Forum prava. Форум права

Постійне посилання на фонд

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: [б. в.], 2005 - . - Виходить п’ять разів на рік. - ISSN 1995-6134 (Online). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Переглянути

Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/