Правові підстави процесуальної діяльності та взаємодії працівників оперативних підрозділів при виконанні доручень дізнавача, слідчого, прокурора з питань проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 255-265
Анотація
Проведено ретроспективний аналіз положень законодавчих актів України, рішень Конституційного суду України і Європейського суду з прав людини та, зокрема, національного кримінального процесуального законодавства і відомчих нормативно-правових актів стосовно правових підстав процесуальної діяльності та взаємодії працівників оперативних підрозділів з виконання доручень дізнавача, слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Установлено, що під час виконання таких доручень оперативні працівники наділені і користуються процесуальними правами слідчого.
The author of the article provides a retrospective analysis of the provisions of legislative acts of Ukraine, decisions of the Constitutional Court of Ukraine and the European Court of Human Rights, as well as some national criminal procedural legislation and departmental regulations on legal grounds for procedural activities and interaction of operative units to execute written instructions of interrogators, investigators, prosecutors on investigative (search) actions and secret investigative (search) actions.
Проведен ретроспективный анализ положений законодательных актов Украины, решений Конституционного суда Украины и Европейского суда по правам человека и, в частности, национального уголовного процессуального законодательства и ведомственных нормативно-правовых актов относительно правовых оснований процессуальной деятельности и взаимодействия работников оперативных подразделений по выполнению поручений дознавателя, следователя, прокурора о проведении следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий. Установлено, что во время выполнения таких поручений оперативные работники наделены и пользуются процессуальными правами следователя.
Опис
Юхно, О. О. Правові підстави процесуальної діяльності та взаємодії працівників оперативних підрозділів при виконанні доручень дізнавача, слідчого, прокурора з питань проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Олександр Олександрович Юхно // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 255-265. - DOI:https://doi.org/10.32631/v.2020.3.25.
Юхно, О. О. (2020) «Правові підстави процесуальної діяльності та взаємодії працівників оперативних підрозділів при виконанні доручень дізнавача, слідчого, прокурора з питань проведення негласних слідчих (розшукових) дій», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 90(3), с. 255-265. doi: 10.32631/v.2020.3.25.
Ключові слова
Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, негласні слідчі (розшукові) дії, негласные следственные (розыскные) действия, covert investigative (search) actions, доручення, поручения, authorization, законодавство, законодательство, legislation, дізнавач, дознаватель, connoisseur, слідчий, следователь, investigator, прокурор, prosecutor, оперативний працівник, оперативный работник, operational worker, взаємодія, взаимодействие, cooperation, процесуальна діяльність, процессуальная деятельность, procedural activity
Бібліографічний опис