Самостійна робота з використанням інформаційних технологій як частина процесу професійної освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25–26 травня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 42-46

Анотація

В статті розглядається специфіка організації самостійної роботи студентів з використанням засобів інформаційних технологій та з урахуванням сучасних вимог до підготовки фахівця. Визначено інноваційні прийоми організації самостійної роботи, які, на думку авторів, забезпечують інтенсифікацію навчального процесу в цілому і якісне засвоєння навчального матеріалу зокрема. Вивчаються умови та методи ефективної організації самостійної роботи студентів як цілісної системи освітнього середовища. The article deals with the specifics of the organization of independent work of students using the means of information technology and taking into account the modern requirements for training a specialist. Innovative methods of organizing independent work are determined, which, in the opinion of the authors, ensure the intensification of the educational process as a whole and the quality assimilation of the educational material in particular. Conditions and methods of effective organization of independent work of students as an integral system of the educational environment are studied. В статье рассматривается специфика организации самостоятельной работы студентов с использованием средств информационных технологий и с учетом современных требований к подготовке специалиста. Определены инновационные приемы организации самостоятельной работы, которые, по мнению авторов, обеспечивают интенсификацию учебного процесса в целом и качественное усвоение учебного материала в частности. Изучаются условия и методы эффективной организации самостоятельной работы студентов как целостной системы образовательной среды.

Опис

Краснова Н.В. Самостійна робота з використанням інформаційних технологій як частина процесу професійної освіти / Краснова Н.В., Сорокіна Г. М. // Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25–26 травня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 42-46. Режим доступу: http://novaosvita.com/wp-content/uploads/2018/06/ModTrSc-Odesa-May2018.pdf

Ключові слова

самостійна робота студентів, independent work of students, самостоятельная работа студентов, інформаційні технології, організація самостійної роботи, навчальний процес, мотивація студентів, контроль якості, organization of independent work, information technology, educational process, student motivation, quality control, организация самостоятельной работы, информационные технологии, учебный процесс, мотивация студентов, контроль качества, , ,

Бібліографічний опис