Стан наукової розробки використання аудіо- та відеоконтролю особи в процесі протидії злочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2018. - № 4 (84). - С. 252-258

Анотація

Статтю присвячено висвітленню сучасного стану розробки використання аудіо- та відеоконтролю особи в процесі протидії злочинності. Визначено наукові праці, у яких уперше згадується досліджувана проблематика, стан розробок за часів Радянського Союзу. До того ж приділено окрему увагу висвітленню вітчизняними вченими наукових досліджень щодо про oблематики використання аудіо- та відеоконтролю особи в процесі протидії злочинності.
The article is devoted to illuminating the current state of development of the use of audio and video control of a person in the process of combating crime. The scientific works, which first mentioned the investigated problems, the state of developments during the Soviet Union, were identified. In addition, special attention was paid to the coverage of scientific researches by domestic scientists on the problem of using audio and video control of a person in the process of combating crime.
Статья посвящена освещению современного состояния разработки использование аудио- и видеоконтроля лица в процессе противодействия преступности. Определены научные работы, в которых впервые упоминается исследуемая проблематика, состояние разработок во времена Советского Союза. К тому же уделено особое внимание освещению отечественными учеными научных исследований по проблематике использования аудио- и видеоконтроля лица в процессе противодействия преступности.

Опис

Мацак, В. В. Стан наукової розробки використання аудіо- та відеоконтролю особи в процесі протидії злочинності / В. В. Мацак // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2018. - № 4 (84). - С. 252-258. - DOI: https://doi.org/10.33766/2524-0323.84.252-258.

Ключові слова

аудіоконтроль особи, відеоконтроль особи, протидія злочинності, Кримінологія. Criminology. Криминология, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, аудиоконтроль личности, видеоконтроль личности, противодействие преступности, video control of the person, counteracting crime

Бібліографічний опис