk_UA
dc.subject нарушение прав законных владельцев uk_UA
dc.subject этапы расследования уголовных преступлений uk_UA
dc.subject использование специальных действий uk_UA
dc.subject criminal offenses related to illegal takeover and seizure of enterprises, agricultural lands, violation of the rights of their rightful owners uk_UA
dc.subject criminal and legal characteristics uk_UA
dc.subject forensic characteristics uk_UA
dc.subject documentation of criminal offenses uk_UA
dc.subject raiding uk_UA
dc.subject investigation of criminal offenses uk_UA
dc.subject investigator uk_UA
dc.subject illegal takeover and seizure of enterprises, agricultural lands uk_UA
dc.subject violation of the rights of legal owners uk_UA
dc.subject stages of investigation of criminal offenses uk_UA
dc.subject use of special actions uk_UA
dc.title Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з протиправним поглинанням та захопленням підприємств, сільськогосподарських земель, порушенням прав їх законних власників (рейдерство) : науково-методичні рекомендації uk_UA
dc.title.alternative науково-методичні рекомендації uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account