Оперативно-розшукова характеристика корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 18 листоп. 2016 р.). – Дніпро, 2016. – С. 179-182

Анотація

Розглянуто оперативно-розшукову характеристику злочинів з позицій функціонування суб'єктів оперативно-розшукової діяльності.Проаналізовані елементи оперативно-розшукової характеристики корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми.
Operational-search characteristic of crimes from the positions of the subjects of operational-search activity is considered. The elements of operational-search characteristics of mercenary violent crimes committed by minors are analyzed.
Рассмотрены оперативно-розыскной характеристику преступлений с позиций функционирования субъектов оперативно-розыскной деятельности. Проанализированы элементы оперативно-розыскной характеристики корыстно-насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Опис

Федосова О. В.Оперативно-розшукова характеристика корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми / О. В. Федосова // Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції : проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 18 листоп. 2016 р.) / Дніпропетр. держ. унів-т внутр.справ. – Дніпро, 2016. – С. 179-182.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розшукова характеристика, корисливо-насильницькі злочини, неповнолітні, оперативно-розыскная характеристика, корыстно-насильственные преступления, несовершеннолетние, operational-search characteristics, mercenary violent crimes, minors

Бібліографічний опис