Research of the motivational component of professional activity of employees of the security and defense sector

Анотація
У статті представлено дослідження особливостей професійної мотивації працівників охорони та оборони, виявлено взаємозв'язок мотивації з індивідуально-психологічними якостями та ставленням людей до різних аспектів дійсності у співробітників поліції та військовослужбовців. Виявлено логічний зв'язок кореляцій між трудовими мотиваторами та особистісними якостями та ставленням військовослужбовців та співробітників поліції до різних аспектів дійсності, що допоможе керівнику (психологу) підвищити ефективність. У статті йдеться про те, що адекватне та своєчасне стимулювання діяльності, засноване на особистісних якостях та відношенні до різних сторін життя працівників охорони та оборони, дозволить запобігти виникненню негативних факторів (розвиток емоційного вигоряння, девіантної поведінки, негативних психічних станів та ін.) та успішно скоригувати їх.
The paper presents a study of the characteristics of the professional motivation of security and defense workers and reveals the relationship between motivation and individual psychological qualities and people's attitudes to various aspects of reality in police officers and servicemen. The logical relationship of correlations between work motivators and personality qualities and the attitude of servicemen and police officers to various aspects of reality is found, which will help the leader (psychologist) to increase efficiency. The article says that adequate and timely stimulation of activities based on personal qualities and attitudes to various aspects of the life of security and defense workers will prevent negative factors (development of emotional burnout, deviant behavior, negative mental states, etc.) and successfully correct them.
В статье представлено исследование особенностей профессиональной мотивации работников охраны и обороны, выявлена взаимосвязь мотивации с индивидуально-психологическими качествами и отношением людей к различным аспектам действительности у сотрудников полиции и военнослужащих. Выявлена логическая связь корреляций между трудовыми мотиваторами и личностными качествами и отношением военнослужащих и сотрудников полиции к различным аспектам действительности, что поможет руководителю (психологу) повысить эффективность. В статье говорится о том, что адекватное и своевременное стимулирование деятельности, основанное на личностных качествах и отношении к различным сторонам жизни работников охраны и обороны, позволит предотвратить возникновение негативных факторов (развитие эмоционального выгорания, девиантного поведения, негативных психических состояний и др.) и успешно скорректировать их.
Опис
Research of the motivational component of professional activity of employees of the security and defense sector / Olena Fedorenko1,Victoria Dotsenko, Oleh Petruk, Viktoriia Bedan, Andriy Vikhtiuk, Olena Kudermina, Svitlana Izbash // International Journal of Criminology and Sociology. – 2021. – № 10. – Р. 620-629. – DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.72
Ключові слова
військовослужбовці, мотивація, співробітники поліції, професійна діяльність, ставлення, якість, servicemen, motivation, police officers, professional activity, attitude, qualities, военнослужащие, мотивация, сотрудники полиции, профессиональная деятельность, отношение, качество
Бібліографічний опис