Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository: Recent submissions

 • Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 88-91, 2014)
  Досліджено поняття дискреційних прав, їх сутність і види. Розглянуто механізм використання дискреційних повноважень та можливі шляхи удосконалення процесу захисту прав і свобод громадян від протиправних рішень посадових ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 181-185, 2014)
  Розглянуто проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ, виходячи із сучасних умов розвитку держави. Обґрунтовано необхідність нагального застосування нових методів відбору кандидатів на службу, а саме дослідження ...
 • Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 150-156, 2014)
  Розкрито актуальність проблеми виявлення економічних злочинів під час досудового слідства. Визначено, що доказування складається з двох видів діяльності: практичної діяльності слідчого зі встановлення обставин вчинення ...
 • Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535; Петленко, О. В.; Petlenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2005-9600; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 226-230, 2014)
  Розглянуто теоретико-психологічні аспекти проблеми втеч підлітків із дому. Проаналізовано класифікації підліткових утеч (емансипаційні, імпульсивні, демонстративні, дромоманічні) і самих підлітків-утікачів (тимчасові та ...
 • Макаров, В. В.; Makarov, V. V.; Цівенко, О. І.; Tsivenko, O. I.; Доценко, Д. Г.; Dotsenko, D. H.; Неділько, О. В.; Nedilko, O. V. (International Trends in Science and Technology : Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference(Warsaw, Poland, 30 June 2019). – Vol. 2. – Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2019. – P. 27-30, 2019)
  Післяопераційний період після хірургічних втручань на молочній залозі визначається рівнем фізіологічного резерву і постановкою імунологічних та фізіологічних показників. Метою даного дослідження було визначення прогнозу ...
 • Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 66-71, 2014)
  Розглянуто сучасні підходи до трактування таких понять, як «принципи права» та «державний контроль». Встановлено, що значна кількість наукових поглядів не знайшла свого висвітлення у питанні принципів державного контролю ...
 • Перерва, Ю. М.; Pererva, Yu. M. (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 13-18, 2014)
  Досліджено процедури прийняття та затвердження Державного бюджету України. Зокрема, визначено стадії процедури та розглянуто їх особливості. Встановлено, що процедура розгляду бюджету у парламенті відрізняється від звичайної ...
 • Землянська, О. В.; Zemlianska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 213-216, 2014)
  Розроблено алгоритм оптимізації процесу формування соціально-перцептивної компетентності керівників, в основі якого лежить програмно-цільовий підхід. Цей алгоритм містить три послідовні, взаємодоповнюючі та взаємообумовлені ...
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 71-75, 2014)
  Визначено головні завдання при внесенні змін у податкову систему України, акцентовано увагу на проблемах функціонування існуючої системи, зроблено відповідні висновки. Проаналізовано останні кроки у сфері лібералізації ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 156-160, 2014)
  Здійснено аналіз наукових підходів до класифікації окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Особливу увагу звернуто на диференціацію та класифікацію методико-криміналістичних рекомендацій із розслідування ...
 • Єрохін, В. В.; Yerokhin, V. V.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 109-113, 2014)
  З урахуванням чинного кримінального процесуального законодавства України та практики його застосування розглянуто особливості участі захисника у кримінальному провадженні. Зосереджено увагу на статусі та процесуальних ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 7-11, 2014)
  Розглянуто розвиток досліджень з історії діяльності міліції в добу непу в працях істориків 50–80-х років ХХ ст., проаналізовано основні публікації з цієї тематики, визначено основні тенденції в розвитку історіографії цього ...
 • Міністерство освіти і науки України; Департамент освіти Харківської міської ради; Irbit National University (Jordan); Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт (Рэспубліка Беларусь); Universitatea de Stat din Comrat (Republică Moldova); Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури (Харків: ХНУБА, 2018. – 316 с., 2018-02-20)
  Доповіді науково-методичної конференції містять результати досліджень відносно сучасного стану та перспектив розвитку європейських освітніх систем за основними напрямами: кадровий потенціал освітніх систем; методичні ...
 • Буз, В. В.; Buz, V. V. (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 60–64, 2013)
  Розглянуто питання взаємозалежності світового міграційного руху населення та глобальних інформатизаційних процесів. Проаналізовано вплив міграційних процесів на криміналізацію суспільства, зокрема на прикладі України. ...
 • Рєзнікова, С. С.; Rieznikova, S. S. (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 514–519, 2013)
  Проаналізовано етапи становлення нормативного підґрунтя дисциплінарної практики у судовій системі, охарактеризовано сучасну нормативно-правову базу, яка регламентує дисциплінарну практику у судовій системі, з’ясовано ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 407–411, 2013)
  Уточнено правовий статус громадян та їх формувань, які виконують завдання з охорони державного кордону. Визначено умови та порядок залучення громадськості до охорони державного кордону. Проаналізовано форми взаємодії ...
 • Шишленко, В. Г.; Shyshlenko, V. H. (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 770–774, 2013)
  Розглянуті питання створення регіональних нотаріальних палат нотаріусів, що буде сприяти децентралізації функцій організації та управління нотаріатом.
 • Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944 (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 340–346, 2013)
  Досліджуються форми договірного регулювання відносин, які спрямовані на захист суб’єктивних прав та законних інтересів. Проаналізовані доктринальні позиції вчених та нормативно-правові акти на предмет існуючих форм ...
 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 84–87, 2013)
  Розглянуто питання аналізу фактів протиправної поведінки, взаємозв’язок і взаємозалежність причин та умов правопорушень з їх наслідками та взаємний вплив злочинності на суспільство і суспільства на злочинність.
 • Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 187-192, 2014)
  Проаналізовано зміст права участі в управлінні господарським товариством шляхом встановлення системи правомочностей, що його складають. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок, що досліджуване право складають ...