Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository: Recent submissions

 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.). - Харків, 2017. - С. 174 - 175., 2017-11-25)
  Визначено перелік форм національної державності, які існували на території України у період 1917- 1921 років. Перелічено закони національної влади, які регулювали питання громадянства. Встановлено систему законопроектів ...
 • Lazariev, V. V.; Лазарєв, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2017. - С. 112 - 114., 2017-10-27)
  Розглянуто особливості здійснення парламентського контролю за діяльністю поліції. Звернуто увагу на форми здійснення що найчастіше використовують парламенти для контролювання діяльності поліцейської системи держави. Рассмотрены ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України 20 січня 2017 року. - Х., 2017. - С. 69 - 72., 2017-01-20)
  Розглядається еволюція становлення громадянства Української Народної Республіки. Рассматривается эволюция становления гражданства Украинской Народной Республики.
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 25 листопада 2016 року. - Х., 2016. - С. 173 - 175., 2016-11-25)
  Розглянуто особливості процедур щодо вирішення питань громадянства України. Здійснено видову класифікацію процедур щодо вирішення питань громадянства України. Рассмотрены особенности процедур по решению вопросов гражданства ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. всеукр. круглого столу, 20 квітня 2016 р. – Х. 2016. - С. 106 - 108., 2016-04-20)
  Проаналізовано сучасні підходи ряду дослідників щодо розуміння такої юридичної категорії, як "громадянство". Визначено основні підходи до розуміння поняття громадянства у сучасній конституційно-правовій науці. Запропоновано ...
 • Завальний, М.В.; Завальный, М.В.; Zavalny, M.V. (Право и политика. 2017. № 4. С. 77-82., 2017)
  В статье рассмотрены проблемы делегирования государственных полномочий в сфере правоохраны в частный сектор экономики, рассмотрены вопросы осуществления контроля над негосударственными субъектами охранной деятельности. ...
 • Чишко, К. О. (Харків: ХНУВС, 2017)
  У довіднику автори ретельно проаналізували конституційні основи формування судової влади Японії, особливості здійснення цивільного та кримінального судочинства, порядок призначення та звільнення суддів. Досліджені особливості ...
 • Чишко, Катерина Олександрівна (підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О.В. Джафарова та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: Стильна типографія, 2017)
  У підручнику знайшли своє відображення сучасні теоретичні напрацювання українських і зарубіжних науковців щодо принципів, методів, структури управління органами поліції і самого об’єкта управління, враховані основні концепції ...
 • Невідомий автор (Науково-практична конференція до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові, 2017-11-25)
  Авторами обґрунтована позиція відповідно до якої поліцейські заходи є втіленням адміністративного примусу як методу адміністративної діяльності поліції та сформульовано поняття адміністративного примусу як методу ...
 • Чишко, Катерина Олександрівна (Становлення та розвиток правової держави : проблеми теорії та практики : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв : НУК, 2017-09)
  Поліцейське піклування є відносно новим превентивним поліцейським заходом в межах діяльності поліції України. Закріплення такого заходу є цілком доцільним та обґрунтованим з огляду на те, що Національна поліція України, ...
 • Чишко, Катерина Олександрівна (Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Зб. наукових праць Донецького інституту внутрішніх справ при ДНУ, 2017)
  У статті розглянуто юридичні склади адміністративних деліктів і злочинів об'єктом посягання яких є громадський порядок і громадська безпека, визначені загальні ознаки відрізняють адміністративні правопорушення від кримінальних. ...
 • Чишко, Катерина Олександрівна (Проблеми законотворчості у світлі сучасних реформаційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції., 2017-06-15)
 • Невідомий автор (Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Juridică științifică în condițiile de integrare Europeană Ucraina și Moldova: repere moderne de dezvoltare juridică” / com. org.: V. Bujor (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. „Cetatea de Sus”)., 2017-03-24)
  Розглянуто питання притягення до адміністративної відповідальності юридичних осіб за проступки, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку
 • Невідомий автор (Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти: колективна монографія / за заг. ред. А. С. Нестеренко. − Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Увагу приділено поліцейським заходам, як відносно нової категорії в національному законодавстві. Сферу компетенції поліції Законом України «Про Національну поліцію» окреслено шляхом покладення на неї завдань, для досягнення ...
 • Невідомий автор (2017)
  Монографію присвячено комплексному аналізу адміністративно-правової кваліфікації у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. У роботі визначено теоретичне підґрунтя проведення кваліфікації адміністративних ...
 • Чишко, Катерина Олександрівна (2017)
  У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавства України, що регулює адміністративну діяльність органів поліції; розкрито зміст та напрями адміністративної діяльності поліції; розглянуті особливості ...
 • Невідомий автор (The First International Scientific Conference on Law and Political Sciences : Proceedings of the Conference. – Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017-03-15)
  Проаналізовано проведення поверхневої перевірки як првентивного поліцейського заходу, визначено недоліки та запропоновані шляхи їх вирішення.
 • Чишко, Катерина Олександрівна (2017)
  У підручнику висвітлено основні положення законодавства України, що регулює адміністративну діяльність органів поліції, розкрито зміст і напрями цієї діяльності, висвітлено особливості превентивної роботи поліції, зокрема ...
 • Чишко, Катерина Олександрівна (дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07, 2016)
  Дисертацію присвячено комплексному аналізу адміністративно-правової кваліфікації у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Надано визначення понять «адміністративно-правова кваліфікація», «кваліфікація ...
 • Чишко, Катерина Олександрівна (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2016-11-25)