Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository: Recent submissions

 • Логоша, В. В.; Lohosha, V. V. (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 525–530, 2011)
  Досліджено теоретичні та практичні питанням здійснення прокурором представництва інтересів громадянина та держави в адміністративному суді. Розглянуто зміст цього представництва, його приводи та підстави, а також ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 635– 642, 2011)
  Визначено систему суб’єктів міжнародного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні. Запропоновано практично значимі критерії їх класифікації. Визначено ознаки цього виду контролю, на підставі яких формулюється ...
 • Гаврилюк, О. О.; Havryliuk, O. O. (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 147–150, 2011)
  На основі аналізу норм Кодексу адміністративного судочинства України визначено зміст принципу гласності та відкритості при розгляді адміністративних спорів. Досліджено співвідношення засади гласності судового розгляду, ...
 • Курись, А. С.; Kurys, A. S. (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 483–490, 2011)
  Виконано аналіз теоретичних положень та нормативно-правового регулювання засад адміністративної діяльності керівника в органах прокуратури України, а також визначені шляхи подальшого вдосконалення організаційно-правового ...
 • Соловйова-Полудніцина, О. Є.; Soloviova-Poludnitsyna, O. Ye. (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 853–857, 2011)
  Висвітлюється поняття медіатора та пропонується законодавче закріплення у нормах Кримінально-процесуального кодексу України процесуального статусу медіатора як посередника при урегулюванні кримінально-правових конфліктів ...
 • Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Серенок, А. О.; Serenok, A. O. (Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. — 312 с., 2010)
  Розглянуто актуальні науково-теоретичні засади електронного урядування та організаційно-правові аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні, визначено трансформацію поняття "електронний уряд". Значної уваги ...
 • Сичова, В. В.; Sychova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3031-4994 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. - Вип. 3 (9), т. 2. – С. 25-28, 2015)
  У статті на основі наукових поглядів учених досліджено теоретичні підходи щодо тлумачення поняття «юридична відповідальність». Визначено види юридичної відповідальності, до якої можуть бути притягнуті суб’єкти нормотворчості ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 37, т. 2. – С. 81-84, 2016)
  У статті на основі наукових поглядів вчених досліджено теоретичні підходи щодо тлумачення поняття «норми трудового права». З урахуванням конструктивного аналізу норм чинного законодавства України, а також теоретичних ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - Вип. 2 (8). - С. 72-75, 2015)
  У статті розглянуто наукові погляди на поняття та предмет трудового права, на підставі чого зроблено висновки про місце та призначення даної правової галузі у системі національного права.
 • Пузанова, Т. А.; Puzanova, T. A. (Право і безпека – 2009. – №5 (32). – С.53-56, 2009)
  Розглянуто різні точки зору авторів щодо визначення поняття «принципи державної служби». Виходячи з аналізу існуючих напрацювань у галузі державної служби, всі принципи організації і діяльності державної служби в Україні ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Юридичний вісник. – 2015. - №4. – С. 124-129, 2015)
  У статті на основі наукових поглядів учених досліджено теоретичні підходи до тлумачення поняття «системність». Надано авторське бачення тлумачення вказаного поняття. Доведено, що системність є тією властивістю, яка в ...
 • Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Журнал східноєвропейського права. - 2018. - № 53. - С. 26-37, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню правових і організаційних засад забезпечення кібернетичної безпеки ЄС у сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства. Автор з’ясовує концептуальні підходи щодо забезпечення безпеки в ...
 • Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Право і безпека у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції: зб. ст. та тез наук. повідомл. за матеріалами дискус. панелі II Харків. міжнар. юрид. форуму (м. Харків, 28 верес. 2018 р.). – Харків: Право, 2018. - С. 42-48, 2018)
  У статті визначено концептуальні засади співробітництва України та НАТО у сфері забезпечення кібербезпеки. Розкрито основні завдання держав-партнерів НАТО у сфері гарантування кібернетичного захисту. Окреслено перспективні ...
 • Левин, В. И.; Levin, V. I. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – № 2/2 (Februarie). – P. 49-53, 2018)
  В статье с учетом последних изменений в действующем уголовном процессуальном законодательстве Украины рассмотрены проблемные вопросы применения такого средства получения доказательств, как личный обыск. Констатировано, что ...
 • Арендар, В. В.; Arendar, V. V.; ; Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 186-188, 2017-11-15)
  Тези доповідей присвячені дослідженню актуальних питань з протидії кібертероризму як одному із найбільш небезпечних різновидів кіберзлочинності, визначаються основні напрями міжнародного співробітництва у боротьбі з цим злочином.
 • Даниляк, А. В.; Danyliak, A. V. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – № 5/2 (Mai). – P. 44-48, 2018)
  Представленная научная статья посвящена рассмотрению системы принципов взаимодействия при расследовании экономических преступлений, совершенных организованными группами. Автор акцентирует внимание на том, что особое ...
 • Коломоєць, П. В.; Kolomoiets, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8937-4698 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2016. – Вип. 2, ч. 3. – С. 44-49, 2016)
  У статті досліджується чинне законодавство України та практику його застосування щодо питань удосконалення правового регулювання гарантій реалізації трудових прав поліцейських. Акцентується увага на тих питаннях, що ...
 • Коломоєць, П. В.; Kolomoiets, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8937-4698 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 6, т. 3. – С. 77-83, 2017)
  У статті досліджуються підстави звільнення працівників з органів Національної поліції України та особливості реалізації гарантій трудових прав поліцейських на цьому етапі. Акцентується увага на тому, що чинне спеціальне ...
 • Коломоєць, П. В.; Kolomoiets, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8937-4698 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 5, т. 1. – С. 148-153, 2017)
  У статті досліджуються проблеми визначення змісту та сутності механізму правового регулювання гарантій реалізації трудових прав поліцейських. У результаті дослідження автором було виведено доктринальне поняття механізму ...
 • Коломоєць, П. В.; Kolomoiets, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8937-4698 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2016. – Вип. 6-2, т. 1. – С. 56-59, 2016)
  В статті досліджуються гарантії реалізації трудових прав поліцейських. Наголошується на тому, що держава відіграє найбільшу роль у процесі формування мотиваційної складової несення служби в органах Національної поліції, а ...