Соціальне значення діяльності ЗМІ у сфері правової комунікації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 412-416

Анотація

Запропоновано проведення масштабних невідкладних, середньострокових і довгострокових заходів, об'єднаних комплексною програмою розвитку взаємодії засобів масової інформації і судової системи, покликаної забезпечити підвищення правової культури громадян, журналістів та професійної кваліфікації суддів, перебороти їхнє відчуження, зблизити їхні професійні інтереси, підвищити і зміцнити престиж судової влади, гарантувати свободу масової інформації і законність в інформаційній сфері. Предложено проведение масштабных неотложных, среднесрочных и долгосрочных мероприятий, объединенных комплексной программой развития взаимодействия средств массовой информации и судебной системы, призванной обеспечить повышение правовой культуры граждан, журналистов и профессиональной квалификации судей, преодолеть их отчуждения, сблизить их профессиональные интересы, повысить и укрепить престиж судебной власти, гарантировать свободу массовой информации и законность в информационной сфере. It is proposed to hold large-scale urgent, medium and long-term events, united by a comprehensive program for the development of interaction between the media and the judicial system, designed to ensure the improvement of the legal culture of citizens, journalists and the professional qualifications of judges, overcome their exclusion, bring their professional interests closer, increase and strengthen the prestige of the judiciary , guarantee freedom of the media and the rule of law in the information field.

Опис

Сіда, Ю. С. Соціальне значення діяльності ЗМІ у сфері правової комунікації / Ю. С. Сіда // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 412-416

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, засоби масової інформації, средства массовой информации, mass media, соціальна інформація, социальная информация, social information, соціологія права, социология права, sociology of law, соціальна комунікація, социальная коммуникация, social communication, правова інформація, правовая информация, legal information, функціонування ЗМІ та правосуддя, функционирование СМИ и правосудия, функції журналістів, функции журналистов, functions of journalists

Бібліографічний опис