KhNUIAIR: Recent submissions

 • Кухарев, А. Е.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179; Кухарєв, О. Є. (Наследственное право. – 2017. – № 3. – С. 43–48, 2017)
  Статья посвящена исследованию конструкции совместного завещания супругов, закрепленного в гражданском законодательстве Украины. Особое внимание уделяется содержанию такой сделки. Автор отмечает, что завещание супругов как ...
 • Bailov, A. V.; Байлов, А. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915; Pinkerton, Ron; Osyatinskiy, S. O.; Осятинський, С. О. (Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) (м. Кременчук, 4–5 груд. 2015 р.). – Кременчук : Видавець ПП Щербатих О. В., 2015. – C. 20-22, 2015)
  У доповіді розглядається кіберзлочинність - одне з найскладніших негативних явищ, яке вимагає більш глибокого, всебічного та комплексного вивчення для забезпечення ефективної боротьби зі шахрайством у мережі Інтернет. ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. - Вип. 3. – С. 178-182, 2016)
  У статті наводяться основні критерії класифікації суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин. Розкривається сутність і значення здійснення наукової класифікації. Обираються найбільш значимі критерії класифікації ...
 • Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6590-3364 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. - Вип. 3. – С. 174-178, 2016)
  У статті поряд із визначенням ролі та місця органів внутрішніх справ у системі органів влади як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні розглянуті й інші важливі органи забезпечення правопорядку. Зазначено, що провідне ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 квіт. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 9-12, 2016)
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовт. 2016 р.). – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 44-48, 2016)
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців до дій в екстремальних умовах : зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 груд. 2015 р.) . – Харків: ХНУВС, 2015. – С. 9-11, 2015)
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр. круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.). – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 7-9, 2016)
 • Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P. (Право.ua. - 2015. - № 2. - С. 54-57, 2015)
  У статті досліджуються питання, що стосуються поняття громадського порядку та розкриття його змісту, висвітлюються основні проблеми охорони громадського порядку та пропонуються шляхи їх вирішення.
 • Соловей, Н. С.; Solovei, N. S. (Право.ua. - 2015. - № 2. - С. 44-46, 2015)
  Стаття присвячена розгляду теми права комунальної власності, зокрема одного з її елементів – об’єктів. Сформоване поняття об’єкта комунальної власності. Здійснено перелік об’єктів, що відносяться до комунальної власності, ...
 • Ваганова, І. М.; Vahanova, I. M. (Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право. – 2014. – №1(9), 2014)
  У даній статті розглянуті запобіжні заходи, що має право застосовувати роботодавець для збереження майна як підприємства, так і окремих працівників. Порушено питання про застосування засобів відеоконтролю як запобіжного ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків: ХНУВС, 2016.– С. 15-18, 2016)
  В тезах доповіді підкреслено актуальність прийняття Воєнної доктрини України, що є першим кроком у процесі побудови нової системи національної безпеки і оборони нашої держави.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 квітня 2016 року). — Харків : ХНУВС, 2016. — С. 16-19, 2016)
  Розглянуто основні компоненти оптимізації антикорупційної стратегії і практики в Україні. Надано пропозиції щодо продовження і доповнення існуючих механізмів виявлення та нейтралізації корупціогенних ризиків у нормативно-правових ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 27 трав. 2016 р.). – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 18-20, 2016)
  Розглянуто спеціфіку здійснення окремих видів особистих немайнових прав працівниками поліції. Зазначено, що зіткнення публічних та приватних інтересів у життєдіяльності працівника поліції породжує специфічну характеристику ...
 • Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508; ResearcherID: J-6787-2016 (Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансово-юридичної академії (економіка, право). - 2011. - № 1. - С. 185-192, 2011)
  У статті на основі ознак застави, що містяться у цивільному законодавстві, встановлюється легальне визначення застави у більш ширшому розумінні ніж це дається в ст. 572 ЦК України та в ст. 1 Закону України „Про заставу”.
 • Абламський, С. Є.; Ablamskiy, S. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Вісник Національної академії прокуратури України. – 2017. – № 2(48). – С. 88-94, 2017)
  Досліджено сучасний стан регламентації правового інституту права на захист у кримінальному провадженні. Встановлено, що внесені до Конституції України зміни спричинили жваві дискусії серед учених і юристів-практиків. ...
 • Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955 (Visegrad journal on human rights. – 2016. - № 5/2. – P. 47-52, 2016)
  У статті розглянуто можливості тимчасового обмеження конституційних прав і свобод особи під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Автор звернув увагу на те, що обмеження прав і свобод особи під ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. - 2014. - Вип. 2, 2014)
  У статті подано результати розробки й обґрунтування критеріїв і показників сформованості готовності майбутніх офіцерів до охорони та забезпечення громадського порядку. Визначено і розкрито зміст високого, середнього та ...
 • Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434; Оробець, К. М.; Orobets, K. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2477-900X (Форум права. – 2005. – № 1. – С.65-69, 2005)
  Ідентифіковані базові проблеми правової політики України та запропоновані шляхі їх розв’язання.
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5560-1848 (Visegrad journal on human rights. – 2016. - № 6/2. – P. 23-29, 2016)
  В статье представлен критический анализ проведенных на Юге Украины административно-правовых реформ земельных отношений, запланированных Екатериной II и осуществленных Г. Потемкиным. Дается положительная оценка реформаторской ...