Доказування у кримінальному провадженні : курс лекцій

Анотація
У навчальному посібнику викладено курс лекцій з дисципліни "Доказування у кримінальному провадженні" в яких розкрито фундаментальні положення теорії доказів у кримінальному провадженні, проаналізовано основні постулати вчення про докази в кримінальному процесі, охарактеризовано структуру процесу доказування в кримінальному провадженні, розглянуто актуальні питання використання доказів у кримінальному процесуальному доказуванні, досліджено процесуальний порядок проведення слідчих (розшукових) дій.
The textbook outlines the course of lectures on discipline "Evidence in criminal proceedings" that reveals the fundamental provisions of the theory of evidence in criminal proceedings, analyzes the main postulates of the doctrine of evidence in the criminal process, describes the structure of the process of evidence in criminal proceedings, discusses the actual issues of using evidence in the criminal procedural proof, the procedural order of conducting investigative (search) actions is investigated.
В учебном пособии изложен курс лекций по дисциплине "Доказывание в уголовном производстве" в которых раскрыто фундаментальные положения теории доказательств в уголовном производстве, проанализированы основные постулаты учения о доказательствах в уголовном процессе, охарактеризована структура процесса доказывания в уголовном производстве, рассмотрены актуальные вопросы использования доказательств при уголовном процессуальном доказывании, исследован процессуальный порядок проведения следственных (розыскных) действий.
Опис
Доказування у кримінальному провадженні : курс лекцій / О. О. Бондаренко, Г. І. Глобенко, В. В. Романюк та ін. ; за заг. ред. О. О. Юхна ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т №1, Каф. кримінал. процесу та організації досуд. слідства. - Харків : ХНУВС, 2018. - 156 с.
Ключові слова
Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, уголовное производство, кримінальне провадження, доказування, теорія доказів, джерела доказування, предмет доказування, proof, proof of theory, source of proof, object of proof, criminal proceedings, доказывание, доказательства
Бібліографічний опис