Юридична логіка чи логіка для юристів?

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наше право. - 2013. - № 2. - С. 180-183
Анотація
Показано, що специфіка юридичної логіки істотно визначається особливими нормами побудови й оцінки міркувань та комунікації у полі права. Зазвичай ці норми ґрунтуються на поєднанні визнання цінності істини з визнанням цінності людини і законності. Юридична логіка є одним із видів неформальної логіки, де зразком стає не демонстративний, а ймовірнісний аргумент. Тому загострюється проблема обчислення сили ймовірнісних аргументів різного роду.
It is argued that specifi city of legal logic is determined by particular norms of construction and assessment of reasoning and communication in fi eld of law. Usually these norms are grounded on a synthesis of recognition of value of truth with recognition of value of a human being and legality. Legal logic is a sort of informal logic where not demonstrative but probabilistic argument is the basic model. So, problem of calculation of strength of different probabilistic arguments becomes more important.
Показано, что специфика юридической логики существенно определяется особенными нормами построения и оценки рассуждений и коммуникации в поле права. Обычно эти нормы основываются на соединении признания ценности истины с признанием ценности человека и законности. Юридическая логика является одним из видов неформальной логики, где образцом становится не демонстративный, а вероятностный аргумент. Поэтому обостряется проблема вычисления силы вероятностных аргументов разного рода.
Опис
Тягло, О. В. Юридична логіка чи логіка для юристів? / Тягло О. В. // Наше право. - 2013. - № 2. - С. 180-183.
Ключові слова
логічна ймовірність, Філософія. Логіка. Philosophy. Logic. Философия. Логика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, юридична логіка, неформальна логіка, ймовірнісний аргумент, юридическая логика, неформальная логика, вероятностный аргумент, логическая вероятность, legal logic, informal logic, probabilistic argument, logical probability
Бібліографічний опис