Особливості використання спеціальних знань при виявленні та усуненні правопорушень у податковій сфері

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18 трав. 2018 р.) : у 2-х т. Т. 2. – Одеса : Видав. дім «Гельветика», 2018. – С. 18-22
Анотація
У доповіді розкрито особливості використання спеціальних знань при виявленні та усуненні правопорушень у податковій сфері. Наголошено, що при розслідуванні та судовому розгляді економічних правопорушень необхідні не тільки спеціальні знання з бухгалтерського та податкового обліку, але й глибокі знання усіх суміжних галузей економіки: оподаткування, ціноутворення, фінансів, господарського аналізу, ревізії та контролю.
The peculiarities of the use of special knowledge in the detection and elimination of offenses in the tax sphere are revealed. It is emphasized that the investigation and trial of economic offenses requires not only specialist knowledge of accounting and taxation, but also a deep knowledge of all related sectors of economy: taxation, pricing, finance, business analysis, audit and control.
В докладе раскрыты особенности использования специальных знаний при выявлении и устранении правонарушений в налоговой сфере. Отмечено, что при расследовании и судебном рассмотрении экономических правонарушений необходимы не только специальные знания бухгалтерского и налогового учета, но и глубокие знания всех смежных отраслей экономики: налогообложение, ценообразование, финансов, хозяйственного анализа, ревизии и контроля.
Опис
Попова, С. М. Особливості використання спеціальних знань при виявленні та усуненні правопорушень у податковій сфері / С. М. Попова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18 трав. 2018 р.) : у 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видав. дім «Гельветика», 2018. – С. 18-22.
Ключові слова
Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правопорушення у податковій сфері, правонарушения в налоговой сфере, Податкове право. Tax law. Налоговое право, порушення податкового законодавства, нарушение налогового законодательства
Бібліографічний опис