Соціальна психологія особистості: навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків: Контраст, 2019. – 116 с.
Анотація
Навчальний посібник висвітлює сучасні уявлення вітчизняних і зарубіжних психологів про характер і зміст процесу соціалізації, механізми формування соціальної поведінки особистості та соціальний розвиток особистості. Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають психологію, а також для всіх, кого цікавлять проблеми соціальної психології особистості.
The manual covers the modern ideas of domestic and foreign psychologists about the nature and content of the socialization process, the mechanisms of formation of social behavior of a person and social development of a person. The manual is intended for students of higher educational institutions studying psychology, as well as for everyone who is interested in the problems of social psychology of the individual.
Учебное пособие освещает современные представления отечественных и зарубежных психологов о характере и содержании процесса социализации, механизмы формирования социального поведения личности и социальное развитие личности. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, изучающих психологию, а также для всех, кого интересуют проблемы социальной психологии личности.
Опис
Шахова, О. Г. Соціальна психологія особистості: навч. посіб. / О. Г. Шахова. – Харків: Контраст, 2019. – 116 с. – ISBN 978-617-7405-27-5.
Ключові слова
Психологія. Рsychology. Психология, Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, особистість, соціалізація, соціальна психологія, соціальний вплив, культура, соціальний розвиток особистісті, соціальні мотиви, соціальна установка, атитюд, Я-концепція, личность, социализация, социальная психология, социальное влияние, социальное развитие личности, социальные мотивы, социальная установка, Я-концепция, personality, socialization, social psychology, social influence, culture, social development of personality, social motives, social setting, self-conception
Бібліографічний опис
Шахова О.Г. Соціальна психологія особистості: навчальний посібник / О. Г. Шахова. – Харків: Контраст, 2019. – 116 с.