Ідентифікація серійних правопорушень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. (27 травня 2020 р., м. Харків). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 112-113.

Анотація

Стаття присвячена виявленню серій злочинів шляхом автоматизованого порівняльного аналізу матеріалів кримінальних проваджень. Приділено увагу одному із методів матричного аналізу - IZE. The article is devoted to the detection of a series of crimes by automated comparative analysis of the materials of criminal proceedings. Attention is paid to one of the methods of matrix analysis - IZE. Статья посвящена выявлению серий преступлений путем автоматизированного сравнительного анализа материалов уголовных производств. Уделено внимание одному из методов матричного анализа – IZE.

Опис

Манжай, О. В. Ідентифікація серійних правопорушень / Олександр Володимирович Манжай // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. (27 травня 2020 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 112-113.

Ключові слова

Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, кримінальна розвідка, criminal intelligence, криминальная разведка, порівняльний аналіз, comparative analysis, сравнительный анализ, серійні злочини, serial crimes, серийные преступления, матричний аналіз, matrix analysis, matrix analysis

Бібліографічний опис