Використання розвідувального опитування підрозділами карного розшуку як різновиду превентивних заходів поліції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Форум права. - 2015. - № 5. - С. 120-123.
Анотація
Досліджені питання використання можливостей розвідувального опитування в практиці діяльності підрозділів карного розшуку з точки зору превентивних заходів поліції, що визначені Законом України «Про Національну поліцію». Проаналізовано діючі нормативні акти, що регулюють оперативно-розшукову діяльність. Виокремленні причини, умови та фактори, що знижують ефективність здійснення працівниками карного розшуку зазначеної діяльності та надано ряд пропозицій щодо визначення шляхів найбільш ефективного використання вказаного превентивного заходу поліції.
The problems of the opportunities reconnaissance survey in practice divisions Criminal Investigation, in terms of preventive police, which are defined by the Law of Ukraine «On the National Police». It was analyzed the existing regulations governing the operational-search activity. The causes Highlighted, the conditions and factors that reduce the efficiency of the employees of the Criminal Investigation Department said activity and provided a number of suggestions on ways the most effective use of the said preventive police measures.
Исследованы вопросы использования возможностей разведывательного опроса в практической деятельности подразделений уголовного розыска, с точки зрения превентивных мер полиции, которые определены Законом Украины «О Национальной полиции». Проанализированы действующие нормативные акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность. Выделены причины, условия и факторы, снижающие эффективность осуществления работниками уголовного розыска указанной деятельности и предоставлен ряд предложений по определению путей наиболее эффективного использования указанной превентивной меры полиции.
Опис
Купенко С. А. Використання розвідувального опитування підрозділами карного роз- шуку як різновиду превентивних заходів поліції [Електронний ресурс] / С. А. Купенко // Форум права. – 2015. –№ 5. – С. 120–123 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2015_5_22.pdf.
Купенко С. А. "Використання розвідувального опитування підрозділами карного розшуку як різновиду превентивних заходів поліції." Форум права 5 (2015): 120–123.
Ключові слова
Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, оперативно-розшукові заходи, розвідувальне опитування, карний розшук, превентивні заходи, підрозділи карного розшуку, criminal investigation divisions, reconnaissance survey, operative and search activity, operative and search measures, подразделения уголовного розыска, разведывательный опрос, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия
Бібліографічний опис