KhNUIAIR: Recent submissions

 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Юридичні науки: проблеми та перспективи. Матеріали ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 12-13 груд. 2014 р.). – Херсон : Видавн. дім «Гельветика», 2014. – С. 102-106, 2014)
  Автором розглянуто основні напрями державної політики у сфері оборони в Україні в сучасних умовах. Зазначено основні функції держави, що виконуються Україною у процесі забезпечення обороноздатності і життєдіяльності держави.
 • Ломакіна, А. А.; Lomakina, A. A.; Ломакина, А. А. (Харків, 2017)
  Дисертацію присвячено дослідженню кримінологічних особливостей злочинів проти інтелектуальної власності та кримінологічних засад запобігання цим злочинам. Проаналізовано вітчизняний історичний досвід кримінально-правової охорони ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5560-1848; Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919; Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Логвиненко, І. А.; Lohvinenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-441 (Харків : ФОП Бровін О.В., 2017. – 444 с., 2017)
  Навчальний посібник призначений для підготовки до семінарських занять з навчального курсу «Історія держави і права України» – обов’язкової дисципліни у вищих навчальних закладах юридичного профілю. Книга містить плани ...
 • Романенко, М. В.; Romanenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3469-2119 (Право.ua. – 2016. – № 2. – С. 74-77, 2016)
  У статті розглядається система органів поліції як складова правової держави, аналізується поняття і сутність правової держави і місце та роль у ній поліції, напрямки подальшого розвитку поліції шляхом реформування.
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Право і безпека. – 2013. – № 1 (48). – С. 62-66, 2013)
  Обґрунтовано позицію, згідно з якою одним із дієвих засобів забезпечення зовнішньоекономічної діяльності держави є дозвільна діяльність, запроваджена з метою захисту життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (SOCIOПРОСТІР: міждисциплінар. електрон. зб. наук. пр. з соціології та соціальної роботи / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2017. – № 6. – С. 21-24, 2017)
  Стаття присвячена аналізу феномена лояльності персоналу організації. Авторка застосовує положення теорії обміну та теорії очікувань для визначення сутності та складових лояльності персоналу. Розглядаються емоційні, ...
 • Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911 (Право і безпека. – 2013. – № 1 (48). – С. 124-127, 2013)
  Розглянуто питання дослідження кримінально-процесуальної дієздатності неповнолітніх, її обсяг, визначення необхідної сукупності процесуальних повноважень.
 • Кочура, А. А.; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911 (Legea si Viata. - 2014. - Aprilie. - P. 10-14, 2014)
  В статье проведен обобщенный анализ исторического развития и становления, со времен древнего Рима, института представительства потерпевшего, а также современное положение института представительства несовершеннолетнего ...
 • Філютович-Герасименко, В. С.; Filiutovych-Herasymenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. − 2016. − Вип. 1, Т. 3. − С. 98-104, 2016)
  У статті розглядаються основні нормативно-правові акти, які визначають державну політику щодо регулювання сфери грального бізнесу та протидії його незаконним проявам. В результаті автор визначає ознаки, які повно характеризують ...
 • Филютович-Герасименко, В. С.; Філютович-Герасименко, В. С.; Filiutovych-Herasymenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684 (Право и политика. – 2015. – № 3. – С. 368–375, 2015)
  В статье рассматриваются основные подходы относительно определения понятия и классификации форм государственного управления и деятельности субъектов публичной администрации. В результате автор формулирует определение ...
 • Філютович-Герасименко, В. С.; Filiutovych-Herasymenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684 (Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - Вип. 1. - С. 89-96, 2015)
  У статті розглядаються основні підходи щодо визначення категорії «взаємодія». Автор виділяє п’ять основних груп позицій щодо визначення окресленого поняття, розглядає нормативно-правові засади взаємодії суб’єктів протидії ...
 • Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2013. – Вип. 21. Ч. 2. Т. 2. – С. 268-270, 2013)
  У статті виокремлено та досліджено основні корупційні ризики в діяльності органів внутрішніх справ. Доведено, що усунення корупційних ризиків в діяльності органів внутрішніх справ виключить можливість порушення ними ...
 • Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Юридичний науковий електронний журнал. - 2014. - № 3. - С. 101-104, 2014)
  Звернуто увагу на існування позитивних і негативних відносин у сфері застосування дисциплінарних прав щодо прокурорсько-слідчих працівників та виокремлено два види проваджень: заохочувального і юрисдикційного. Надано ...
 • Сушко, Є. О.; Sushko, Ye. A.; Сушко, Е. А. (Харків, 2017)
  Дисертація присвячена системному дослідженню цивільно-правової моделі акціонерних товариств України в умовах євроінтеграції та глобалізації на основі порівняльного аналізу законодавства України, Німеччини та Китаю. Визначено, ...
 • Дворніченко, А. С.; Dvornichenko, A. S.; Дворниченко, А. С. (Харків, 2017)
  У дисертації на основі аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових, науковопубліцистичних джерел та чинного вітчизняного законодавства розкрито особливості цивільно-правової охорони інформованої згоди на медичне втручання. ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Evropsky politicky a pravni diskurz. - 2015. - Vol. 2, Iss. 4. - С. 297-301, 2015)
  Наукова стаття розглядає актуальні питання, пов'язані з поняттям адміністративного та правового статусу державного управління в галузі оборони. Залежно від обсягу предмета і правил, які визначають його положення в певному ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 131-135, 2017)
  В тезах розглянуті деякі професійно-педагогічні аспекти комунікативної підготовки працівників поліції «Служба 102». Визначені змістовні компоненти та психолого-педагогічні умови ефективної особистісної комунікації із ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 221-225, 2017)
  Досліджено взаємозв’язок професійної ідентичності курсантів навчальних закладів МВС України й особливостей криз становлення молодого фахівця на завершальному етапі навчання. Визначено перспективні завдання відомчої ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 105-107, 2017)
  Проаналізовано модель «перетворюючого лідерства», яка відображає необхідність поєднання в діяльності сучасного керівника лідерської та безпосередньо керівної складових. Показано, що соціально-психологічний тренінг може ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 11-13, 2017)
  Описано напрямки системи психологічного забезпечення поліцейських. Названо причини надзвичайних ситуацій у поліцейському середовищі, які зумовлюють необхідність проведення психокорекційної та консультативної роботи з ...