Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository: Recent submissions

 • ; ; ; (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 17-20, 2021)
  Зазаначено, що одним із необхідних кроків у напрямі забезпечення національної безпеки, захисту прав і свобод громадян є посилення спроможностей органів, що входять до сектору безпеки і оборони. Висвітлено сучасні тенденції ...
 • ; ; (Вісник Національної академії правових наук України. – 2018. – Т. 25, № 1. – С. 65-78, 2018)
  Проаналізовано динаміку церковно-державних відносин у контексті історичного становлення католицької церкви та появи протестантського руху. Цей взаємовплив породив кілька моделей церковно-державних відносин, що особливо ...
 • Пчеліна, О.; Pchelina, O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767 (Вісник Національної академії правових наук України. – 2017. – № 2(89). - С. 145-156, 2017)
  Проаналізовано панівні в юридичній літературі підходи до трактування терміна «особа злочинця». Визначено перелік ознак, що характеризують та формують систему «особа злочинця» у криміналістичній характеристиці злочинів у ...
 • Коваленко, А. В.; Kovalenko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3665-0147 (Вісник Національної академії правових наук України. – 2017. – № 1(88). - С. 182-191, 2017)
  Досліджено особливості тактики огляду електронних документів під час розслідування посягань на життя та здоров’я журналіста. Наведено загальні рекомендації щодо здійснення огляду електронних документів. Висвітлено особливості ...
 • Чумак, Р.; Chumak, R. (Підприємництво, господарство і право. - 2021. - № 1. - С. 46-51, 2021)
  Проаналізовано окремі аспекти підстав цивільно-правової відповідальності за договором про надання юридичних послуг. Доведено, що підставами для відшкодування шкоди за невиконання або неналежне виконання договору про надання ...
 • Грищенко, Р.; Grishchenko, R. (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 1. - С. 71-75, 2020)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України надано характеристику об’єкта дисциплінарного проступку. З’ясовано, що загальним об’єктом дисциплінарного проступку є трудові і ...
 • Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 1. - С. 160-164, 2020)
  У статті розглядаються питання вини юридичної особи як елемента складу цивільного правопорушення. Сучасний стан цивілістичної доктрини дозволяє усі висловлені погляди щодо розуміння вини звести до психологічної та ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (The world of science and innovation: Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference (London, United Kingdom, 10-12 February 2021). - London, 2021. - P. 5-12, 2021)
  Стаття присвячена феномену підліткової делінквентності. Автор указує, що соціокультурним джерелом і причиною підліткової делінквентності є невідповідність нових умов діяльності і трансльованих культурним механізмом ...
 • ; ; (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 302-304, 2021)
  У тезах доповіді розглянуто сучасний суспільний дискурс щодо злочинності як спосіб її структурування.
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 лют. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 3-6, 2021)
  У тезах доповіді розглянуто роль та основні завдання профспілок у соціальному захисті працівників в умовах пандемії COVID-19.
 • Могілевська, Л. Г.; Mohilevska, L. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3312-9199 (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 1. - С. 128-132, 2020)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України визначено та охарактеризовано форми діяльності Національної поліції у сфері забезпечення прав і свобод дитини. Обґрунтовано, що ...
 • Мельник, В.; Melnyk, V. (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 1. - С. 16-20, 2020)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України досліджено правовий статус учасників судового процесу під час розгляду трудових спорів у суді. Розкрито зміст окремих елементів ...
 • Безуса, Ю. О.; Bezusa, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0494-6525 (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 4. - С. 240-244, 2020)
  У статті подається аналіз сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових інтерпретацій поняття «правова колізія», робиться їх узагальнення. Наголошено, що система права, її розвиток, удосконалення, прийняття нових нормативних ...
 • Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 421-423, 2021)
  Визначено принципи податкового компромісу та податкової амністії в Україні.
 • Погорілець, О. В.; Pohorilets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4739-4441 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020. - С. 408-410, 2020)
  У тезах приділено увагу особливостям кінологічного забезпечення діяльності підрозділів Національної поліції України. Наведені відомчі нормативно-правові акти, які регулюють діяльність кінологічних підрозділів Національної ...
 • Бондарєв, Е. М.; Bondariev, E. M. (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 4. - С. 6-10, 2020)
  У статті досліджується проблематика цивільно-правової відповідальності сторін акціонерного договору. На основі поділу цього поняття на його матеріальне та процесуальне значення автор вважає, що в матеріальному значенні ...
 • Джафарова, М. В.; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 4. - С. 148-152, 2020)
  Проаналізовано та охарактеризовано зміст системи адміністративно-процесуальних норм, спрямованих на врегулювання процесуально-представницьких правовідносин в адміністративному судочинстві України.
 • Джафарова, М. В.; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки. - 2017. - Вип. 1, т. 2. - С. 30-33, 2017)
  У статті автор досліджує теоретичні та прикладні аспекти визначення суб’єкта владних повноважень. Особливу увагу приділено правовій категорії «владні управлінські функції», яка розкриває особливості правового статусу ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2021. – 472 с., 2021-03-02)
  Збірник містить близько 180 тез доповідей, присвячених розвитку Харківського національного університету внутрішніх справ за останні 20 років, з часу отримання статусу «національного». Також висвітлено актуальні проблеми ...
 • Олішевський, В. В.; Olishevskyi, V. V.; Олишевский, В. В. (Харків, 2005)
  Дисертація являє собою комплексне наукове дослідження проблем розслідування та попередження викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів. У дисертації розроблено криміналістичну характеристику викрадення людини, ...